HĐND tỉnh – những điểm nhấn trong nhiệm kỳ 2016-2021

Kế thừa và phát huy có hiệu quả những kinh nghiệm và thành tựu đạt được của các khóa HĐND trước đây, HĐND tỉnh Kon Tum khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021) tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, phối hợp cùng chính quyền huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng và phát triển địa phương trong 5 năm qua.

Ông Trương Văn Thanh – cử tri phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum nhận xét: Hoạt động của HĐND tỉnh khóa XI có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức, chất lượng, hiệu quả. Các nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành đã cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kịp thời đi vào cuộc sống, góp phần quan trọng trong việc thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh-quốc phòng.

Bà Y Thanh (Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Đăk Glei) chia sẻ: HĐND tỉnh khoá này chú trọng làm tốt công tác chuẩn bị trước kỳ họp, nhất là đối với các nội dung trình HĐND xem xét, quyết định. Phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo của đại biểu HĐND trong quá trình tổ chức các kỳ họp, nhất là trong việc nghiên cứu, thảo luận, chất vấn, giải trình tại kỳ họp. Nâng chất lượng nghị quyết của HĐND, bảo đảm sát thực tiễn, đúng pháp luật, có tính khả thi cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương; cụ thể hoá các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương của cấp uỷ đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

HĐND tỉnh – những điểm nhấn trong nhiệm kỳ 2016-2021
Các đại biểu dự phiên khai mạc Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XI. Ảnh: Q.Đ

Mặt khác, HĐND tỉnh chú trọng đổi mới, nâng chất lượng công tác chất vấn của đại biểu HĐND tại các kỳ họp của HĐND và các phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh theo hướng tập trung, đi vào chiều sâu, giải quyết những vấn đề trọng tâm, bức xúc được nhiều cử tri quan tâm. Hoạt động chất vấn đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, có tính tranh luận, đối thoại với tinh thần thẳng thắn, xây dựng; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện những cam kết của các tổ chức, cá nhân về trách nhiệm đã hứa trước HĐND và cử tri.

Trong quyết định nội dung trình kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh luôn chú trọng xem xét về sự cần thiết, căn cứ pháp lý, sự tác động chính sách, khả năng cân đối nguồn kinh phí thực hiện. Do đó, một số đề án, dự thảo nghị quyết chưa đảm bảo yêu cầu hoặc chưa đảm bảo nguồn lực thực hiện thì không đưa vào chương trình kỳ họp. Khi các nội dung trình kỳ họp được chốt, Thường trực phân công các Ban theo dõi việc chuẩn bị nội dung của UBND tỉnh, tham gia ngay từ khâu hoạch định chính sách; khảo sát tình hình thực tế tại các ngành, địa phương; nâng cao chất lượng thẩm tra các đề án, báo cáo, dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh.

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh còn thực hiện tốt các hoạt động sau kỳ họp theo luật định; bảo đảm các nghị quyết, quyết định của HĐND trong kỳ họp được triển khai ngay và sớm đi vào thực tiễn cuộc sống, có hiệu lực và hiệu quả. Chất lượng các kỳ họp HĐND tỉnh từng bước được nâng lên. Công tác giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật và các nghị quyết của HĐND tỉnh ngày càng được chú trọng. HĐND tỉnh đã phát huy tốt vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, được dư luận và nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

Một điểm nhấn đáng chú ý trong hoạt động của HĐND tỉnh khóa XI là công tác giám sát, khảo sát đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh trùng lắp. Chú trọng đi vào chiều sâu, lựa chọn những vấn đề bức xúc, tác động lớn đến đời sống nhân dân và sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của địa phương để thực hiện giám sát. Tại các kỳ họp, báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND tỉnh được đại biểu đánh giá cao, nhiều kiến nghị được UBND tỉnh tiếp thu nghiêm túc, triển khai thực hiện kịp thời.

 Hoạt động giám sát thông qua việc tổ chức các phiên họp Thường trực HĐND để nghe báo cáo, giải trình về những vấn đề liên quan; xem xét báo cáo trả lời ý kiến cử tri được tiến hành theo trình tự, thủ tục luật định. Kết quả các phiên họp đã ban hành kết luận đề nghị UBND tỉnh, các ngành chỉ đạo giải quyết.

Bên cạnh đó, để kịp thời phối hợp với UBND tỉnh trong giải quyết những vấn đề có liên quan, Thường trực HĐND tỉnh đã có ý kiến đối với một số nội dung do UBND tỉnh trình trên nhiều lĩnh vực như tài nguyên, môi trường, tài chính-ngân sách, đầu tư-xây dựng, các vấn đề có liên quan việc thực hiện chế độ, chính sách đối với hộ nghèo và cán bộ cơ sở…

Các vấn đề được Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến giải quyết đều được tổng hợp báo cáo HĐND tỉnh theo quy định. Để công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền, Thường trực HĐND tỉnh đã xây dựng và công bố quy trình, thủ tục, thời hạn xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền, góp phần vào việc giảm thiểu các thủ tục hành chính, tăng hiệu quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh.

Công tác tổ chức tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến cử tri cũng được Thường trực HĐND tỉnh đổi mới theo hướng lồng ghép tiếp xúc cử tri nhiều cấp, đề nghị đại diện UBND, cơ quan chuyên môn phải tham gia và trực tiếp giải đáp các kiến nghị của cử tri tại mỗi điểm tiếp xúc; qua đó, nhiều kiến nghị cử tri được giải quyết kịp thời, giúp mỗi đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tốt chức năng đại diện.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND tỉnh đổi mới hình thức tiếp xúc cử tri, tiếp công dân theo hướng sâu sát, thiết thực, hiệu quả; tổ chức tiếp xúc cử tri đến tận thôn, làng, tổ dân phố; quan tâm tiếp xúc cử tri theo chuyên đề. Chú trọng mở rộng các đối tượng cử tri được mời tham dự các hội nghị tiếp xúc cử tri nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các nghị quyết của HĐND tỉnh; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để kiến nghị cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cử tri và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Quang Định

Đi tới nguồn bài viết