Nâng cao trách nhiệm trong giải quyết kiến nghị của cử tri

17

baokontum.com.vn

08/12/2023 06:03

Lắng nghe, quan tâm, giải quyết kịp thời các kiến nghị của cử tri là nhiệm vụ quan trọng được HĐND tỉnh và các cấp chính quyền chỉ đạo quyết liệt. Các sở, ngành, địa phương tích cực giải quyết một cách nghiêm túc, hiệu quả và thực chất; thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với công tác này.

Theo thông lệ, trước và sau các Kỳ họp HĐND tỉnh, các tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thực hiện các cuộc tiếp xúc cử tri, qua đó, tổng hợp 146 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi về Thường trực HĐND tỉnh. Sau khi nghiên cứu, rà soát, Thường trực HĐND tỉnh chuyển các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến UBND tỉnh để chỉ đạo các cơ quan chức năng, địa phương có trách nhiệm nghiên cứu, xem xét giải quyết.

Theo báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của UBND tỉnh gửi tới Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XII, trước và sau Kỳ họp thứ 5, UBND tỉnh đã chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị, địa phương xem xét giải quyết, trả lời 133 lượt kiến nghị của cử tri, bao gồm 105 ý kiến, kiến nghị liên quan lĩnh vực kinh tế – ngân  sách, 8 ý kiến, kiến nghị lĩnh vực pháp chế, 18 ý kiến, kiến nghị lĩnh vực văn hóa – xã hội và 1 ý kiến lĩnh vực dân tộc.

Quang cảnh buổi TXCT xã Vinh Quang (thành phố Kon Tum). Ảnh: T.H

 

Các sở, ngành, địa phương rà soát, chủ động khảo sát, nắm tình hình thực tế, tích cực trao đổi, phối hợp để giải quyết theo chức năng, thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật. Nhiều kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành, địa phương đã được quan tâm giải quyết nhanh chóng như những vấn đề liên quan đến giao thông, thủy lợi, đầu tư xây dựng, ô nhiễm môi trường, các chính sách an sinh xã hội đảm bảo đáp ứng yêu cầu giải quyết kịp thời những vấn đề cấp thiết của người dân.

Kết quả, UBND tỉnh đã thông tin, giải trình với cử tri 81 kiến nghị, chiếm 60,9%; xem xét giải quyết, trả lời 52 kiến nghị, chiếm 39,1%. Đến nay, có 26 kiến nghị đã giải quyết xong; 26 kiến nghị đang giải quyết.

Đối với các kiến nghị cần có sự phối hợp hoặc thuộc thẩm quyền giải quyết, trả lời của các bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh đã chủ động có văn bản kiến nghị và chỉ đạo các sở, ngành liên quan thường xuyên phối hợp để xem xét giải quyết, trả lời cho cử tri.

Việc quan tâm, chủ động giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri cho thấy các cấp, các ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc công tác này. Kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri đã cơ bản đáp ứng kỳ vọng chính đáng của người dân, tạo đồng thuận trong nhân dân, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, theo báo cáo đánh giá thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh, công tác này vẫn còn tồn tại, hạn chế. Một số ý kiến mặc dù đã được các ngành chức năng giải quyết, trả lời, nhưng chưa thấu đáo nên chưa được cử tri thống nhất, dẫn đến kiến nghị kéo dài. Đơn cử như vấn đề điều chỉnh giá nước sinh hoạt, việc hỗ trợ cho các hộ dân dọc hai bên tuyến đường Hồ Chí Minh bị rạn nứt nhà do thi công gây ra; công tác giải quyết đền bù cho người dân ở xã Đăk Nên bị ảnh hưởng bởi lòng hồ thủy điện Đăk Đrinh.

Cử tri xã Đăk Long phát biểu ý kiến kiến nghị. Ảnh: TH

 

Một số kiến nghị mới chỉ dừng lại ở việc đã chỉ đạo xem xét giải quyết nhưng chưa xác định cụ thể về thời gian, lộ trình giải quyết và hoàn thành việc giải quyết vấn đề như việc kiểm tra và xử lý các phương tiện thu mua nông sản, cao su để đảm bảo môi trường trong sạch, bảo vệ sức khoẻ người dân, chi trả bổ sung tiền dịch vụ môi trường rừng; ban hành chính sách đặc thù để hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh cho một số đối tượng chính sách. Bên cạnh đó, công tác thông tin, trả lời các nội dung kiến nghị của cử tri đã được giải quyết còn hạn chế, chủ yếu thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri định kỳ của đại biểu.

Tất nhiên, những tồn tại này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có cả chủ quan lẫn khách quan.

Vì vậy, để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ này. Trong đó, tập trung giải quyết dứt điểm những kiến nghị chưa có kết quả cuối cùng, phân loại chính xác kết quả giải quyết kiến nghị cử tri. Khi tiếp nhận kiến nghị của cử tri, cần chỉ đạo kiểm tra thực tế để đánh giá chính xác mức độ ảnh hưởng, tính cấp thiết của kiến nghị, trên cơ sở đó trả lời, giải quyết thỏa đáng.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội trong công tác giải quyết kiến nghị của cử tri. Các ban, tổ và đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát; thường xuyên nắm bắt, giám sát kết quả thực hiện về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm của đại biểu nhân dân.

Có thể nói, việc giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng và những bức xúc của cử tri góp phần củng cố niềm tin của người dân vào hệ thống chính trị, đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh.

Thùy Hương


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/xa-hoi/nang-cao-trach-nhiem-trong-giai-quyet-kien-nghi-cua-cu-tri-35230.html