Đăk Năng: Nâng cao chất lượng hoạt động của Đảng bộ xã và các chi bộ trực thuộc

20

baokontum.com.vn

07/04/2022 13:07

Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 8/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở”, Đảng ủy xã Đăk Năng (thành phố Kon Tum) đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, góp phần xây dựng Đảng bộ xã và các chi bộ trực thuộc trong sạch vững mạnh.

Những năm qua, Đảng ủy xã Đăk Năng đã chỉ đạo các chi bộ làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên; động viên cán bộ, đảng viên tham gia có hiệu quả các mặt công tác chính trị do các cấp đề ra, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bên cạnh đó đã tăng cường công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, gương mẫu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


Lãnh đạo xã Đăk Năng báo cáo tình hình phát triển kinh tế – xã hội trong buổi làm việc của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa với Đảng ủy xã. Ảnh: TẤT THÀNH

 

Để triển khai tốt các nhiệm vụ nói trên, Đảng ủy xã Đăk Năng đã xây dựng nhiều kế hoạch để khắc phục những khuyết điểm, hạn chế về việc triển khai Nghị quyết 03-NQ/TU, ngày 8/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xác định rõ từng nội dung khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra, để đề ra những giải pháp khắc phục và những nội dung cần tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện.

Đảng ủy xã đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đồng thời chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Đảng ủy hàng năm xây dựng kế hoạch kiểm tra các chi bộ trực thuộc trong việc thực hiện công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Qua công tác kiểm tra, nhìn chung các chi bộ cơ bản tổ chức sinh hoạt đảm bảo nội dung và chất lượng, đã gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ…

Kể từ khi bắt đầu triển khai thực hiện Nghị quyết 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy xã Đăk Năng đã chú trọng thực hiện phân công đảng viên, cấp ủy viên phụ trách hộ, nhóm hộ. Theo đó, đã phân công 70 đảng viên phụ trách 30 nhóm hộ, 859 hộ dân trên địa bàn. Các đảng viên được phân công phụ trách các hộ, nhóm hộ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, theo dõi, nắm bắt tình hình của các hộ, nhóm hộ được phân công, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời chỉ đạo đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ nơi cư trú theo Quy định 213 của Bộ Chính trị (khóa XII).

Nhờ sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy xã, các chi bộ trực thuộc đã duy trì sinh hoạt chi bộ định kỳ vào ngày 3 hàng tháng. Trong sinh hoạt định kỳ, các chi bộ luôn chú trọng thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy quyền dân chủ của cán bộ, đảng viên trong tham gia thảo luận các nội dung triển khai; thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình; đảng viên trong chi bộ, các đồng chí chi ủy luôn thẳng thắn trong đấu tranh tự phê bình và phê bình. Qua đó đã kịp thời giúp đỡ, uốn nắn từng đồng chí đảng viên trong chi bộ thực hiện tốt chức trách của người đảng viên và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, thực hiện Phương án số 02 ngày 24/5/2018 của Thành ủy Kon Tum về sáp nhập thôn, tổ dân phố kết hợp với thực hiện chủ trương nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng, tổ trưởng khu dân cư trên địa bàn thành phố, đến nay Đảng ủy xã Đăk Năng đã triển khai thực hiện nhất thể hóa bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn ở 3/5 thôn, đạt 60% kế hoạch Thành ủy giao. Đồng thời Đảng ủy xã cũng đã phân công đảng ủy viên phụ trách ở 5 thôn, tham dự các buổi sinh hoạt tại các chi bộ dân cư và các đoàn thể, nên đã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, đảng viên để tham mưu Đảng ủy, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời những nguyện vọng chính đáng.

Kể từ khi triển khai việc thực hiện Nghị quyết 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy xã Đăk Năng cũng đã tiến hành sơ kết 3 năm thực hiện vào tháng 9/2019. Qua sơ kết đã chỉ ra một số hạn chế và khuyết điểm và đã được Đảng ủy xã khắc phục. Đó là Đảng ủy xã đã chỉ đạo bí thư các chi bộ bám sát nội dung Hướng dẫn số 12 ngày 2/8/2018 của Ban Tổ chức Trung ương, trong đó lựa chọn đổi mới các nội dung sinh hoạt chi bộ, chú trọng nội dung sinh hoạt các chuyên đề đảm bảo cung cấp các nội dung mới cho đảng viên. Đồng thời chỉ đạo, phân công các đồng chí cấp ủy đảng tham gia sinh hoạt cùng với các chi bộ để nắm bắt kịp thời các thông tin phản ánh để cùng nhau tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng. Các đồng chí bí thư các chi bộ đã tiến hành xây dựng các chuyên đề sinh hoạt phù hợp, sát với tình hình của địa phương, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng…

Nhờ chú trọng triển khai nhiều biện pháp, sự đoàn kết, nhất trí cao trong toàn Đảng bộ, Đảng ủy xã Đăk Năng đã thực hiện tốt công tác quán triệt và lãnh đạo, chỉ đạo trong việc triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhóm nhiệm vụ và giải pháp mà Nghị quyết 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra; các mục tiêu cơ bản về xây dựng tổ chức cơ sở đảng, tổ chức đảng trực thuộc đều đạt tiêu chí đề ra, góp phần xây dựng Đảng bộ xã và các chi bộ trực thuộc trong sạch vững mạnh.

Dương Đức Nhuận


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/xay-dung-dang/dak-nang-nang-cao-chat-luong-hoat-dong-cua-dang-bo-xa-va-cac-chi-bo-truc-thuoc-23272.html