Hội nghị lấy ý kiến đối với một số dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

3

baokontum.com.vn

11/06/2024 16:52

Ngày 11/6, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định quy định về giá đất và Nghị định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Đồng chí Trần Hồng Hà- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị.

162907Quang%20c%E1%BA%A3nh%20t%E1%BA%A1i%20H%E1%BB%99i%20ngh%E1%BB%8B%20%C4%91i%E1%BB%83m%20c%E1%BA%A7u%20Kon%20Tum

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Kon Tum. Ảnh: TH

 

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Ngọc Sâm- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố.

Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai gồm có 10 chương, 114 điều quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành 53 nội dung của Luật Đất đai. Đối tượng áp dụng là cơ quan nhà nước thực hiện quyền hạn và trách nhiệm đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai, thực hiện nhiệm vụ thống nhất quản lý nhà nước về đất đai; người sử dụng đất theo quy định tại Điều 4 Luật Đất đai; các đối tượng khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất đai.

Dự thảo Nghị định Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất có 3 chương, 32 điều quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo quy định của pháp luật về nhà ở. Đối tượng áp dụng là cơ quan nhà nước thực hiện quyền hạn và trách nhiệm đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai, thực hiện nhiệm vụ thống nhất quản lý nhà nước về đất đai và công chức làm công tác địa chính ở cấp xã; đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; người có đất thu hồi và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thu hồi; các đối tượng khác có liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Dự thảo Nghị định quy định về giá đất có 6 chương, 39 điều quy định về phương pháp định giá đất quy định tại Điều 158; xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất quy định tại Điều 159; định giá đất cụ thể quy định tại Điều 160; điều kiện hành nghề tư vấn xác định giá đất quy định tại điểm b khoản 3 Điều 162; áp dụng phương pháp định giá đất của các trường hợp chuyển tiếp quy định tại khoản 2 Điều 257 Luật Đất đai. Nghị định quy định đối tượng áp dụng là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai; cơ quan có chức năng xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, thẩm định, quyết định bảng giá đất; cơ quan, người có thẩm quyền xác định, thẩm định, quyết định giá đất cụ thể; tổ chức tư vấn xác định giá đất, cá nhân hành nghề tư vấn xác định giá đất; tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Dự thảo Nghị định quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất gồm 5 chương, 54 điều quy định nhiều nội dung như phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; quy định về tính, thu, nộp tiền sử dụng đất; quy định về tính, thu, nộp tiền thuê đất; quy định về trách nhiệm của cơ quan, người sử dụng đất; quy định về điều khoản thi hành.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp tập trung thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau tại tại các dự thảo Nghị định này.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu đầy đủ những ý kiến đóng góp để điều chỉnh, hoàn thiện các dự thảo Nghị định trình Chính phủ xem xét, quyết định, đảm bảo thể chế hóa được các quy định của Luật Đất đai năm 2024.

Thùy Hương


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/thoi-su-chinh-tri/hoi-nghi-lay-y-kien-doi-voi-mot-so-du-thao-nghi-dinh-huong-dan-thi-hanh-luat-dat-dai-41361.html