Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tu Mơ Rông: Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

26

Trong những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tu Mơ Rông không ngừng tham mưu Huyện ủy, HĐND, UBND huyện xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, khu vực phòng thủ liên hoàn, vững chắc và lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện.

Để xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đặc biệt quan tâm đến việc thực hiện các phong trào thi đua của quân đội, của địa phương để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ các phần việc, nhiệm vụ quân sự quốc phòng mà đơn vị đảm nhận.

Qua đó Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện xây dựng các nội dung, chỉ tiêu thi đua, nhất là phong trào thi đua thường xuyên, các đợt thi đua cao điểm sát với tình hình thực tế, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và tập trung giải quyết dứt điểm những khâu yếu, mặt yếu của năm trước để rút kinh nghiệm, có giải pháp triển khai thực hiện tốt hơn.

Không tính những năm trước, riêng trong năm 2020, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tu Mơ Rông đã tổ chức tốt 7 đợt thi đua thường xuyên và cao điểm đồng thời kết hợp chặt chẽ với các phong trào thi đua của địa phương, kịp thời khắc phục những khâu yếu, mặt yếu, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần quan trọng trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tu Mơ Rông: Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện
Lực lượng Dân quân tự vệ huyện Tu Mơ Rông huấn luyện. Ảnh: D.Đ.N

Các phong trào thi đua của lực lượng vũ trang huyện Tu Mơ Rông luôn gắn chặt với việc tham mưu Huyện ủy, UBND huyện xây dựng chương trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng sát với đặc điểm tình hình nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Đồng thời quán triệt, triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp trên, chương trình, kế hoạch của Huyện ủy, UBND huyện, các ban, ngành huyện về các nhiệm vụ quân sự quốc phòng ở địa phương.

Điểm nổi bật của lực lượng vũ trang huyện Tu Mơ Rông là luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường bám, nắm tình hình địa bàn, đảm bảo quân số trực sẵn sàng chiến đấu; xây dựng kế hoạch và chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các xã xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát địa bàn, phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; phối hợp với công an giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là trong các dịp lễ, tết.

Để không bị động bất ngờ trong mọi tình huống, Ban Chỉ huy Quân sự huyện thường xuyên chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các xã rà soát, củng cố, kiện toàn lực lượng dân quân tự vệ đạt tỷ lệ theo đúng chỉ tiêu, quy định so với dân số trên địa bàn. Lực lượng quân nhân dự bị được tổ chức biên chế vào các đơn vị dự bị động viên đạt 100%, đảm bảo quản lý, sắp xếp, cơ bản đúng chuyên nghiệp quân sự, gọn địa bàn.

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu đi đầu trong mọi nhiệm vụ, nhất là những nhiệm vụ khó, quan trọng. Từ đó đã nêu gương có hiệu quả phương châm “cấp trên gương mẫu cho cấp dưới noi theo, cán bộ làm gương cho chiến sĩ”.

Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện không thể thiếu việc xây dựng nền nếp chính quy. Chính vì vậy, trong năm qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tu Mơ Rông không ngừng đẩy mạnh công tác giáo dục và duy trì nghiêm chế độ nền nếp chính quy, thực hiện tốt chế độ trong ngày, trong tuần, điều lệnh quân đội, quy định của đơn vị; chỉ đạo cấp uỷ, chỉ huy các cấp tích cực quán triệt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chú trọng đổi mới quy trình thủ tục hành chính trong tiếp nhận và giải quyết công việc. Bởi vậy chất lượng thực hiện chế độ trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp ngày càng không ngừng được nâng cao.

Nhằm đảm bảo cho sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ đáp ứng được mọi nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu nên các cơ quan, đơn vị không ngừng đẩy mạnh tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống cho cán bộ, chiến sĩ, đưa thêm vào bữa ăn 1.000 đồng/người/ngày. Bên cạnh đó, công tác chăm sóc sức khỏe, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh được triển khai đồng bộ, có chất lượng và hiệu quả nên quân số khỏe lực lượng vũ trang huyện luôn đạt 99,52%.

Nhờ triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua để xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện, măm 2020 Ban Chỉ huy Quân sự  huyện Tu Mơ Rông được xếp Nhất khối Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố, được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc.

Dương Đức Nhuận


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/xa-hoi/ban-chi-huy-quan-su-huyen-tu-mo-rong-xay-dung-luc-luong-vu-trang-vung-manh-toan-dien-17944.html