Thúc đẩy khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Kon Tum

2

baotintuc.vn

Việc triển khai các hoạt động thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm đẩy mạnh hoạt động truyền thông về khởi nghiệp và Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 – 2025 tới các đoàn thể, cá nhân trên địa bàn, góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của khởi nghiệp trong phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, dựa trên tiềm năng, thế mạnh và nguồn tài nguyên sẵn có tại địa phương.

Bên cạnh đó, các hoạt động sẽ tạo lập môi trường thuận lợi để tổ chức, cá nhân có ý tưởng khởi nghiệp được hỗ trợ, tư vấn khởi nghiệp; hỗ trợ thúc đẩy quá trình hình thành và phát triển khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh trong đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh phát triển sản xuất, kết nối cung cầu, tăng cường trao đổi hàng hóa, nâng cao thu nhập cho người dân; góp phần thực hiện đạt mục tiêu hỗ trợ chương trình khởi nghiệp tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 – 2025.

Với tổng kinh phí gần 2,7 tỷ đồng, chủ yếu từ nguồn ngân sách Trung ương, các hoạt động thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum tập trung vào việc biểu dương thanh niên, sinh viên, người có uy tín tiêu biểu và tấm gương khởi nghiệp thành công trong vùng; tổ chức các hoạt động thu hút đầu tư, hội chợ, triển khai thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của vùng; tập huấn phát triển nguồn nhân lực thương mại.

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai các hoạt động, nội dung được giao đảm bảo đúng quy định, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Sở Tài chính, Sở Công Thương, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh Đoàn, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, quyền hạn được giao.

Kon Tum là tỉnh có tỉ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao, chiếm trên 53%. Với điều kiện kinh tế của người dân chủ yếu phụ thuộc vào nông nghiệp, việc khuyến khích khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư sẽ là “bàn đạp” để thúc đẩy phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số, gắn với phát huy lợi thế ngành nông nghiệp của địa phương.


Nguồn bài viết:
https://baotintuc.vn/tay-bac-tay-nguyen-tay-nam-bo/thuc-day-khoi-nghiep-va-thu-hut-dau-tu-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-tai-kon-tum-20240610145631744.htm