Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng

26

baokontum.com.vn

16/04/2024 06:14

Nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2024), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết quan trọng với nhan đề: “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”.

Là một cán bộ, đảng viên, và trước hết là một công dân Việt Nam, tôi đã đọc kỹ bài viết đặc biệt ý nghĩa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và nhận thấy rằng, bài viết của Tổng Bí thư đã tổng kết rất cô đọng, cũng hết sức toàn diện về thành tựu và truyền thống vẻ vang của Đảng trong lãnh đạo sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, phát triển đất nước suốt 94 năm qua.

Bài viết có 3 phần, trong đó, ngay phần đầu, Tổng Bí thư đã nêu rõ mục đích của bài viết là góp phần thiết thực kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng thời, khơi dậy niềm tự hào về Đảng, Bác Hồ và dân tộc Việt Nam; tăng cường niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng và tương lai tươi sáng của đất nước cũng như nêu cao hơn nữa trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống chính trị, tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước và cách mạng của toàn dân tộc, quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong một cuộc tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV. Ảnh: VOV

 

Trong phần 2, Tổng Bí thư đã tổng kết đánh giá toàn diện quá trình xây dựng đất nước. Và ở phần 3, Tổng Bí thư chỉ ra những khó khăn, thách thức từ bối cảnh quốc tế, khu vực và trong nước.

Từ đó, đã đặt ra yêu cầu phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước và cách mạng vẻ vang, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025 và năm 2030, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng.

Không chỉ đập tan luận điệu của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trong và ngoài nước đang ra sức xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng cũng như những thành tựu phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, bài viết của đồng chí Tổng Bí thư còn nhân lên niềm tự hào, niềm tin, sự đồng lòng, quyết tâm của toàn dân tộc để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đồng thời, bài viết chỉ rõ đường lối chiến lược, sách lược của Đảng có giá trị như kim chỉ nam trong quá trình phát triển tư duy và hoạt động thực tiễn của Đảng.

Bài viết của Tổng Bí thư còn đặc biệt có giá trị trong bối cảnh Đảng, Nhà nước ta đang đẩy mạnh công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt được nhiều kết quả rất tích cực, củng cố niềm tin của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân vào đường lối cách mạng mà Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn.

Vững tin và tự hào tiến bước dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, trong các thời kỳ cách mạng do Ðảng ta lãnh đạo, nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum luôn một lòng đi theo Đảng, kề vai sát cánh góp sức cùng cách mạng đánh đuổi giặc thù, giành độc lập tự do cho dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Từ khi thành lập lại tỉnh (tháng 8/1991) đến nay, với sự phát triển không ngừng trên các lĩnh vực, kinh tế-xã hội tỉnh nhà có những điểm sáng đáng ghi nhận.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh luôn duy trì mức tăng trưởng khá. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được chú trọng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm qua từng năm; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên.

Diện mạo nông thôn và đô thị không ngừng đổi mới; các tuyến giao thông huyết mạch được đầu tư, góp phần phá thế ngõ cụt, tạo nên hành lang kết nối với các tỉnh lân cận.

Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở không ngừng được củng cố, kiện toàn, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả. Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng-an ninh được giữ vững, công tác đối ngoại đạt được nhiều kết quả quan trọng.

162839T%E1%BB%95ng%20B%C3%AD%20th%C6%B0%20Nguy%E1%BB%85n%20Ph%C3%BA%20Tr%E1%BB%8Dng%20trong%20l%E1%BA%A7n%20v%E1%BB%81%20th%C4%83m%20v%C3%A0%20l%C3%A0m%20vi%E1%BB%87c%20t%E1%BA%A1i%20t%E1%BB%89nh%20Kon%20Tum%20()

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lần về thăm và làm việc tại tỉnh Kon Tum (tháng 4/2017). Ảnh: T.Q

 

Vững tin và tự hào tiến bước dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Kon Tum quyết tâm phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch được giao và đề ra trong năm 2024, trong nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo.

Tôi rất tâm đắc và tự hào khi đọc những câu Tổng Bí thư viết: “Với tất cả sự khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có thể nói rằng: “Đảng ta thật là vĩ đại! Nhân dân ta thật là anh hùng! Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay””.

Tôi cho rằng, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể cần quán triệt, tuyên truyền rộng rãi, sâu sắc bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, qua đó, củng cố thêm niềm tự hào dân tộc, truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước, có thêm bản lĩnh, tự tin; phát huy tinh thần trách nhiệm; tạo khí thế mới, động lực mới hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Mới đây, tại văn bản số 1163/UBND-KGVX ngày 5/4, UBND tỉnh yêu cầu triển khai sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Bài viết).

Theo đó, các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các cơ quan báo chí, Cổng Thông tin điện tử tỉnh tuyên truyền, giới thiệu nội dung cốt lõi Bài viết trong sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của đơn vị, địa phương; thông qua các chuyên trang, chuyên mục; cổng, trang thông tin điện tử và các nền tảng mạng xã hội chính thống của đơn vị, địa phương nhằm lan tỏa nội dung Bài viết.

Tổ chức hội thảo, tọa đàm nghiên cứu về chủ đề, nội dung Bài viết và các nội dung định hướng nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục theo Kế hoạch số 132- KH/TU ngày 7/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Kế hoạch số 132-KH/TU) và Hướng dẫn số 50-HD/BTGTU ngày 20/3/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về sinh hoạt chính trị, tư tưởng nội dung Bài viết (Hướng dẫn số 50-HD/BTGTU).

Tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại và dân tộc Việt Nam anh hùng, chúng ta mãi mãi tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam văn hiến và anh hùng.

Tú Quyên


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/xay-dung-dang/tu-hao-va-tin-tuong-duoi-la-co-ve-vang-cua-dang-40321.html