Kon Tum: Hoàn thành Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên cấp cơ sở

25
Thành công của Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2021 cấp cơ sở và cấp huyện ở tỉnh Kon Tum không chỉ dừng lại ở việc tổ chức tốt hội thi, mà đã tạo ra một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần tuyên truyền những nội dung quan trọng của nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 trong xã hội…
Kon Tum: Hoàn thành Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên cấp cơ sở
Ban Tổ chức Hội thi huyện Đăk Glei tặng hoa cho các thí sinh tham gia Hội thi

Với vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền nói chung, công tác tuyên truyền miệng nói riêng; trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum đã xây dựng Kế hoạch số 12-KH/BTGTU, ngày 14/4/2021 về “Tổ chức Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi toàn tỉnh Kon Tum năm 2021 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025” trên địa bàn tỉnh. Thời gian tiến hành từ tháng 6/2021; tổ chức từ cấp cơ sở lên cấp huyện và cấp tỉnh.

Tính đến ngày 10/11/2021, Hội thi cấp cơ sở; cấp huyện (và tương đương) trên địa bàn tỉnh này đã hoàn thành; qua hội thi, các địa phương đã chọn cử ra những cá nhân đoạt giải cao để tiếp tục tham dự hội thi cấp tỉnh, dự kiến sẽ tổ chức vào khoảng thời gian cuối tháng 11, đầu tháng 12/2021.

Thành công lớn qua Hội thi cấp cơ sở và cấp huyện là tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân những nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Qua đó cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, với chế độ và cấp ủy, chính quyền địa phương; đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; góp phần tạo chuyển biến về đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới…

Cùng với đó, thông qua Hội thi, giúp cấp ủy đảng các cấp nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền miệng, từ đó tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông về chuyên môn nghiệp vụ và sâu sát cơ sở.

Từ thành công của Hội thi cấp cơ sở và cấp huyện, tin tưởng rằng Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi toàn tỉnh Kon Tum năm 2021 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 sắp tới sẽ thành công tốt đẹp, phát hiện và chọn lựa được đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi của tỉnh tiếp tục phát huy vai trò “là một mắt khâu quan trọng, trực tiếp nối liền Đảng, Nhà nước với Nhân dân; trung ương với địa phương và cơ sở”; là lực lượng nòng cốt góp phần đưa nhanh nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống./.

Tin, ảnh: Phi Em
https://dangcongsan.vn/tu-tuong-van-hoa/kon-tum-hoan-thanh-hoi-thi-bao-cao-vien-tuyen-truyen-vien-cap-co-so-596592.html