Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ 07-11/5/2018

0
189

 


Ảnh: Minh họa

 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh: Triển khai các quy định có liên quan, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 08/5/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài  làm việc trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND ngày 15/10/2014 của UBND tỉnh Kon Tum.

Theo đó, sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 2; sửa đổi, bổ sung các điểm a, b, f khoản 1, điểm b khoản 2, điểm b khoản 5, các điểm a, b khoản 10 và điểm a khoản 12 Điều 6; sửa đổi, bổ sung điểm g khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 7. Bãi bỏ điểm đ khoản 1, Điều 6 của Quy chế kèm theo Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20/5/2018.

Loading...

2. Bãi bỏ quy định diện tích tối thiểu được tách thửa (diện tích đất được công nhận và chưa được công nhận là đất ở) trong cùng thửa đất: Thực hiện các quy định của pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 11/5/2018 về việc bãi bỏ điểm c khoản 2 Điều 1 Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND ngày 18/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở. Theo đó, bãi bỏ quy định “c. Diện tích tối thiểu được tác thửa quy định tại điểm a, b khoản này bao gồm diện tích được công nhận và đất ở và diện tích chưa được công nhận là đất ở trong cùng thửa đất;”. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 21/5/2018.

3. Xử lý một số vấn đề chuyển tiếp trong quản lý, sử dụng tài sản công: Triển khai hướng dẫn của Bộ Tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tạm dừng xem xét, quyết định giao, điều chuyển, bán xe ô tô phục vụ công tác của các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, các Ban quản lý dự án thuộc tỉnh quản lý và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cho đến khi các Nghị định của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô có hiệu lực thi hành để thay thế cho Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ; việc thu hồi xe ô tô, xử lý xe ô tô trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại và thanh lý xe ô tô thực hiện theo quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản công và Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

Tạm dừng xem xét, quyết định sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư kể từ ngày 01/01/2018 cho đến khi Nghị định của Chính phủ quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư theo hình thức xây dựng – chuyển giao có hiệu lực thi hành. Tạm dừng việc xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho đến khi Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước có hiệu lực thi hành.

4. Chỉ đạo về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án giao thông trên địa bàn thành phố Kon Tum: Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Kon Tum và các cơ quan có liên quan thực hiện đầy đủ trách nhiệm và các bước quy định thực hiện dân chủ trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tự giác tháo dỡ công trình xây dựng trái phép và cây trồng không đúng quy định trong phạm vi cắm mốc dự án; có phương án cưỡng chế để giải phóng mặt bằng khi cần thiết, báo cáo cấp có thẩm quyền trước khi thực hiện. Tổ chức vận động các hộ dân phối hợp cung cấp hồ sơ để thực hiện công tác đo đạc, kiểm đếm tài sản gắn liền với đất để phục vụ công tác lập Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; trường hợp các hộ dân cố tình không cung cấp hồ sơ thì báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buột theo quy định của pháp luật; đẩy nhanh tiến độ hoàn tất các thủ tục và lập Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án tuyến tránh đường Hồ Chí Minh, nhất là đối với hạng mục cầu, đường hai đầu cầu qua sông Đăk Bla mới và vuốt nối với các đường hiện hữu thuộc dự án đã được Chủ đầu tư bàn giao mốc giải phóng mặt bằng….

5. Chỉ đạo quản lý tài nguyên trên địa bàn thành phố Kon Tum: Xét báo cáo kết quả kiểm tra hoạt động khai thác đất sét và hoạt động sản xuất gạch thủ công tại xã Hòa Bình (TP. Kon Tum), Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: (1) BQL Khai thác các công trình thủy lợi tỉnh tổ chức thực hiện cắm mốc hành lang bảo vệ hồ chứa nước Đăk Yên và  kênh dẫn nước theo quy định; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý vận hành công trình Hồ chứa nước Đăk Yên đảm bảo hiệu quả; thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương để phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời tình trạng khai thác đất, đá, sỏi hoặc đổ chất thải, rác thải, lấn chiếm, sử dụng đất trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi làm ảnh hưởng đến hoạt động thủy lợi; (2) UBND thành phố Kon Tum tổ chức thanh tra toàn diện các cơ sở sản xuất gạch thủ công tồn tại trong thời gian dài tại thôn 2 xã Hòa Bình (nằm ngoài CCN-TTCN Hòa Bình, ngoài quy hoạch sản xuất gạch ngói trên địa bàn) và có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật; tiếp tục thực hiện kết luận thanh tra về tình hình quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường, đầu tư xây dựng, hoạt động và kinh doanh hạ tầng tại CCN-TTCN Hòa Bình; khẩn trương có giải pháp sớm triển khai kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng không nung đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 và lộ trình giảm dần, chấm dứt sản xuất gạch xây đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn tỉnh Kon Tum; chỉ đạo cơ quan chức năng lập hồ sơ, xử lý đối với các tổ chức, cá nhân khai thác đất sét trái phép, vi phạm hành lang kênh dẫn nước thuộc công trình thủy lợi Đăk Yên; tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đã để xảy tra tình trạng xây dựng các lò gạch không có trong quy hoạch sản xuất gạch ngói, khai thác, mua bán khoáng sản (đất sét) trái phép trong thời gian dài trên địa bàn xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum.

6. Tăng cường công tác bảo đảm an toàn hồ chứa thủy lợi, thủy điện: Để đảm bảo an toàn đập công trình thủy lợi trước mùa mưa, lũ năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố; BQL khai thác các công trình thủy lợi tỉnh và các chủ đập thủy lợi, thủy điện tăng cường công tác bảo vệ, an ninh công trình, tổ chức tốt việc theo dõi, kiểm tra an toàn, an ninh công trình trong quá trình vận hành, nhất là trước, trong và sau mùa mưa lũ nhằm phát hiện sớm những nguy cơ mất an toàn, an ninh công trình và có biện pháp xử lý kịp thời, tránh để xảy ra sự cố; kiểm tra, rà soát, đánh giá công tác vận hành điều tiết các hồ chứa nước thuộc phạm vi quản lý để cập nhập, điều chỉnh, bổ sung quy trình vận hành phù hợp với điều kiện thực tế để bảo đảm an toàn đối với các hồ chứa do đơn vị quản lý; có kế hoạch xử lý, tu sửa những hạng mục hư hỏng trước thời gian mưa lũ; rà soát, bổ sung kịp thời nhân lực, vật tư và thiết bị phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão.

Căn cứ vào quy mô đập, vị trí địa lý của đập, chủ đập xây dựng phương án bảo vệ đập theo quy định, tổ chức lập phương án phòng chống lụt bão công trình, phương án phòng chống lũ lụt cho vùng hạ du đập; tiến hành cắm mốc chỉ giới phạm vi vùng phụ cận bảo vệ đập và chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn đập và phạm vi vùng phụ cận bảo vệ đập theo quy định…

7. Tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra cơ sở sản xuất, chế biến sản phẩm cà phê: Thực hiện đề nghị của Bộ Nông nghiệp – PTNT, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan và UBND các huyện, thành phố tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra cơ sở sản xuất, chế biến sản phẩm cà phê, cụ thể: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến tới các cơ sở sản xuất, chế biến cà phê tuân thủ đúng quy định về an toàn thực phẩm, không được phép sử dụng hóa chất, phụ gia ngoài danh mục được phép sử dụng để chế biến cà phê, đặc biệt là pin nhuộm cà phê như báo chí phản ánh tại tỉnh Đăk Nông trong thời gian qua. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra việc tuân thủ quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm, đặc biệt vấn đề sử dụng hóa chất, phụ gia trong sản xuất, chế biến cà phê và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật…

8. Phối hợp tuyên truyền công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền: Để thực hiện có hiệu quả các hướng dẫn về tuyên truyền công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, địa phương liên quan hướng dẫn các cơ quan báo chí, thông tin của tỉnh tích cực đăng tải các văn bản pháp luật liên quan đến công tác biên giới, lãnh thổ giữa Việt Nam và các nước; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ với các lực lượng của Lào và Campuchia tại khu vực biên giới; triển khai thực hiện công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức; xây dựng chương trình, lồng ghép nội dung tuyên truyền lưu động để phục vụ cơ sở, đặc biệt là các họat động văn hóa, văn nghệ tại các xã biên giới gắn với tuyên truyền phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; thường xuyên cung cấp thông tin các vấn đề liên quan đến công tác phân giới, cắm mốc cho các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh để việc tuyên truyền được kịp thời, chính xác; tăng cường hoạt động tuyên truyền chính sách, pháp luật, các văn kiện về biên giới, vận động quần chúng Nhân dân tham gia bảo vệ đường biên giới, mốc giới quốc gia; tăng cường hợp tác, trao đổi, cung cấp thông tin với các lực lượng chức năng của Lào và Campuchia về quản lý, bảo vệ biên giới và hệ thống mốc quốc giới, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới, cửa khẩu hai bên; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân các xã biên giới về các vấn đề liên quan đến công tác biên giới, lãnh thổ giữa Việt Nam với các nước, gắn với phát triển kinh tế – xã hội; làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả các luận điệu tuyên truyền phản động; vận động nhân dân khu vực biên giới bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, phòng chống các tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác tại khu vực biên giới….

9. Chấn chỉnh tình trạng nợ đọng các chế độ bảo hiểm bắt buộc: Xét báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh về tình hình, kết quả khắc phục nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc thực hiện nghiêm việc đóng, nộp các chế độ bảo hiểm bắt buộc theo quy định; tuyệt đối không để phát sinh nợ, đọng nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động. Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương có các đơn vị trực thuộc thực hiện chưa nghiêm việc trả nợ cũ và để phát sinh nợ mới, phải khắc phục trước ngày 30/6/2018 và nghiêm khắc rút kinh nghiệm, xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu.

Giao Sở Nội vụ không đề xuất khen thưởng đối với các đơn vị chưa thực hiện nghiêm việc trả nợ cũ hoặc để phát sinh nợ mới và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có đơn vị trực thuộc hiện đang còn nợ đọng các chế độ bảo hiểm bắt buộc theo quy định. Yêu cầu Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các đơn vị, doanh nghiệp chưa thực hiện việc đóng, nộp các chế độ bảo hiểm bắt buộc theo quy định pháp luật hiện hành, nhất là các đơn vị nợ đọng dây dưa, kéo dài.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan thông tin, truyền thông tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội tỉnh trong việc tuyên dương các đơn vị thực hiện tốt các chính sách bảo hiểm bắt buộc; tăng cường công tác tuyên truyền theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Thái Ninh

Đi đến nguồn bài viết

Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Loading...