Tranh thủ, phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo chức năng của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính

215

Thực hiện Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg ngày 01/2/2008 của Thủ tướng Chính phủ về “Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về “Tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số”, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Kon Tum đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Thủ tướng Chính phủ đề ra; Chỉ đạo Công an xã, phường, thị trấn làm tốt công tác tham mưu cho chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch vận động, tranh thủ, phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia công tác đảm bảo giữ gìn an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở; đề xuất chính quyền cơ sở xem xét, ưu tiên đưa vào những người có đủ điều kiện để được hưởng chế độ chính sách theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg. Theo tổng hợp số liệu 06 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn tỉnh có 802 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được công nhận.

Qua công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính phối hợp với người có uy tín trên địa bàn đã tiến hành vận động Nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; tham gia phát hiện, ngăn chặn các vụ việc buôn bán, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ và pháo; phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là hoạt động tuyên truyền ly khai, tự trị, hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng trái pháp luật, tội phạm ma túy, mua bán người; tham gia quản lý, giáo dục đối tượng, giải quyết các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp khiếu kiện liên quan đến dân tộc và tôn giáo; thực hiện công tác cảm hóa giáo dục, giúp đỡ người được đặc xá, người chấp hành xong án phạt tù; người thuộc diện giáo dục tại xã, phường, thị trấn; người đi cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở bắt buộc trở về sinh sống tại địa bàn…

z2129637610635_fe9dc40db2bcf0c740197a2253e3f80c.jpg

z2129640904463_fcabcf97f2fefc1ac5f9d0240c52cff8.jpg

Ảnh: Lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và tuyên truyền Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Phối hợp với người có uy tín trên địa bàn tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các chủ trương, chính sách, quy định pháp luật mới; hướng dẫn, giúp đỡ đồng bào sản xuất kinh tế, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, đưa ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất đạt hiệu quả. Vận động đồng bào ăn ở, sinh hoạt văn minh, sạch sẽ, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, phòng trừ dịch bệnh, chung sức xây dựng nông thôn mới.

Từ đó, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, ngăn chặn âm mưu “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” và các hoạt động chống phá, phá hoại khác của các thế lực thù địch đối với Đảng, Nhà nước ta, xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh, phát triển toàn diện.

Nguyễn Tâm

 

Đi tới nguồn bài viết