Báo Kon Tum: Khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền

37

baokontum.com.vn

14/10/2023 06:20

Cùng với việc chia tách tỉnh Gia Lai- Kon Tum thành hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum vào năm 1991, Cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh-Báo Kon Tum được thành lập vào ngày 14/10/1991, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của tỉnh đi vào cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương Kon Tum ngày càng phát triển.

Vượt qua những khó khăn, thử thách trong từng giai đoạn, cán bộ, phóng viên Báo Kon Tum không ngừng nỗ lực vươn lên để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng bộ tỉnh, chính quyền và nhân dân giao phó.

154550a

Lãnh đạo Tỉnh ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng Báo Kon Tum. Ảnh: Văn Tùng

 

Điểm nổi bật là từ đầu năm 2023, thực hiện Đề án “Đổi mới, phát triển Báo Kon Tum giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030”, Báo Kon Tum đã tăng trang, tăng kỳ xuất bản: Kon Tum thường kỳ từ 3 kỳ/tuần tăng lên 5 kỳ/tuần; Kon Tum Cuối tuần từ 8 trang, in 2 màu, tăng lên 12 trang với 4 trang in 4 màu; Báo ảnh dành cho đồng bào DTTS từ 3 kỳ/tháng được tăng lên 1 kỳ/tuần, và từ 3 thứ tiếng tăng lên 5 thứ tiếng (tiếng Việt, Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, Gié- Triêng); Kon Tum điện tử tăng lượng đăng tải tin, bài ảnh, đa dạng hoá hình thức tuyên truyền như tin, bài, ảnh, đồ họa.

Có thể nói, việc tăng trang, tăng kỳ là niềm vui đối với mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Báo Kon Tum. Nhưng bên cạnh đó cũng đặt ra những áp lực lớn, đòi hỏi cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Báo Kon Tum phải nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ xuất bản.

Bởi khi triển khai Đề án, thực hiện tăng kỳ, tăng trang nhưng Báo Kon Tum không được tăng thêm biên chế, vẫn ngần ấy con người nhưng phải đảm nhận khối lượng công việc “khủng”, mỗi người phải thực hiện công việc gấp đôi so với khi chưa tăng trang, tăng kỳ. Tuy vậy, nhưng dưới sự đoàn kết thống nhất, sự đồng thuận cao trong tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên; sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, Báo Kon Tum phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị tuyên truyền đề ra hàng tháng, hàng quý.

161008876ce55ebde269bc30f3

Các ấn phẩm Báo Kon Tum. Ảnh: TS

 

Đồng chí Phạm Minh Bảo- Bí thư Chi bộ, Phó Tổng Biên tập Báo Kon Tum chia sẻ: Để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, hàng tháng, Ban Biên tập xây dựng chủ đề, kế hoạch tuyên truyền cho từng số báo, phân công nhiệm vụ các phòng chuyên môn, cử phóng viên kịp thời tuyên truyền, phản ánh các sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh. Đồng thời kể từ khi tăng trang, tăng kỳ đến nay, Báo Kon Tum luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy; định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chủ động xây dựng chủ đề, kế hoạch và tổ chức tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc triển khai thực hiện nghị quyết của Trung ương; các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của HĐND, UBND tỉnh.

Đặc biệt là Báo Kon Tum tuyên truyền đậm nét việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh, đặc biệt là Kết luận 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Chỉ thị 13-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tăng cường lãnh đạo, tuyên truyền, vận động nhân dân xóa bỏ các hủ tục, phong tục không còn phù hợp trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, Báo Kon Tum còn tập trung tuyên truyền, phản ánh kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh qua 9 tháng đầu năm 2023; đưa tin, phản ánh hoạt động lãnh đạo, kiểm tra, giám sát của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; hoạt động nổi bật của các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng bộ máy tổ chức nhà nước; phát huy hiệu quả vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội đi đôi với tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, Báo Kon Tum xuất bản 183 số báo thường kỳ, 39 số Cuối tuần, 37 số Báo ảnh; Báo Điện tử cập nhật thường xuyên, liên tục tin, bài, ảnh để phục vụ độc giả trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, đã xuất bản các ấn phẩm Báo Tết Dương lịch, Xuân Quý Mão 2023 và Báo ảnh Quý Mão – 2023 với nội dung phong phú, hình thức đẹp. Chất lượng các ấn phẩm được duy trì và cải tiến cả nội dung và hình thức, đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích, phản ánh sát tình hình thực tế, được độc giả đánh giá cao, đảm bảo thời gian công tác phát hành. 

Qua 32 năm xây dựng và trưởng thành, Báo Kon Tum không ngừng phát huy sức mạnh đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, kịp thời đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, địa phương đi vào cuộc sống, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh xây dựng quê hương Kon Tum ngày càng giàu đẹp.

Dương Đức Nhuận


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/xa-hoi/bao-kon-tum-khac-phuc-kho-khan-hoan-thanh-tot-nhiem-vu-tuyen-truyen-33240.html