Phát động phong trào thi đua về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024

21

baokontum.com.vn

02/04/2024 10:23

Theo Kế hoạch số 1080/KH-UBND ngày 1/4, Phong trào thi đua “Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Kon Tum” năm 2024 được triển khai từ ngày 1/4/2024 đến hết ngày 31/1/2025.

101643%C4%90%E1%BA%A9y%20nhanh%20ti%E1%BA%BFn%20%C4%91%E1%BB%99%20thi%20c%C3%B4ng%20c%C3%A1c%20c%C3%B4ng%20tr%C3%ACnh,%20d%E1%BB%B1%20%C3%A1n

Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án. Ảnh: HL

 

Theo UBND tỉnh, việc phát động phong trào thi đua nhằm tạo động lực mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp, nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2024.

Trong đó, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công để đạt và vượt các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội hàng năm được giao theo Nghị quyết của HĐND tỉnh và Kế hoạch của UBND tỉnh.  

Thi đua đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công; phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, đồng thời kiên quyết trong chỉ đạo, điều hành, yêu cầu các đơn vị tư vấn, nhà thầu tuân thủ nghiêm kế hoạch, thời gian đã cam kết.

Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, người được phân công theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện của từng dự án để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ với trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức được phân công phụ trách.

101911K%E1%BB%8Bp%20th%E1%BB%9Di%20th%C3%A1o%20g%E1%BB%A1%20kh%C3%B3%20kh%C4%83n,%20v%C6%B0%E1%BB%9Bng%20m%E1%BA%AFc%20v%E1%BB%81%20%C4%91%E1%BA%A5t%20%C4%91ai,%20t%C3%A0i%20nguy%C3%AAn

Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đất đai, tài nguyên. Ảnh: HL

 

Thi đua tập trung nguồn lực cho giải ngân vốn đầu tư công, coi việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch được giao là nhiệm vụ trọng tâm; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác giải ngân vốn đầu tư công; chủ động rà soát, điều chuyển vốn theo thẩm quyền giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn còn thiếu vốn theo quy định. Cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, áp dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ vào hoạt động thi công các công trình, phù hợp với yêu cầu, điều kiện.

Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đất đai, tài nguyên để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, sớm đưa các công trình vào khai thác, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Kiên quyết không nghiệm thu công trình không đáp ứng yêu cầu về thiết kế, chất lượng, đảm bảo an toàn cho người lao động.

Thi đua thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, đảm bảo đầy đủ chỉ tiêu kế hoạch, thực hiện tốt chính sách tín dụng, bảo hiểm, quản lý và sử dụng đất đai, bảo vệ môi trường song song với việc phát triển kinh tế – xã hội nhằm bảo đảm sự phát triển bền vững. 

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong giải ngân vốn đầu tư công, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải ngân vốn đầu tư công; bảo đảm thủ tục nhanh gọn theo đúng quy định của pháp luật về chuẩn bị đầu tư, triển khai thi công, giám sát thi công và thanh quyết toán công trình.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch 1080; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng của các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong Phong trào giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 để trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét khen thưởng theo quy định hiện hành.

Hồng Lam


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/thoi-su-chinh-tri/phat-dong-phong-trao-thi-dua-ve-day-nhanh-tien-do-giai-ngan-von-dau-tu-cong-nam-2024-40096.html