Tăng cường, đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng

39

baokontum.com.vn

15/10/2023 13:59

Các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng gắn với việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

135004H%C3%B4%CC%A3i%20nghi%CC%A3%20l%C3%A2%CC%80n%20th%C6%B0%CC%81%2013%20BCH%20%C4%90a%CC%89ng%20b%C3%B4%CC%A3%20ti%CC%89nh,%20%C4%91%C3%A1nh%20gi%C3%A1%20k%E1%BA%BFt%20qu%E1%BA%A3%20%C4%91%E1%BA%A1t%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c,%20t%E1%BB%93n%20t%E1%BA%A1i,%20h%E1%BA%A1n%20ch%E1%BA%BF%20trong%20th%E1%BB%B1c%20hi%E1%BB%87n%20nhi%E1%BB%87m%20v%E1%BB%A5%20kinh%20t%E1%BA%BF%20

Hội nghị lần thứ 13 BCH Đảng bộ tỉnh đánh giá kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Ảnh: YB

 

Ngày 25/10/2021, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ban hành Kết luận số 21-KL/TW “về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và  hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Thực hiện Kết luận 21-KL/TW, ngày 18/1/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 43-KH/TU để triển khai thực hiện có hiệu quả trong toàn Đảng bộ tỉnh nhằm  nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước; đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã  hội của tỉnh. Đồng thời để các cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Kết luận 21-KL/TW để triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm và có hiệu quả, qua đó củng cố và tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ  quốc và các tổ chức chính trị – xã hội từ tỉnh đến cơ sở căn cứ vào nội dung Kết luận  số 21-KL/TW, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng ở địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Bên cạnh đó, thường xuyên rà soát, đánh giá, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng theo đúng Chỉ thị số 08- CT/TU, ngày 21/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên địa bàn  tỉnh”; đa dạng hóa hình thức giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự chuyển biến tích cực  trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về tầm quan trọng của việc nghiên cứu, học tập lý luận chính trị, đề cao trách nhiệm tự học, tự  nghiên cứu của cá nhân.

Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ  quốc và các tổ chức chính trị – xã hội thực hiện nghiêm việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng gắn với việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của cán bộ, đảng viên. Những cơ quan, đơn vị có biểu hiện mất đoàn kết, vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có biểu hiện lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực, vụ việc gây bức xúc dư luận… đều được cấp ủy cấp trên kịp thời xem xét, gợi ý, chỉ đạo kiểm điểm để kịp thời chấn chỉnh, sửa chữa, khắc phục những khuyết điểm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến vi phạm.

Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022. Ảnh: YB

 

Qua gần 2 năm triển khai thực hiện Kế hoạch 43-KH/TU về thực hiện Kết luận 21-KL/TW, các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ  quốc và các tổ chức chính trị – xã hội đều gắn việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ với việc đẩy mạnh thực hiện Kết luận 01-KL/TU, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị “về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện tốt Chuyên đề của Trung ương về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; tiếp tục thực hiện Chuyên đề riêng của tỉnh về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao trách nhiệm; năng động, sáng tạo; khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững” tạo sự lan tỏa trong toàn Đảng bộ.

Sau gần 2 năm triển khai thực hiện Kết luận 21-KL/TW, tỉnh kịp thời đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân; Bí thư Tỉnh ủy tặng thư khen và Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 21 tập thể và 26 cá nhân tiêu biểu.

Không ngừng tăng cường, đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục lãnh đạo thực hiện nghiêm, hiệu quả các quy định về nêu gương, về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 2/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Yến Bình


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/xay-dung-dang/tang-cuong-day-manh-xay-dung-chinh-don-dang-33272.html