Kon Rẫy: Thực hiện hiệu quả công tác tiết kiệm, chống lãng phí

27

baokontum.com.vn

14/05/2022 13:03

Giai đoạn 2016-2021, công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công hàng năm được UBND huyện Kon Rẫy thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, nội dung, đối tượng, thời gian theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản liên quan bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch… góp phần thực hiện hiệu quả công tác tiết kiệm, chống lãng phí. 

Ông Nguyễn Văn Thủy – Phó Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy cho biết: Sau khi được UBND tỉnh giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, Kế hoạch đầu tư phát triển ngân sách nhà nước hàng năm, UBND huyện Kon Rẫy chỉ đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn căn cứ vào danh mục dự án, mức vốn bố trí cho từng chương trình tham mưu UBND huyện lấy ý kiến trước khi trình HĐND huyện quyết định.

Đồng thời, HĐND, UBND huyện luôn tuân thủ trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư công theo Luật Đầu tư công của Quốc hội khóa XIII và các văn bản, nghị định của Trung ương về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia; các nghị quyết của HĐND tỉnh về tiêu chí, nguyên tắc định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước, về kế hoạch đầu tư công trung hạn, về quy định một số nội dung công tác quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh giai đoạn 2016-2021.

Theo đó, căn cứ tiến độ thu ngân sách mỗi năm, UBND huyện chỉ đạo các đơn vị chủ động sắp xếp, điều hành các nhiệm vụ chi và áp dụng giải pháp phù hợp để đảm bảo cân đối ngân sách. Đồng thời, cắt giảm các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết để cân đối cho các nhiệm vụ phát sinh cấp thiết; chủ động sắp xếp, bố trí trong phạm vi dự toán được giao để xử lý các nhiệm vụ chi phát sinh đột xuất trong năm; hạn chế tối đa bổ sung ngoài dự toán; quản lý, sử dụng nguồn dự phòng theo đúng quy định.

UBND huyện nghiêm túc thực hiện chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý chi thường xuyên. Trong đó, giảm chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu; hạn chế tối đa việc tổ chức các lễ hội, lễ kỷ niệm, hội nghị, hội thảo, tiếp khách, đi công tác, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức… Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị dự toán cấp I, cơ quan tài chính, cơ quan thanh tra tăng cường công tác kiểm tra quyết toán, giám sát, thanh tra các khoản chi ngân sách trong phạm vi quản lý và theo chức năng, nhiệm vụ được giao đảm bảo vốn ngân sách được sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ, tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả.

Đặc biệt, UBND huyện triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên, nhất là các khoản chi mua sắm xe ô tô, trang thiết bị đắt tiền; đấu thầu, đặt hàng trong cung ứng dịch vụ công; giãn tiến độ hoặc dừng thực hiện một số khoản chi chưa thực sự cần thiết trong dự toán được giao, ưu tiên bố trí cho những nhiệm vụ cấp thiết.


Nhân dân trên địa bàn huyện Kon Rẫy tham gia làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: NH

 


UBND huyện Kon Rẫy bàn giao cồng chiêng cho đồng bào DTTS tại xã Đăk Tơ Lung. Ảnh: NH

 

Huyện còn thực hiện cắt 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản, trừ các công trình quan trọng quốc gia; công trình dự án nhóm A; công trình có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội của huyện. Đồng thời, rà soát các chương trình, dự án được cấp có thẩm quyền quyết định để ưu tiên bố trí nguồn lực đối với các chương trình, dự án thực sự cần thiết, hiệu quả, cắt giảm các chương trình, dự án có nội dung trùng lặp, kém hiệu quả; kiên quyết cắt giảm dự toán đối với những nhiệm vụ chi thường xuyên đã được giao từ đầu năm, nhưng đến hết năm ngân sách theo quy định vẫn còn dự toán; hạn chế tối đa việc chi chuyển nguồn sang năm sau, sử dụng hiệu quả kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo.

Thực hiện Luật Đầu tư công và kế hoạch đầu tư trung hạn, UBND huyện tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu công trình, dự án theo qui định, phấn đấu giải ngân kế hoạch vốn được giao đảm bảo thời gian qui định; tăng cường công tác thẩm tra, thẩm định quyết toán dự án hoàn thành. Trong giai đoạn 2016-2021, toàn huyện quyết toán 201 công trình, với tổng giá trị đề nghị quyết toán trên 235,738 tỷ đồng và tổng số vốn thẩm định là 227,44 tỷ đồng. Việc thực hiện không chỉ đảm bảo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng, mà còn góp phần nâng cao kỷ luật tài chính trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư của nhà nước.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Thủy khẳng định: Trong phạm vi nguồn vốn đã giao từ đầu năm, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện việc công khai tài chính trong các khâu như: phân bổ, đấu thầu, thanh quyết toán vốn đầu tư đảm bảo tập trung, không dàn trải, kịp thời, chính xác, đúng theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Theo đó, đảm bảo tuân thủ, chấp hành các quy định pháp luật, trình tự, thủ tục lập, thẩm định phê duyệt, điều hành, thực hiện quyết toán ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. Đồng thời, công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng cơ bản được nâng lên, các công trình sau đầu tư cơ bản phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của huyện.     

Nguyên Hà


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/xa-hoi/kon-ray-thuc-hien-hieu-qua-cong-tac-tiet-kiem-chong-lang-phi-23782.html