Tăng cường triển khai các giải pháp xây dựng nông thôn mới

24

baokontum.com.vn

15/09/2023 16:24

Ngày 15/9, UBND tỉnh ban hành văn bản số 3080/UBND-NNTN chỉ đạo tăng cường lãnh đạo triển khai các giải pháp xây dựng nông thôn mới.

161308B%C3%AA%20t%C3%B4ng%20h%C3%B3a%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20giao%20th%C3%B4ng%20n%C3%B4ng%20th%C3%B4n

Bê tông hóa đường giao thông nông thôn. Ảnh: HL

 

Tại văn bản nêu trên, UBND tỉnh nhấn mạnh, UBND các huyện, thành phố tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới; đồng thời chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về mức độ hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong năm 2023 và giai đoạn 2021 – 2025.

Trong đó, đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nhằm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí; đến cuối năm 2023 các xã phải đảm bảo duy trì đạt chuẩn 19/19 tiêu chí theo bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.

Các xã phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023, khẩn trương thực hiện các giải pháp để hoàn thành mục tiêu; tổ chức tự đánh giá mức độ đạt chuẩn các tiêu chí cũng như các điều kiện khác theo quy định để đề nghị thẩm tra, thẩm định và công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới theo quy định.

Các xã còn lại, phấn đấu đến cuối năm 2023 phải tăng ít 2 tiêu chí so với năm 2022 và không còn xã đạt chuẩn dưới 10 tiêu chí.

Đối với thực hiện điểm các cấp về thôn (làng) nông thôn mới vùng đồng bào DTTS, tăng cường triển khai thực hiện, đảm bảo đến cuối năm 2023 các thôn (làng) thực hiện điểm cấp huyện và xã phải được công nhận thôn nông thôn mới.

Riêng UBND huyện Đăk Glei, khẩn trương xây dựng kế hoạch và có giải pháp cụ thể để tập trung chỉ đạo thực hiện đối với 6 xã có số tiêu chí đạt chuẩn dưới 10 tiêu chí, đến cuối năm 2023 các xã này phải đạt chuẩn từ 10 tiêu chí trở lên.

UBND huyện Tu Mơ Rông, khẩn trương tổ chức rà soát, xác định cụ thể, lộ trình thực hiện và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, đến năm 2024 có ít nhất 1 xã nông thôn mới và đến năm 2025, toàn huyện có ít nhất 3 xã nông thôn mới, các xã còn lại mỗi năm tăng từ 1 – 2 tiêu chí.

Các sở, ngành được phân công phụ trách tiêu chí nông thôn mới tăng cường các giải pháp để hỗ trợ, hướng dẫn và giám sát các địa phương thực hiện các nội dung, tiêu chí nông thôn mới được phân công phụ trách; có trách nhiệm giải trình cụ thể trước Chủ tịch UBND tỉnh về mức độ hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới đối với các tiêu chí chuyên ngành được phân công phụ trách và là cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện hoàn thành nhiệm vụ trong năm của cá nhân thủ trưởng đơn vị.

Được biết, triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn tỉnh đã có 42 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới, đạt 49,41% tổng số xã. Tuy nhiên, vẫn còn 6 xã (thuộc huyện Đăk Glei) có số tiêu chí đạt chuẩn dưới 10 tiêu chí và 1 huyện chưa có xã nông thôn mới (Tu Mơ Rông).

Hồng Lam


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/thoi-su-chinh-tri/tang-cuong-trien-khai-cac-giai-phap-xay-dung-nong-thon-moi-32831.html