Hướng đến nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị

19

baokontum.com.vn

14/10/2023 13:33

Thời gian qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện Đăk Glei đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh.

Vượt khó hoàn thành nhiệm vụ chính trị

Trung tâm Chính trị huyện có 3 cán bộ, giảng viên chuyên trách và 15 giảng viên kiêm nhiệm được cấp ủy lựa chọn từ các ban, ngành, đoàn thể trong huyện. Đội ngũ giảng viên được bố trí về Trung tâm Chính trị huyện đều là những đồng chí có bề dày trong công tác nói chung và giảng dạy lý luận chính trị nói riêng, có đủ năng lực đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác giáo dục lý luận chính trị tại Trung tâm.

Những năm qua, Trung tâm Chính trị huyện đã có nhiều sáng tạo, linh hoạt trong hình thức tổ chức mở lớp đối với từng loại chương trình, từng loại đối tượng phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho các đối tượng về sơ cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng kết nạp đảng, nghiệp vụ công tác Đảng, công tác mặt trận, … được mở tại Trung tâm Chính trị huyện. Nhìn chung, hình thức mở lớp linh hoạt và phong phú, do đó đã đạt được kết quả tích cực cả về đảm bảo số lượng và chất lượng học tập của học viên. Các chương trình bồi dưỡng tại Trung tâm Chính trị huyện đã phản ánh khá toàn diện và cập nhật kịp thời những thông tin, kiến thức về lý luận, thực tiễn, tình hình kinh tế – xã hội, thời sự, chính sách… Những kiến thức và thông tin đó rất thiết thực và bổ ích đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện.

164720H%C3%ACnh%201

Học viên nghiên cứu, học tập tại Khu di tích lịch sử Chiến thắng Đăk Tô- Tân Cảnh. Ảnh: THT

 

Tinh thần “tổng kết thực tiễn, soi sáng lý luận” đã giúp cho công tác giáo dục lý luận chính trị ở huyện Đăk Glei ngày một gắn kết với thực tiễn hơn và đạt chất lượng, hiệu quả cao hơn. Thực tế cho thấy, đội ngũ cán bộ cơ sở có vai trò rất quan trọng trong tổ chức các phong trào quần chúng, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị ở cơ sở, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Nhìn chung, công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên được thực hiện thường xuyên và liên tục, nhằm bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức mới về kiểm tra, dân vận, tuyên giáo, quản lý nhà nước… giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hoàn thiện kỹ năng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, Trung tâm còn tổ chức hội nghị đổi mới nội dung, hình thức giáo dục cho giảng viên Trung tâm và giảng viên kiêm nhiệm, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. Giảng viên chủ động tìm kiếm, cập nhật thông tin chính thức làm phong phú thêm bài dạy, thu hút, thuyết phục và định hướng cho học viên hiểu và nắm vững quan điểm, tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó, Trung tâm còn thường xuyên tổ chức dự giờ thăm lớp, góp ý giờ giảng để từ đó giảng viên chuyên trách học tập kinh nghiệm, phát huy những mặt mạnh, khắc phục những mặt còn hạn chế của bản thân và của đồng nghiệp; tổ chức luyện giảng cho các giảng viên, mời lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, lãnh đạo Trung tâm và giảng viên chuyên trách dự để nhận xét, góp ý rút kinh nghiệm; duy trì sinh hoạt chuyên môn hằng tháng để trao đổi, thảo luận về việc sử dụng phương tiện, phương pháp dạy học tích cực và thống nhất nội dung của một số thông tin, kiến thức mới được cập nhật để đưa vào bài giảng, nhằm gắn lý luận với thực tiễn, tạo sức lôi cuốn nội dung bài giảng đối với học viên.

Quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng bồi dưỡng lý luận chính trị

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Chính trị huyện, hàng năm, căn cứ vào kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên đã được phê duyệt, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Trung tâm Chính trị huyện làm tốt công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phân công soạn, giảng cho giảng viên và tổ chức khai giảng các lớp theo kế hoạch. Với phương châm “học đi đôi với hành”, “lấy người học làm trung tâm”, cán bộ, giảng viên đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ bài giảng; đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng gắn giữa lý luận với thực tiễn, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn công tác.

164803H%C3%ACnh%202

Khen thưởng học viên đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: THT

 

Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng đã bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy để xây dựng phù hợp với thực tế, hướng vào các vấn đề thiết thực đang đặt ra. Ban Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện đã thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn đội ngũ giảng viên chú trọng đến việc bổ sung, cập nhật những số liệu mới, vấn đề mới và tình hình thực tiễn của địa phương theo hướng vừa bảo đảm nội dung yêu cầu vừa đổi mới nội dung bài giảng.

Thông qua các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ giúp cán bộ, đảng viên có phương pháp nhận thức và tư duy khoa học, từ đó nâng cao năng lực công tác, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, từng bước trang bị cho người học phương pháp giải quyết vấn đề thực tiễn đặt ra ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Công tác quản lý học viên được Trung tâm theo dõi, quản lý chặt chẽ khoa học, thường xuyên giữ mối liên hệ với cơ sở, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy để thông tin tình hình, kết quả tham gia học tập của học viên.

Tuy còn một số khó khăn nhất định nhưng trong thời gian tới, Trung tâm Chính trị huyện sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy các cấp về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Trung tâm đối với hoạt động tổ chức đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, tổ chức các hoạt động thông qua việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm phù hợp với thực tiễn.

Trần Hữu Thìn


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/xay-dung-dang/huong-den-nang-cao-hieu-qua-cong-tac-dao-tao-boi-duong-ly-luan-chinh-tri-33257.html