Bộ Chính trị ban hành quy định mới về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm

64

baokontum.com.vn

11/10/2023 11:01

Ngày 4/10/2023, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 124-QĐ/TW, quy định về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Quy định số 124-QĐ/TW gồm 4 Chương, 19 Điều. Trong đó: Chương I: Quy định chung, với 4 Điều; Chương II: Kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể lãnh đạo, quản lý và cá nhân, với 4 Điều; Chương III: Đánh giá xếp loại chất lượng, tập thể, cá nhân với 5 Điều; Chương IV: Tổ chức thực hiện, với 6 Điều.

Quy định 124-QĐ/TW thay thế Quy định số 132-QĐ/TW ngày 08-3-2018 của Bộ Chính trị. So với quy định cũ, quy định 124 đã có nhiều nội dung được bổ sung.

090343 DSC2693

Cán bộ, công chức, viên chức các sở ngành làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum. Ảnh: NM

 

Về mục đích, yêu cầu, Quy định bổ sung nội dung: Nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa, thấy được ưu điểm để phát huy, hạn chế, khuyết điểm để khắc phục; chủ động phát hiện, ngăn chặn biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, tổ chức, cơ quan, đơn vị nhất là người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên; bảo đảm trung thực, công tâm, khách quan, công khai, đạt được kết quả thực chất.

Về quan điểm, nguyên tắc của việc điểm điểm, đánh giá, xếp loại, phải bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, đúng thẩm quyền, trách nhiệm. Chú trọng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trách nhiệm, phương pháp trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là hiệu quả công việc. Gắn trách nhiệm cá nhân với tập thể; gắn kết quả của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý với kết quả của địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực hiện thống nhất, đồng bộ trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Kết hợp chặt chẽ kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động với đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên.

Một trong những nội dung mới mà cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý phải kiểm điểm là “công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; năng lực, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, quản lý; trách nhiệm nêu gương; trách nhiệm giải trình; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cùng với đó là kiểm điểm về “Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân”.

Đối với cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, ngoài những nội dung kiểm điểm chung, còn phải kiểm điểm về khả năng quy tụ, xây dựng đoàn kết nội bộ; trách nhiệm trong công việc; tinh thần năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; xử lý những vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm trong thực hiện nhiệm vụ.

Quy định 124 còn bổ sung nội dung: Cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu, cá nhân phải kiểm điểm làm rõ trách nhiệm khi có dấu hiệu vi phạm; để xảy ra những vấn đề bức xúc, phức tạp, dư luận quan tâm; có đơn, thư khiếu nại, tố cáo; biểu hiện mất đoàn kết nội bộ; Phải kiểm điểm làm rõ trách nhiệm khi có vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng; biểu hiện “lợi ích nhóm”, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; có tập thể, cá nhân thuộc quyền quản lý bị kỷ luật, khởi tố; trì trệ, yếu kém, không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

Quy định 124 giữ nguyên 4 mức xếp loại, gồm: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ;  quy định rõ tiêu chí xếp loại, trong đó, lưu ý đánh giá phải “bằng sản phẩm cụ thể”.  Tỷ lệ số luợng tập thể, cá nhân được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không vuợt quá 20% số được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” theo từng nhóm đối tượng có vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ tương đồng.

Ngọc Mạnh


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/thoi-su-chinh-tri/bo-chinh-tri-ban-hanh-quy-dinh-moi-ve-kiem-diem-danh-gia-xep-loai-chat-luong-hang-nam-33206.html