Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, vì sự phát triển nhanh và bền vững

54

23/09/2020 08:58

Hòa chung với không khí các tầng lớp nhân dân trong tỉnh náo nức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, trước ngày khai mạc Đại hội, Báo Kon Tum phỏng vấn đồng chí A Pớt – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh về những kết quả đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; các nhiệm vụ, giải pháp đặt ra để thực hiện có hiệu quả mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phóng viên: Kính thưa đồng chí! Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đạt được những thành quả quan trọng. Để có được những thành quả đó, xin đồng chí cho biết, Đảng bộ tỉnh tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị như thế nào?

Đồng chí A Pớt: Trong nhiệm kỳ vừa qua, được sự chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Trung ương Đảng, Chính phủ, với tinh thần đoàn kết, nhất trí và quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh và đạt được những thành quả quan trọng, trong đó công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đóng vai trò quyết định.

Trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung quán triệt và chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương (NQTW) 4 khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, gắn với Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và nhiều nghị quyết khác của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XV; đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện.

Qua đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng lên. Công tác kết nạp đảng viên được thực hiện có hiệu quả, đảm bảo chất lượng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được 5.876 đảng viên, đạt 117,06% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh đề ra, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ lên 28.946 đảng viên. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế được thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Tỉnh kịp thời triển khai thực hiện chủ trương bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Đội ngũ cán bộ cơ bản đảm bảo cơ cấu, chất lượng, trưởng thành về mọi mặt và đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển cán bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã cử đi đào tạo, bồi dưỡng 9.935 lượt cán bộ, công chức, viên chức; điều động, bổ nhiệm 149 lượt cán bộ, bổ nhiệm lại 71 đồng chí. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo là người DTTS, cán bộ trẻ, cán bộ nữ tăng về số lượng, nâng dần về chất lượng, khắc phục được tình trạng hẫng hụt ở nhiều ngành, địa phương. Hiện nay, tỷ lệ cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý là người DTTS ở cấp tỉnh chiếm 19,37%, cấp huyện chiếm 30,7%; cán bộ lãnh đạo là nữ cấp tỉnh chiếm 16,23%, cấp huyện chiếm 17,32%; đội ngũ cán bộ cấp cơ sở từng bước được chuẩn hóa.


Đồng chí A Pớt – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh. Ảnh: Đ.T  

 

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, nhất là vấn đề chính trị hiện nay. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng tiếp tục được thực hiện thường xuyên, trong đó đã tập trung kiểm tra, giám sát đối với những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực như quản lý đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án. Trong nhiệm kỳ, cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp đã xem xét thi hành kỷ luật 21 tổ chức đảng; cấp ủy, ban thường vụ và ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 825 đảng viên. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các khuyết điểm, ngăn ngừa sai phạm, đề xuất sửa đổi, bổ sung những vấn đề còn bất cập, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng.

Công tác dân vận của cả hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, với phương châm hướng mạnh về cơ sở, tập trung vào địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS, biên giới, góp phần giải quyết kịp thời những bức xúc, vướng mắc trong nhân dân. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp được nâng lên. Năng lực quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện của chính quyền và các cơ quan quản lý nhà nước tiếp tục được cải thiện, nhất là trong việc điều hành ngân sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Công tác cải cách hành chính có chuyển biến tích cực, trong đó, tỉnh đã thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, củng cố bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã, đảm bảo phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Những thành tựu trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã tác động hết sức tích cực tới việc thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh trên địa bàn tỉnh trong nhiệm kỳ qua.

Phóng viên: Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nhiệm kỳ qua của Đảng bộ tỉnh là nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng và tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở theo Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XV và thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, xin đồng chí cho biết kết quả thực hiện các nhiệm vụ này như thế nào và còn những hạn chế, khuyết điểm gì trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị hiện nay của tỉnh?

Đồng chí A Pớt: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành và chỉ đạo triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 08/8/2016 “về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và tổ chức đảng trực thuộc đảng uỷ cơ sở”. Qua 04 năm triển khai thực hiện, chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng, nhất là chi bộ thôn (làng) được nâng lên. Các chi bộ đã duy trì nền nếp sinh hoạt định kỳ, nội dung và các bước tiến hành sinh hoạt theo đúng quy định; làm tốt công tác chuẩn bị nội dung, phát huy được trí tuệ của tập thể đảng viên trong việc đề ra các chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của các chi bộ. Công tác rèn luyện, quản lý, phân công nhiệm vụ cho đảng viên, kiểm tra, giám sát được chú trọng. Đã phát huy tốt vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở trong thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Tỉnh ủy đã quán triệt, cụ thể hóa để triển khai quyết liệt và đạt hiệu quả tích cực. Qua sắp xếp, các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy đã giảm 05 đầu mối và 05 cấp trưởng; Trường Chính trị tỉnh giảm 02 đầu mối trực thuộc và 02 cấp trưởng; tổ chức lại Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; thành lập Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh. Thực hiện điều chuyển nhân viên kế toán, lái xe của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy về Văn phòng Tỉnh ủy để phục vụ chung.

Đã thực hiện sắp xếp giảm 17 đầu mối trực thuộc các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh. Tiến hành sắp xếp các đơn vị sự nghiệp thuộc các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, kết quả đã giảm được 91 đơn vị, 134 lãnh đạo. Đối với cấp huyện, đã thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HĐND-UBND huyện, Ban Tổ chức Huyện ủy với Phòng Nội vụ huyện, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với Thanh tra huyện tại huyện Ia H’Drai. Thực hiện chủ trương trưởng ban tuyên giáo cấp ủy đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện và chủ trương trưởng ban dân vận cấp ủy đồng thời là chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc. Hoàn thành việc sắp xếp, thành lập, tổ chức lại các Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, các Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng, các Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Du lịch và Truyền thông, 06 Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị. Sắp xếp, sáp nhập các trường tiểu học, trung học cơ sở với kết quả giảm được 26 trường. Từ năm 2015 đến nay, đã thực hiện tinh giản biên chế đối với 623 trường hợp.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ qua vẫn còn những khuyết điểm, yếu kém, như: Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức đảng và đảng viên còn hạn chế; công tác phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân, đảng viên là thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố đạt tỷ lệ thấp; công tác vận động quần chúng có lúc, có việc hiệu quả chưa cao; nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội có đổi mới nhưng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội… Đây là những vấn đề cần phải tiếp tục khắc phục, thực hiện tốt hơn nữa trong nhiệm kỳ tới.


Đồng chí A Pớt trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trần Xuân Thu. Ảnh: MT  

 

Phóng viên: Kính thưa đồng chí, để tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; năng động, sáng tạo; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; giữ vững quốc phòng, an ninh; huy động, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững theo Chủ đề Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, Đảng bộ tỉnh cần tập trung vào những giải pháp nào?

Đồng chí A Pớt: Để hoàn thành mục tiêu trên, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh xác định: 6 nhiệm vụ trọng tâm, đó là: (1) Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; (2) Tiếp tục tái cơ cấu đồng bộ kinh tế của tỉnh theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; (3) Thực hiện đầy đủ, đồng bộ 3 chương trình mục tiêu quốc gia; (4) Tập trung bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các DTTS trên địa bàn; (5) Đẩy mạnh cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; (6) Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; đảm bảo an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, thực hiện 3 lĩnh vực đột phá, đó là: (1) Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến; (2) Đẩy mạnh phát triển du lịch với nhiều loại hình; (3) Tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng (đô thị, các khu, cụm công nghiệp – đô thị – dịch vụ). Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây:

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế; khai thác và sử dụng có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh để thúc đẩy kinh tế của tỉnh tăng trưởng cao và bền vững; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư chiến lược đầu tư vào tỉnh. Nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển các ngành, lĩnh vực thế mạnh của tỉnh. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Đề án tổng thể phát triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Thực hiện tốt chủ trương của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nhất là chất lượng dạy và học ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân, tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, hiện đại hoá trang thiết bị y tế và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân. Chú trọng công tác khôi phục, bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống các DTTS. Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội. Thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và các chính sách an sinh xã hội. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại. Thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, chủ động tấn công, trấn áp các loại tội phạm. Chủ động thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, lãng phí. Triển khai có hiệu quả các hoạt động hội nhập quốc tế.

Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. Triển khai thực hiện có hiệu quả NQTW 4 khóa XII, gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định của Đảng về nêu gương. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, năng lực, trách nhiệm, tâm huyết với nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận của hệ thống chính trị.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của cơ quan hành chính; củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng thành công chính quyền điện tử của tỉnh.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội theo hướng tăng cường bám sát cơ sở. Phát động và triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội…

Việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trên với quyết tâm chính trị cao nhất, chúng tôi tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng tỉnh Kon Tum ổn định, phát triển nhanh và bền vững theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Văn Nhiên (thực hiện)

Đi tới nguồn bài viết