Kon Tum chú trọng nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng

34
Đảng bộ tỉnh Kon Tum có 665 tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ), 1.810 chi bộ và 1 Đảng bộ, bộ phận trực thuộc Đảng ủy cơ sở với 29.651 Đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy luôn chú trọng lãnh đạo nâng cao chất lượng TCCSĐ và tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy cơ sở, phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở.

 Chỉ đạo sâu sát, đồng bộ

BTV Tỉnh ủy Kon Tum ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 8-8-2016 “Về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở”. Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp đã triển khai nghiêm túc công tác quán triệt và lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhóm nhiệm vụ và giải pháp Nghị quyết đề ra. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, vai trò của việc nâng cao chất lượng hoạt động của TCCSĐ và tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở.

Kon Tum chú trọng nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng
Đồng chí Dương Văn Trang Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh Kon Tum dư sinh hoạt với Đảng bộ xã Sa Loong, huyện Ngọc. Ảnh  Nguyễn Văn Chiến.

Để triển khai thực hiện Nghị quyết, BTV Tỉnh ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU do đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban; ban hành Quy chế làm việc, giúp BTV Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai thực hiện, bảo đảm hiệu quả, sát với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị; thường xuyên kiểm tra, giám sát, sơ kết, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU trên địa bàn tỉnh.

Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng 104 chương trình, kế hoạch; cấp ủy cấp xã, phường, thị trấn ban hành 405 kế hoạch, văn bản thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU. Đồng thời, phân công đồng chí phó bí thư thường trực cấp uỷ trực tiếp triển khai thực hiện; chỉ đạo các TCCSĐ xây dựng chương trình, kế hoạch đưa nhanh Nghị quyết vào cuộc sống.

Cùng với đó, các TCCSĐ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kết quả phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng của tỉnh đến cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Trong năm 2021, Đảng bộ tỉnh có 28.307/29.589 đảng viên xây dựng Bản cam kết, đạt 95,67%, tăng trên 42% so với thời điểm ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU (năm 2016). Đồng thời, xây dựng kế hoạch cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm, gắn với thực hiện quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp. Qua đó, đã góp phần định hướng, nâng cao nhận thức, ngăn chặn, đẩy lùi những suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ 

Điểm nổi bật trong những năm qua ở Kon Tum là các TCCSĐ đã chú trọng kiện toàn tổ chúc bộ máy, nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao năng lực của cán bộ cấp ủy các cấp. BTV huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ của các loại hình TCCSĐ, gắn với kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy cấp ủy bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết TW 6, khóa XII.

Từ tháng 8-2016 đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh đã thành lập mới 232 tổ chức đảng, trong đó, nâng 13 chi bộ thành đảng bộ, thành lập mới 7 đảng bộ cơ sở, 42 chi bộ cơ sở và 170 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; giải thể 225 tổ chức đảng, trong đó, giải thể 4 đảng bộ cơ sở, 46 chi bộ cơ sở và 175 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; sáp nhập 198 tổ chức đảng, trong đó, sáp nhập 31 chi bộ cơ sở và 167 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; giảm số TCCSĐ từ 698 xuống còn 665; giảm số chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở từ 1.853 xuống 1.810.

Cùng với đó, các cấp ủy đảng thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy cơ sở, bí thư chi bộ. Từ năm 2016 đến nay, Đảng bộ tỉnh đã mở 120 lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn và lý luận chính trị cho 1.251 lượt đồng chí tham gia và 8.906 lượt đồng chí được nâng cao nghiệp vụ công tác đảng, đoàn thể chính trị và bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới. Trong đó, Huyện ủy Sa Thầy, Huyện ủy Kon Rẫy đã tổ chức cho 50 đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ thôn mới trúng cử lần đầu để bồi dưỡng, hướng dẫn về nghiệp vụ công tác xây dựng đảng, xây dựng chi bộ, công tác nghiệp vụ đảng viên,…Từ năm 2016 đến nay, 14/14 cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức hội thi bí thư chi bộ giỏi với 1.185 lượt thí sinh tham gia. Qua đó đã đánh giá thực trạng đội ngũ bí thư chi bộ để có biện pháp bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về công tác xây dựng đảng ở cơ sở; đồng thời, cổ vũ, động viên đội ngũ cấp ủy viên, bí thư chi bộ phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các cấp ủy, chi bộ thường xuyên rà soát, tập trung củng cố, kiện toàn, phát huy vai trò của đội ngũ cấp uỷ viên và đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc nảy sinh ở cơ sở. Đồng thời, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên. Đến nay, có 588/756 thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên (đạt 77,78%), tăng 38,15% so với năm 2016; có 280/756 bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố (đạt 37,04%), tăng 33,24% so với năm 2016. Công tác đảng vụ ở cơ sở có chuyển biến tích cực; hệ thống sổ sách công tác đảng được trang bị đầy đủ, ghi chép rõ ràng; từng bước đầu tư, nâng cấp trang thiết bị làm việc, góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và thực hiện nền nếp, đúng quy định về nghiệp vụ công tác đảng.

Kon Tum chú trọng nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng
Đảng bộ xã Sa Bình, huyện Sa Thầy giao nhiệm vụ cho Đảng viên trẻ giúp dân phát triển sản xuất. Ảnh  Nguyễn Văn Chiến.

Chú trọng chất lượng sinh hoạt chi bộ

Chuyển biến rõ nét là các chi bộ đã duy trì nền nếp sinh hoạt định kỳ, nội dung và các bước tiến hành sinh hoạt theo Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30-3-2007, của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 2-3-2012, của Ban Tổ chức Trung ương “Về nội dung sinh hoạt chi bộ”; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 6-7-2018, của Ban Tổ chức Trung ương “Về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Quy định số 10-QĐi/TU, ngày 17-12-2018, của BTV Tỉnh ủy Kon Tum “Về khung tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ và trách nhiệm của cấp ủy, cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”.

Từ đó, các cấp ủy đã làm tốt công tác chuẩn bị nội dung, chương trình sinh hoạt, phát huy trí tuệ của tập thể đảng viên trong tham gia các chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của chi bộ. Nhiều chi bộ sau mỗi cuộc họp đã tiến hành đánh giá kết quả sinh hoạt theo quy định của BTV Tỉnh ủy và văn bản hóa kết luận cuộc họp chi bộ để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Hầu hết các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo đúng quy định, nội dung gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Hiện nay, có 2.203/2.276 chi bộ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề, đạt 96,79%; tăng 12,12% so với năm 2016. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ gắn với tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Các cấp ủy thường xuyên kiện toàn, phân công nhiệm vụ, phát huy hiệu quả vai trò của các tổ cấp ủy viên phụ trách địa bàn để nắm tình hình ở cơ sở. Đến cuối năm 2021, BTV cấp ủy cấp huyện đã phân công 377/382 đồng chí cấp ủy viên phụ trách các TCCSĐ trực thuộc; trong đó, phân công cấp ủy viên phụ trách các xã, phường, thị trấn là 373/377; đảng ủy xã, phường, thị trấn phân công 1.529/1.529 đồng chí cấp ủy viên phụ trách các chi bộ trực thuộc. Qua đó, kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc tại cơ sở./.

Nguyễn Văn Chiến
https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/kon-tum-chu-trong-nang-cao-chat-luong-to-chuc-co-so-dang-607769.html