Chuyển biến tích cực từ một cuộc vận động

23

baokontum.com.vn

10/04/2022 06:14

Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” (Cuộc vận động) luôn là nội dung được Hội Cựu chiến binh tỉnh quan tâm triển khai, từ đó góp phần tạo sự chuyển biến rõ rệt trong đời sống hội viên là người DTTS trên địa bàn.


Thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong hội viên người đồng bào DTTS để phát triển kinh tế. Ảnh: TT

 

Ông Võ Thanh Chín – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh thông tin: Hiện tại, Hội Cựu chiến binh tỉnh Kon Tum có 17.832 hội viên, sinh hoạt tại 793 chi hội; trong đó có 9.857 hộ hội viên là người DTTS (chiếm trên 60%). Toàn Hội có 2.937 hộ gia đình hội viên nghèo, cận nghèo, trong đó có hộ hội viên DTTS nghèo, cận nghèo là 2.820 (936 hộ nghèo, cận nghèo 1.884 hộ).

Để Cuộc vận động có chiều sâu, sát với thực tiễn, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã chủ động phổ biến, quán triệt và triển khai các chương trình của Đảng đoàn, Thường trực hội đến các huyện, thành Hội và đơn vị trực thuộc. Nội dung tập trung chủ yếu vào việc xây dựng lộ trình triển khai Cuộc vận động, xây dựng chỉ tiêu cho giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, mỗi cơ sở hội chọn 1 đơn vị để làm điểm trong triển khai Cuộc vận động. Dựa vào kết quả đạt được, làm cơ sở đối chiếu, đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm để xây dựng các hoạt động hiệu quả hơn trong những năm tiếp theo.

Theo đó, 100% tổ chức cơ sở hội (102/102,) trên địa bàn tỉnh đăng ký triển khai mô hình điểm về thực hiện Cuộc vận động. Tính đến hiện tại, các cấp hội đã xây dựng được 136 mô hình về thay đổi nếp nghĩ, cách làm để áp dụng trong hội viên, điển hình như: Tổ liên kết sản xuất, chăn nuôi (kinh phí 150 triệu đồng); Mô hình trồng lúa chất lượng cao (kinh phí 150 triệu đồng); Mô hình gia trại (kinh phí 150 triệu đồng); hỗ trợ giống, kỹ thuật trồng và chăm sóc cà phê (kinh phí 48 triệu đồng); mô hình góp vốn cho hội viên nghèo vay không lấy lãi (kinh phí 422 triệu đồng), mô hình trồng rừng (kinh phí 30 triệu đồng)… Qua đó, đã có 370 hộ đồng bào DTTS là hộ nghèo, cận nghèo đăng ký tham gia thực hiện mô hình, quyết tâm thay đổi cuộc sống.


Hội viên phát triển kinh tế dựa vào mô hình góp vốn vay không lấy lãi. Ảnh: TT

 

Để các hội viên hiểu và nắm bắt rõ tinh thần của Cuộc vận động, ngay từ bước đầu, các cấp hội chủ động tuyên truyền, phổ biến về ý nghĩa, tinh thần của Cuộc vận động; các các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của cấp ủy địa phương về các lĩnh vực đất đai, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới… Đồng thời, mỗi tổ chức hội chủ động hướng dẫn các hộ đồng bào DTTS nghèo, cận nghèo sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, vốn vay để phát triển kinh tế, biết tích lũy, tái đầu tư. Vận động các hộ gia đình tham gia vào các tổ hợp tác, hợp tác xã, phát huy các nghề truyền thống, khai thác thế mạnh của địa phương để phát triển sản xuất, chăn nuôi, tích cực tham gia trồng và bảo vệ rừng.

Các cấp hội vận động, hướng dẫn hội viên tích cực học tập, tìm việc làm ổn định, lâu dài, động viên con cháu học tập tiến bộ; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên biết phấn đấu “4 có”  (có nhà kiên cố, bán kiên cố; có nước sạch; có nhà vệ sinh, hố phân, hố rác; có vật nuôi, chuồng trại, gia súc, gia cầm xa nhà); nâng cao nhận thức, biết quan tâm chăm sóc sức khỏe của bản thân và cộng đồng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xóa bỏ các hủ tục.

Từ đầu năm 2021 đến nay, việc triển khai Cuộc vận động của các cấp hội đối với các hộ gia đình hội viên là người đồng bào DTTS đã đạt được một số kết quả tích cực.

Cụ thể, có 8.523 hộ gia đình hội viên đồng bào DTTS được tuyên truyền, phổ biến nội dung Cuộc vận động; 366 hộ có thái độ ủng hộ, nhất trí quan điểm mới, bỏ dần các hủ tục, phát huy được tinh thần tự giác lao động, không trông chờ ỷ lại vào Nhà nước; 45 hộ gia đình đồng ý áp dụng những ứng dụng khoa học – kỹ thuật vào sản xuất; 114 hộ gia đình có đời sống vật chất, tinh thần bước đầu được cải thiện, có chiều hướng thoát nghèo trong năm 2022; trong năm 2021 đã vận động 13 hộ gia đình tham gia hợp tác xã, tổ hợp tác…

Ông Võ Thanh Chín đánh giá: Qua quá trình triển khai, các cấp Hội, cán bộ, hội viên đã nhận thức đúng ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của Cuộc vận động, bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, địa phương, chỉ đạo của Hội cấp trên. Thời gian tới, các cấp Hội Cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh tiếp tục chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, đoàn thể tập trung đẩy mạnh thực hiện nội dung Cuộc vận động; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, uy tín của cán bộ Hội trong vùng đồng bào DTTS, từng bước giúp đỡ bà con thay đổi, xây dựng cuộc sống ấm no, ổn định.     

Tất Thành


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/xa-hoi/chuyen-bien-tich-cuc-tu-mot-cuoc-van-dong-23309.html