Ủy ban Kiểm tra Trung ương triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

6

baokontum.com.vn

10/07/2024 13:59

Sáng 10/7, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Trần Cẩm Tú- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì Hội nghị.

1344481,%20quang%20c%E1%BA%A3nh%20h%E1%BB%99i%20ngh%E1%BB%8B%20t%E1%BA%A1i%20%C4%91i%E1%BB%83m%20c%E1%BA%A7u%20t%E1%BB%89nh%20Kon%20Tum

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum. Ảnh: TVP

 

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Y Thị Bích Thọ- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực UBKT Tỉnh uỷ, Uỷ viên UBKT Tỉnh uỷ; bí thư (hoặc phó bí thư), chủ nhiệm và phó chủ nhiệm UBKT các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt công tác KTGS. Thể chế về công tác KTGS và kỷ luât đảng tiếp tục được hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi để UBKT Trung ương và UBKT các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điểu lệ Đảng. Đồng thời, UBKT các cấp gắn việc thực hiện nhiệm vụ KTGS với KTGS việc kê khai tài sản, thu nhập và trách nhiệm người đứng đầu. Công tác giải quyết tố cáo, khiếu nại, thi hành kỷ luật được tiến hành kịp thời, cơ bản đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, dân chủ, khách quan. Qua KTGS kết luận khách quan, chính xác, xử lý nghiêm minh nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; giúp tổ chức đảng, đảng viên được KTGS nhận thức rõ vi phạm, khuyết điểm để sửa chữa, khắc phục; góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trong 6 tháng cuối năm, UBKT Trung ương đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp, nhất là người đứng đầu, tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm và chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng; thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp đã được đề ra tại Kết luận số 34- KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị “về Chiến lược KTGS của Đảng đến năm 2030”, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; chủ động tham mưu, phối hợp, thực hiện đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ các nhiệm vụ do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp, Ban Chỉ đạo Trung ương và các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giao. Tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về “đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”; phối hợp, tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ do các tiểu ban, tổ giúp việc phục vụ Đại hội lần thứ XIV của Đảng giao, đặc biệt là công tác thẩm định nhân sự; tham gia ý kiến về công tác cán bộ như: quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, giới thiệu ứng cử…

Đồng thời, UBKT Trung ương kiểm tra, chỉ đạo cấp ủy, UBKT tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm liên quan đến công tác thi hành án dân sự; tiếp nhận, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng hoàn thành việc nộp các bản kê khai tài sản, thu nhập; KTGS, đôn đốc việc khắc phục các vi phạm, khuyết điểm, hạn chế của cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên theo thông báo kết luận KTGS của cấp ủy, UBKT cấp trên. Tiếp tục thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, việc kê khai tài sản, thu nhập và nhiệm vụ cấp ủy giao. Thực hiện hiệu quả việc giám sát thường xuyên đối với các tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên để phát hiện, ngăn chặn, phòng ngừa, cảnh báo các vi phạm, khuyết điểm; giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại, nhất là liên quan đến nhân sự cấp ủy, cán bộ diện Trung ương quản lý đảm bảo đúng quy định. Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Ngành Kiểm tra Đảng; trong đó, tập trung vào xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thực hiện luân chuyển cán bộ lãnh đạo các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra và cán bộ kiểm tra sang công tác ở các ngành khác để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ, chuẩn bị nhân sự UBKT cho nhiệm kỳ tới.

Trần Văn Phúc


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/xay-dung-dang/uy-ban-kiem-tra-trung-uong-trien-khai-nhiem-vu-6-thang-cuoi-nam-2024-41808.html