Tạm dừng tiếp nhận hồ sơ thuộc lĩnh vực “Đăng ký biến động đất đai” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trong ngày 4/4/2022

233

baokontum.com.vn

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh vừa ban hành Thông báo (số 02/TB-TT) tạm dừng tiếp nhận hồ sơ thuộc lĩnh vực “Đăng ký biến động đất đai” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trong ngày 4/4/2022 (thứ Hai). Chỉ tiếp nhận những trường hợp đã lấy số đăng ký trước đó nhưng chưa được giải quyết tiếp nhận hồ sơ. Thứ Ba, ngày 5/4/2022, tiếp tục thực hiện tiếp nhận hồ sơ bình thường.

Theo báo cáo của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Kon Tum tại Công văn số 89/CNVPĐKĐĐ-TH ngày 2/4/2022, tính đến ngày 4/4/2022, quầy tiếp nhận hồ sơ thuộc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Kon Tum tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh còn tồn gần 100 số thứ tự lĩnh vực “Đăng ký biến động đất đai” do công dân đã lấy nhưng chưa được tiếp nhận hồ sơ. Bên cạnh đó, quầy tiếp nhận hồ sơ thuộc lĩnh vực “Đăng ký biến động đất đai” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công mỗi ngày chỉ có thể tiếp nhận, xử lý được khoảng từ 80-100 hồ sơ, do đó, với số lượng công dân đã lấy số đăng ký tính đến hết ngày 1/4/2022 (thứ Sáu) đã đủ số lượng hồ sơ tiếp nhận đến hết ngày 4/4/2022 (thứ Hai).

Để tiếp nhận và giải quyết số hồ sơ còn tồn đọng, đồng thời nhằm tránh gây lãng phí thời gian công dân chờ đợi, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thông báo: Tạm dừng tiếp nhận hồ sơ thuộc lĩnh vực “Đăng ký biến động đất đai” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trong ngày 4/4/2022 (thứ Hai). Chỉ tiếp nhận những trường hợp đã lấy số đăng ký trước đó nhưng chưa được giải quyết tiếp nhận hồ sơ. Thứ Ba ngày 5/4/2022, tiếp tục thực hiện tiếp nhận hồ sơ bình thường.


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/xa-hoi/tam-dung-tiep-nhan-ho-so-thuoc-linh-vuc-dang-ky-bien-dong-dat-dai-tai-trung-tam-phuc-vu-hanh-chinh-cong-tinh-trong-ngay-4-4-2022-23237.html