Khi ý Đảng hợp lòng dân

12

baokontum.com.vn

30/11/2023 11:28

Thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy quyền làm chủ, thực hiện nghiêm Hiến pháp và pháp luật, thi đua học tập, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, bảo vệ vững chắc Tổ quốc và nền tảng tư tưởng của Đảng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Ngay từ những ngày được thành lập, tỉnh Kon Tum xác định, muốn phát triển thì cần có sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, chung sức của mỗi người dân. Để làm được điều đó thì phải đặc biệt chú trọng đến vai trò của cơ quan dân cử và đại biểu dân cử.

Chính vì vậy, trong những năm qua, HĐND tỉnh đã có nhiều quyết sách đúng đắn, đề ra những chủ trương thiết thực, biện pháp phù hợp để vận dụng phát huy tiềm năng, thế mạnh, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển toàn diện của tỉnh nhà.

Dân tin Đảng, nhân dân tỉnh Kon Tum luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy quyền làm chủ, thực hiện nghiêm Hiến pháp và Pháp luật, thi đua học tập, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, bảo vệ môi trường, bảo vệ vững chắc Tổ quốc và nền tảng chính trị tư tưởng địa phương bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. 

16130001.%20Lu%E1%BA%ADt%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20qu%C3%A2n%20s%E1%BB%B1%20 %20h%C3%A0ng%20n%C4%83m%20c%C3%A1c%20thanh%20ni%C3%AAn%20%C4%91%E1%BA%BFn%20%C4%91%E1%BB%99%20tu%E1%BB%95i%20h%C4%83ng%20h%C3%A1i%20tham%20gia%20nh%E1%BA%ADp%20ng%C5%A9

Hàng năm thanh niên đến độ tuổi hăng hái lên đường nhập ngũ

 

16135802.%20Lu%E1%BA%ADt%20h%C3%B4n%20nh%C3%A2n%20v%C3%A0%20Gia%20%C4%91%C3%ACnh%20 %20Gia%20%C4%91%C3%ACnh%20anh%20A%20Long%20v%C3%A0%20ch%E1%BB%8B%20Y%20H%E1%BA%A3o%20 %20B%E1%BB%99%20ch%E1%BB%89%20huy%20qu%C3%A2n%20s%E1%BB%B1%20t%E1%BB%89nh%20th%E1%BB%B1c%20hi%E1%BB%87n%20nghi%C3%AAm%20sinh%20hai%20con%20%20 %20gia%20%C4%91%C3%ACnh%20h%E1%BA%A1nh%20ph%C3%BAc.

Bộ đội về làng

 

16142803.Nhi%E1%BB%87m%20v%E1%BB%A5%20ch%C3%ADnh%20tr%E1%BB%8B,%20qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD,%20b%E1%BA%A3o%20v%E1%BB%87%20v%E1%BB%AFng%20ch%E1%BA%AFc%20ch%E1%BB%A7%20quy%E1%BB%81n%20l%C3%A3nh%20th%E1%BB%95,%20an%20ninh%20bi%C3%AAn%20gi%E1%BB%9Bi

Thực hiện nhiệm vụ chính trị, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới

 

16144704.Nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20th%C3%B4n%20Kon%20J%C6%A1Dreh%20Pl%C3%A2ng%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c%20ng%C3%A0y%20h%E1%BB%99i%20t%E1%BA%A1i%20nh%C3%A0%20r%C3%B4ng%20v%C4%83n%20h%C3%B3a

Ngày hội ở làng

 

Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá dân tộc, tinh thần đoàn kết cộng đồng, góp phần xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc

 

16153906.%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20d%C3%A2n%20th%E1%BB%83%20hi%E1%BB%87n%20vai%20tr%C3%B2%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i%20v%C3%A0%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20c%C3%B4ng%20d%C3%A2n%20ch%C4%83m%20ch%C3%BA%20s%C3%A1ng%20su%E1%BA%A5t%20l%E1%BB%B1a%20ch%E1%BB%8Dn%20%C4%91%E1%BA%A1i%20bi%E1%BB%83u%20%C6%B0u%20t%C3%BA%20%C4%91%E1%BB%83%20b%E1%BA%A7u.

Người dân thể hiện vai trò, quyền lợi và nghĩa vụ công dân, sáng suốt lựa chọn đại biểu ưu tú

 

102459DSC 3139

Chung sức xây dựng nông thôn mới.

 

Đón Bác Hồ vào nhà rông

 

16164609.Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Kon%20Tum%20%C4%91%E1%BB%95i%20thay%20t%E1%BB%ABng%20ng%C3%A0y.

Thành phố Kon Tum đổi thay từng ngày

Quang Vinh


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/ghi-chep-phong-su/khi-y-dang-hop-long-dan-34009.html