Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2018

0
134
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có đồng chí Nguyễn Văn Hòa – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Thanh tra tỉnh và các cơ quan có liên quan.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, toàn ngành đã triển khai 3.827 cuộc thanh tra hành chính và 92.913 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; qua thanh tra phát hiện vi phạm 9.873 tỷ đồng, 32.627 ha đất, kiến nghị thu hồi hơn 7.875 tỷ đồng và 357 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp thẩm quyền xem xét, xử lý 1.998 tỷ đồng, 32.270 ha đất; ban hành 51.305 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân với số tiền 5.889 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 563 tập thể và nhiều cá nhân. Các cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 199.263 lượt công dân với 159.889 vụ việc; có 2.148 đoàn đông người; các cấp, các ngành đã xử lý 86.958 đơn đủ điều kiện trong tổng số 152.516 đơn đã tiếp nhận…

Tham gia thảo luận tại Hội nghị, ý kiến tham luận của lãnh đạo một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đều đồng tình với dự thảo báo cáo. Bên cạnh đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận về vai trò công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; một số giải pháp triển khai thực hiện các Chỉ thị, kế hoạch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ phức tạp, đông người, kéo dài; công tác phối hợp trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư, nhất là những vụ việc đông người phức tạp…

Trên địa bàn tỉnh Kon Tum, trong 6 tháng đầu năm 2018, ngành Thanh tra tỉnh đã triển khai 95 cuộc thanh tra; đến nay đã kết thúc 70 cuộc. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện số tiền sai phạm 11.237.861.698 đồng và 5.939,6 ha đất; đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 2.923.934.972 đồng, kiến nghị xử lý khác 8.313.926.726 đồng và xử lý 5.939,60 ha đất. Xử phạt vi phạm hành chính 382.262.070 đồng; đến nay, các đơn vị đã nộp ngân sách nhà nước 2.236.689.407 đồng, số còn lại 687.245.565 đồng chủ yếu các cuộc thanh tra mới kết thúc; đã kiến nghị xử lý hành chính đối với 02 tập thể và 18 cá nhân liên quan đến sai phạm. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp 263 lượt/271 công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; đã tiếp nhận 526 đơn, qua phân loại có 295 đơn thuộc thẩm quyền, đến nay đã giải quyết xong đơn thuộc thẩm quyền 256/295 đơn (đạt tỷ lệ 86,8%). Nhìn chung, các vụ việc khiếu nại, tố cáo đã được giải quyết kịp thời, không để xảy ra tình trạng đơn thư tồn đọng, kéo dài, khiếu kiện đông người, tạo thành điểm nóng trên địa bàn tỉnh

Loading...

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành Thanh tra đạt được. Với nỗ lực quyết tâm của mình, toàn ngành thanh tra đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao. Trên các mặt công tác đều có sự chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giữ vững kỷ cương pháp luật, bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng chỉ rõ mặt còn hạn chế như: Việc ban hành một số cuộc thanh tra còn chậm; chất lượng một số cuộc thanh tra còn hạn chế, việc xử lý vi phạm chưa kịp thời; tỷ lệ thu hồi, xử lý về tiền, tài sản, đất đai đạt tỷ lệ thấp, kéo dài; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn còn tồn tại, hạn chế nhất định; công tác phòng, chống tham nhũng vẫn còn hạn chế; nội dung và hình thức tuyên truyền chưa có nhiều đổi mới, một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng triển khai thiếu đồng bộ, kiểm tra, đôn đốc không thường xuyên; việc thu hồi tài sản tham nhũng đã được quan tâm nhưng tỷ lệ vẫn còn thấp…

Thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu ngành Thanh tra tập trung tăng cường thanh tra, kiểm tra các hoạt động có trọng tâm, trọng điểm; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tập trung thanh tra những lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; phát hiện, xử lý kịp vụ việc tham nhũng; tăng cường phối hợp giữa ngành thanh tra với các ngành liên quan tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong việc thực hiện kết luận và xác định các biện pháp xử lý; phối hợp với Kiểm toán Nhà nước nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp giữa các cuộc thanh tra, kiểm toán…

Đức Tỵ

Đi đến nguồn bài viết

Có thể quan tâm