Tăng cường cải cách thủ tục hành chính

0
36


31/07/2019 06:04


Trong thời gian qua, UBND huyện Kon Plông đã có nhiều giải pháp quyết liệt trong công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, nhằm nâng cao chất lượng quản lý, điều hành để phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và các tổ chức, doanh nghiệp, từ đó góp phần cải thiện môi trường kinh doanh và thu hút nhiều doanh nghiệp vào đầu tư trên địa bàn huyện.

Ông Đặng Thanh Nam – Chủ tịch UBND huyện Kon Plông cho biết: Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và trên cơ sở chương trình hành động của Ban Thường vụ Huyện ủy cùng với tình hình thực tiễn của địa phương, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 263/KH-UBND, ngày 13/3/2019 triển khai thực hiện đột phá lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính và tăng cường xúc tiến đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp năm 2019, đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn huyện triển khai thực hiện.

UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 500/KH-UBND, ngày 26/4/2019 về việc kiểm tra nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính năm 2019; Thông báo số 16/TB-UBND, ngày 11/3/2019 về việc triển khai Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT iOffice để gửi, nhận văn bản điện tử; Công văn số 503/UBND-NV, ngày 2/5/2019 về thực hiện thống nhất theo quy định tại Thông tư số 01/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ. Trong đó, việc nhận và gửi văn bản bằng Hệ thống điều hành VNPT iOffice đã được triển khai tốt tại các phòng, ban trực thuộc UBND huyện và UBND các xã trên địa bàn huyện, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình xử lý văn bản, đồng thời giúp tiết kiệm về kinh phí.

Loading...

Về lĩnh vực xúc tiến đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp, UBND huyện đã có văn bản thẩm định 1 dự án khởi nghiệp về trồng cây kiwi trên xứ lạnh Măng Đen cho ông Hoàng Cảnh Dương trú tại thôn Kon Pring, xã Đăk Long với diện tích 2,5ha. Hiện nay, ông Dương đang hoàn tất hồ sơ để triển khai thực hiện.

Ngoài ra, UBND huyện đã thông báo cho các doanh nghiệp trên địa bàn chọn một số sản phẩm đặc trưng tham gia kết nối mạng lưới OCOP toàn cầu và Hội chợ Quốc tế OCOP tại Thành phố Hồ Chí Minh theo nội dung Công văn số 507/SNN-KH, ngày 5/4/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong đó đã có sản phẩm đại diện của Hợp tác xã Nông nghiệp Tuyết Sơn tham gia.

Bên cạnh đó, UBND huyện đã đăng tải 25/129 thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, đạt 19,4%. Công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật cũng được UBND huyện chỉ đạo thực hiện thường xuyên. Qua kiểm tra, rà soát, đã xử lý những văn bản có nội dung không phù hợp với quy định pháp luật mới ban hành, đảm bảo tính thống nhất, minh bạch, hoàn thiện của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, góp phần ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Có thể nói, việc đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện thời gian qua đã nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về cải cách hành chính, trách nhiệm của cán bộ, công chức tiếp nhận và giải quyết công việc của công dân được quy định cụ thể, rõ ràng; cách thức giải quyết công việc được đổi mới, đảm bảo đúng thời gian thực hiện. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngày càng được các cấp, các ngành quan tâm chú trọng và đạt hiệu quả. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác quản lý nhà nước ngày càng được quan tâm đầu tư. Việc triển khai thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cấp trên địa bàn huyện đã đi vào hoạt động có hiệu quả, bước đầu đưa công tác cải cách hành chính của huyện đi vào nề nếp và đạt hiệu quả cao.
Bộ phận một cửa của UBND huyện Kon Plông giao dịch với người dân. Ảnh: TVP

 

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 263/KH-UBND, ngày 13/3/2019 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện đột phá lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính và tăng cường xúc tiến đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp năm 2019 còn hạn chế, bởi trong quá trình triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn huyện mới đạt 19,4%. Một số hồ sơ trong quá trình giải quyết còn chậm, dẫn đến trả hồ sơ không đúng thời gian quy định, trong đó đặc biệt là việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai vẫn còn hồ sơ trễ hẹn…

Để khắc phục những hạn chế nói trên trong quá trình triển khai công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện, ông Đặng Thanh Nam cho biết: Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ đẩy mạnh tiến độ triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Sau khi xây dựng và ban hành Kế hoạch Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trên địa bàn huyện năm 2019, UBND huyện sẽ đẩy mạnh việc triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính và kiên quyết chỉ đạo giải quyết thủ tục hành chính theo đúng thời gian quy định, tránh trường hợp trễ hạn gây khó khăn cho cá nhân, tổ chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, UBND huyện cũng tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện hệ thống tiêu chuẩn ISO 9001:2015, thay thế cho hệ thống tiêu chuẩn ISO 9001:2018 trên địa bàn huyện, góp phần vào quá trình giải quyết thủ tục hành chính được nhanh, gọn, nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính…         

Văn Phúc

Đi tới nguồn bài viết

Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Loading...