Sớm đưa Nghị quyết Đại hội XVI vào cuộc sống

109

28/09/2020 13:06

Phát huy tinh thần từ diễn đàn Đại hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh kỳ vọng cấp ủy, chính quyền các cấp sớm có những chương trình, kế hoạch hành động thiết thực, những giải pháp tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả để nhanh chóng hiện thực hóa và đưa tinh thần, ý chí của Đại hội vào cuộc sống.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 là sự kiện chính trị được cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đặc biệt quan tâm trong tuần qua. Vì thế, thành công của Đại hội càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo sức lan tỏa, thôi thúc hành động để xây dựng Kon Tum phát triển nhanh và bền vững trong chặng đường phía trước.

Không phụ lòng mong mỏi, niềm tin, kỳ vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân, Đại hội đã phân tích, bàn bạc, thảo luận, thống nhất thông qua Nghị quyết với những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể triển khai thực hiện cho chặng đường 5 năm tới.

Có thể khẳng định Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI là công trình tập thể, được kết tinh bằng ý chí, nguyện vọng và quyết tâm của toàn Đảng bộ, toàn quân và toàn dân trong tỉnh. Nghị quyết được đánh giá có tính tổng thể, khái quát; các khâu đột phá về định hướng phát triển của Đảng bộ nhiệm kỳ tới đề cập; đã chọn trúng những vấn đề cụ thể, trọng tâm; các nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện cũng được thể hiện rõ theo nhóm vấn đề, sát gần với thực tiễn đời sống và có tính khả thi cao.

Tinh thần cốt lõi của Nghị quyết là “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; năng động, sáng tạo; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; giữ vững quốc phòng, an ninh; huy động, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đưa tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững”. Nghị quyết sẽ là tiền đề, “kim chỉ nam” để các ngành, các cấp, địa phương cụ thể hóa vào thực tế của cấp, ngành và địa phương mình.


Biểu quyết thông qua danh sách bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI. Ảnh: Thế Binh

 

Quyết tâm đó được thể hiện ở chương trình hành động thực hiện Nghị quyết được đưa ra bàn bạc, thảo luận ngay tại Đại hội. Chương trình hành động với 18 chương trình cụ thể. Mỗi chương trình đều có các giải pháp riêng đối với từng lĩnh vực để thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh trong 5 năm tới. Phát triển nông nghiệp đi vào chiều sâu theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ; đầu tư phát triển sâm Ngọc Linh và các loại cây dược liệu, gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ; đầu tư, phát triển các vùng kinh tế động lực của tỉnh; phát triển, xây dựng thương hiệu du lịch Kon Tum mang tính đặc trưng riêng, vươn tầm trong nước và quốc tế; đẩy mạnh giảm nghèo bền vững, gắn với chống tái nghèo, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng tỉnh Kon Tum thành khu vực phòng thủ vững chắc; tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên… là một số chương trình cụ thể trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết XVI. Điều này khẳng định quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ, của quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh trong nhiệm kỳ mới này nhằm sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, đưa tỉnh Kon Tum phát triển nhanh, bền vững.

Giai đoạn 2020-2025, bên cạnh những cơ hội lớn, thuận lợi nhiều nhưng đi kèm theo đó là không ít khó khăn, thử thách đặt ra nhiều yêu cầu mới, phức tạp hơn đối với việc ổn định và phát triển của tỉnh. Bởi vậy, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, đòi hỏi sự thống nhất về ý chí và hành động của toàn xã hội, sự phấn đấu quyết liệt của toàn hệ thống chính trị và sự tâm huyết của mỗi cán bộ, đảng viên. 

Phát huy tinh thần từ diễn đàn Đại hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh kỳ vọng cấp ủy, chính quyền các cấp sớm có những chương trình, kế hoạch hành động thiết thực, những giải pháp tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả để nhanh chóng hiện thực hóa và đưa tinh thần, ý chí của Đại hội vào cuộc sống.

5 năm tới, nhiệm vụ của Đảng bộ và nhân dân Kon Tum rất nặng nề. Bởi vậy, việc tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI đề ra có ý nghĩa hết sức quan trọng. Ngay sau Đại hội, mỗi tổ chức cơ sở đảng trong tỉnh phải sớm bắt tay thực hiện những nhiệm vụ mà Chỉ thị số 35-CT/TW đã nêu và đặc biệt là ý kiến chỉ đạo cụ thể của đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trong phiên bế mạc Đại hội: “Toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục chung sức, đồng lòng, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang và những thành quả đã đạt được; đoàn kết một lòng, tích cực cống hiến sức lực, tài năng và trí tuệ, cùng nhau vượt qua khó khăn, vững bước tiến lên, quyết tâm xây dựng quê hương Kon Tum ngày càng phát triển, cùng cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”

Phúc Nguyên

Đi tới nguồn bài viết