Tham mưu tốt việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

11

baokontum.com.vn

14/10/2023 06:21

Là cơ quan tham mưu quan trọng của Tỉnh ủy trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, thời gian qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận, quy định, chỉ thị của Đảng về công tác tổ chức, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nhiều vấn đề quan trọng khác trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

153849%C4%90%E1%BB%93ng%20ch%C3%AD%20A%20P%E1%BB%9Bt

Đồng chí A Pớt- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị khảo sát, trao đổi về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tại Kon Tum của Ban Tổ chức Trung ương. Ảnh: DĐN 

 

Từ đầu năm đến nay, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cụ thể hóa Chương trình công tác toàn khóa, Chương trình công tác năm 2023 của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết XVI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 2/12/2022 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế -xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023; Kế hoạch số 43-KH/TU, ngày 18/1/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và các Quy định của Đảng về nêu gương và những điều đảng viên không được làm; Chương trình số 39- CTr/TU, ngày 6/10/2022 về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); Chương trình 55-CTr/TU, ngày 25/4/2023 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) “về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới” và nhiều văn bản khác của Đảng các cấp.

Đối với công tác tham mưu triển khai thực hiện việc đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy  bám sát Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 25/4/2023 của Trung ương Đảng, tập trung vào 6 nhiệm vụ giải pháp chính: Đổi mới, nâng cao chất lượng ban hành và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức, cán bộ; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ tỉnh tới cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả trong toàn Đảng bộ tỉnh.

154054Ban%20T%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c%20T%E1%BB%89nh%20%E1%BB%A7y%20tri%E1%BB%83n%20khai%20nhi%E1%BB%87m%20v%E1%BB%A5%20n%C4%83m%202023

Ban Tổ chức Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ năm 2023. Ảnh: D.Đ.N 

 

Đến nay, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy cụ thể hóa và triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị và thực hiện tốt công tác tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng như triển khai thực hiện tốt các nội dung được giao. Đồng thời rà soát, hoàn thiện, ban hành các quy định, quy chế đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng với hệ thống chính trị.

Xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là then chốt đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 43-KH/TU, ngày 18/1/2022 triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng thời chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị quán triệt và cụ thể Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sát, đúng với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị để thực hiện có hiệu quả gắn với việc thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các quy định của Đảng về nêu gương; về những điều đảng viên không được làm. Qua đó, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đối với người đứng đầu cấp ủy đảng, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Có thể nói, trong thời gian qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ động phối hợp với các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tham mưu triển khai đồng bộ các nhiệm vụ của công tác tổ chức xây dựng Đảng bảo đảm đúng quy định Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Đảng. Trong đó, tập trung tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, cấp huyện; rà soát kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan trong hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; kiện toàn nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tham mưu triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã hoàn thành tốt các nội dung đảm bảo theo chương trình và các nhiệm vụ đột xuất của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giao, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh.

Dương Đức Nhuận


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/xay-dung-dang/tham-muu-tot-viec-xay-dung-chinh-don-dang-va-he-thong-chinh-tri-33239.html