Tag: Kon Tum; bổ nhiệm; cán bộ; chủ chốt; Chủ tịch UBND ; Lê Ngọc Tuấn