Thông báo các hình thức tuyển sinh đào tạo trình độ Đại học, Trường Đại học An ninh nhân dân năm 2022

78

congankontum.gov.vn

Căn cứ Thông tư số 50/2021/TT-BCA, ngày 11/5/2021 của Bộ Công an về Quy định về tuyển sinh trong Công an nhân dân (CAND);

Căn cứ Hướng dẫn số 07/HD-BCA, ngày 04/4/2022 của Bộ Công an về Hướng dẫn tuyển sinh trong Công an nhân dân năm 2022.

Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh số 969/KH-HĐST, ngày 06/4/2022 của Hội đồng sơ tuyển Công an tỉnh Kon Tum về Tuyển sinh trong Công an nhân dân năm 2022.

Thực hiện Thông báo số 951/T04-P3, ngày 14/6/2022 của Trường Đại học An ninh nhân dân về việc Thông báo tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng năm học 2022-2023. Phòng Tổ chức cán bộ thông báo các nội dung sau:

I. THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN NINH NHÂN DÂN

– Tên trường: Trường Đại học An ninh nhân dân.

– Địa chỉ (Trụ sở chính): Km 18 – Xa lộ Hà Nội – phường Linh Trung – Thành phố Thủ Đức – Thành phố Hồ Chí Minh.

– Địa chỉ Website: http://dhannd.edu.vn

– Ký hiệu trường: ANS.

II. THÔNG TIN TUYỂN SINH, ĐỊA BÀN TUYỂN SINH, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC TUYỂN SINH VÀ THỜI HẠN, THỦ TỤC NỘP HỒ SƠ DỰ TUYỂN, THÔNG TIN LIÊN HỆ

1. Thông tin tuyển sinh

1.1. Thời gian ôn thi, bổ sung kiến thức, lịch thi, địa điểm thi

TT
Hệ/ trình độ đào tạo
Thời gian ôn thi
Thòi gian

bổ sung kiến thức

Thời gian thi tuyển
Địa điểm

thi tuyển

01
Liên thông giữa trình độ trung cấp/cao đẳng với trình độ đại học (tất cả đối tượng dự thi cùng trình độ)
Từ ngày 25/7/2022

đến ngày 06/8/2022

Từ ngày 25/7/2022

đến ngày 10/9/2022

Từ ngày 13/10/2022

đến ngày 15/10/2022

Tại Trường
02
Đại học hình thức VLVH 4,5 năm tại Trường
Từ ngày 25/7/2022

đến ngày 06/8/2022

Từ ngày 13/10/2022

đến ngày 15/10/2022

Tại Trường
03
Đào tạo đại học đối với người có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mở tại Trường (chính quy, VLVH)
Từ ngày 08/8/2022

đến ngày 20/8/2022

Từ ngày 10/10/2022

đến ngày 12/10/2022

Tại Trường

1.2. Chỉ tiêu, địa điểm đào tạo, thời gian đào tạo, đối tượng đào tạo, môn thi tuyển sinh

STT
Hệ đào tạo
Hình thức, địa điểm đào tạo
Thời gian đào tạo
Chỉ tiêu
Đối tượng
Thời gian thi tuyển
Khối thi
Các môn thi
Môn 1
Môn 2
Môn 3
01
Đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp với trình độ đại học
Chính quy
2,5 năm
250
Cán bộ Công an các đơn vị, địa phương phía Nam
13/10/2022 đến 15/10/2022
LT
Triết học
Luật

hình sự

Nghiệp vụ cơ bản
VLVH

(Tại trường)

03 năm
100
02
Đào tạo liên thông giữa trình độ cao đẳng với trình độ đại học
Chính quy
1 năm
100
Cán bộ Công an các đơn vị, địa phương phía Nam
13/10/2022 đến 15/10/2022
LT
Triết học
Luật

hình sự

Nghiệp vụ cơ bản
VLVH

(Tại trường)

1,5 năm
50
03
Đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học 4,5 năm
VLVH

(Tại trường)

4,5 năm
180
Cán bộ Công an các đơn vị, địa phương phía Nam
13/10/2022 đến 15/10/2022
C00
Ngữ Văn
Lịch sử
Địa lý
04
Tuyển sinh đào tạo trình độ đại học đối với người có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên (Văn bằng hai) mở tại trường
Chính quy
02 năm
300
Cán bộ Công an các đơn vị, địa phương phía Nam
10/10/2022 đến 12/10/2022
B2
Triết học
Lý luận chuyên về Nhà nước và pháp luật

VLVH

(Tại trường)

2,5 năm
150

* Ghi chú:

– Nhóm ngành/mã nhóm ngành đăng ký dự thi dùng chung cho các loại hình: Nghiệp vụ an ninh (7860100);

– Nhà trường sẽ phân ngành/chuyên ngành đào tạo sau khi thí sinh trúng tuyển;

– Đối với cán bộ dự tuyển hình thức vừa làm vừa học tại Trường: Ngoài các điều kiện chung bắt buộc theo quy định, thí sinh phải có thêm điều kiện là hiện đang công tác tại các địa bàn cấp xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn được quy định tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025.

2. Địa bàn tuyển sinh: Phía Nam (Từ Đà Nẵng đến Cà Mau).

3. Địa điểm tổ chức tuyển sinh: Trường Đại học An ninh nhân dân – Km 18 – Xa lộ Hà Nội – phường Linh Trung – Thành phố Thủ Đức – Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Nơi tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: Đội Tổ chức, biên chế và đào tạo – Phòng Tổ chức cán bộ – Công an tỉnh Kon Tum.

5. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ dự tuyển

Tuyển sinh đào tạo trình độ đại học (trừ chính quy tuyển mới): Đội Tổ chức, biên chế và đào tạo – Phòng Tổ chức cán bộ sẽ thông báo cụ thể đến từng CBCS đăng ký dự tuyển.

6. Thủ tục nộp hồ sơ dự tuyển

Cán đơn vị có nhu cầu đào tạo lập danh sách cán bộ, chiến sĩ ĐKDT theo mẫu (đã gửi thông báo về các đơn vị) gửi về Phòng Tổ chức cán bộ trước ngày 05/7/2022. Hồ sơ thí sinh sẽ được hướng dẫn hoàn chỉnh và Phòng Tổ chức cán bộ sẽ cử cán bộ trực tiếp mang hồ sơ ĐKDT của thí sinh bàn giao Trường Đại học An ninh nhân dân.

iii. TUYỂN SINH LIÊN THÔNG GIỮA TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP/CAO ĐẲNG VỚI TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ BẰNG TỐT NGHIỆP TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC TRỞ LÊN VÀ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC 4,5 năm

1. Đối tượng, điều kiện tiêu chuẩn

Đối tượng, điều kiện tiêu chuẩn của các loại hình đào tạo nêu trên thực hiện theo các quy định, hướng dẫn hiện hành của Bộ Công an, gồm:

– Thông tư số 50/2021/TT-BCA ngày 11/5/2021 của Bộ Công an về Quy định về tuyển sinh trong Công an nhân dân (CAND);

– Hướng dẫn số 07/HD-BCA, ngày 04/4/2022 của Bộ Công an về hướng dẫn tuyển sinh trong Công an nhân dân năm 2022.

2. Thời gian tổ chức tuyển sinh

– Đợt 1: Từ ngày 10/10/2022 – 12/10/2022: Tổ chức tuyển sinh chỉ tiêu các hệ đào tạo trình độ đại học đối với người có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mở tại Trường (chính quy, VLVH).

– Đợt 2: Từ ngày 13/10/2022 – 15/10/2022: Tổ chức tuyển sinh chỉ tiêu các hệ liên thông giữa trình độ trung cấp/cao đẳng với trình độ đại học (chính quy, VLVH), đại học hình thức VLVH 4,5 năm mở tại Trường.

3. Hồ sơ đăng ký dự thi

– Phiếu ĐKDT theo mẫu của Trường Đại học ANND (có dán ảnh, đóng dấu giáp lai và có xác nhận của lãnh đạo đơn vị nơi thí sinh công tác).

– 03 ảnh 4×6 cm kiểu chứng minh nhân dân, mặt sau ghi rõ họ, tên, ngày tháng năm sinh, đơn vị công tác (ảnh màu mặc trang phục CAND, chụp trong vòng 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ ĐKDT).

– Bản sao Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).

– Ngoài ra, đối với từng hệ đào tạo, thí sinh cần nộp thêm bản sao được chứng thực các loại giấy tờ khác như:

+ Đối với thí sinh dự thi hệ Liên thông giữa trình độ cao đẳng với trình độ đại học: Bảng điểm trình độ cao đẳng CAND; Bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng CAND; Giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức (đối với thí sinh thuộc diện phải bổ sung kiến thức).

+ Đối với thí sinh dự thi hệ Liên thông giữa trình độ trung cấp với trình độ đại học: Bảng điểm trình độ trung cấp CAND; Bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp CAND; Giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức (đối với thí sinh thuộc diện phải bổ sung kiến thức).

+ Đối với thí sinh dự thi hệ Đào tạo trình độ đại học đối với người có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên (Văn bằng hai): Bảng điểm trình độ đại học thứ nhất; Bằng tốt nghiệp trình độ đại học thứ nhất hoặc văn bản công nhận văn bằng của Cục Quản lý chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các thí sinh có văn bằng tốt nghiệp trình độ đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp.

+ Đối với thí sinh dự thi hệ Đại học hình thức vừa làm vừa học 4,5 năm: Sơ yếu lý lịch có xác nhận của lãnh đạo đơn vị công tác; Bằng tốt nghiệp, học bạ trung học phổ thông hoặc tương đương hoặc văn bản công nhận văn bằng của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đối với trường hợp có văn bằng tốt nghiệp phổ thông do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp.

– Đối với thí sinh dự tuyển các hệ đào tạo theo chỉ tiêu hình thức VLVH mở tại Trường: Yêu cầu phải có giấy xác nhận của Công an đơn vị, địa phương thí sinh hiện đang công tác tại các địa bàn cấp xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn được quy định tại Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025.

4. Về phân luồng đào tạo liên thông

– Đối với lĩnh vực an ninh, cảnh sát: Người dự tuyển cùng tốt nghiệp và công tác lĩnh vực nào thì dự tuyển liên thông theo lĩnh vực đó. Trường hợp tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng nhóm ngành nghiệp vụ an ninh nhưng đang được bố trí công tác ở lĩnh vực cảnh sát hoặc ngược lại thì được đăng ký dự tuyển theo ngành tốt nghiệp hoặc lĩnh vực công tác đang đảm nhiệm.

– Tốt nghiệp trung cấp PCCC hoặc đang công tác ở lĩnh vực PCCC bắt buộc đăng ký dự tuyển đào tạo liên thông tại Trường Đại học PCCC.

– Tốt nghiệp trung cấp kỹ thuật – hậu cần hoặc đang công tác ở lĩnh vực kỹ thuật – hậu cần hoặc cần tạo nguồn cán bộ thực hiện công tác an ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, khai thác dự án dữ liệu quốc gia về dân cư và dịch vụ hành chính công trực tuyến bắt buộc đăng ký dự tuyển đào tạo liên thông tại Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND.

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Nhà trường sẽ thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với từng loại hình đào tạo trước ngày thi tuyển hoặc xét tuyển theo thời hạn quy định của Bộ Công an.

6. Lệ phí tuyển sinh: Nhà trường sẽ thông báo sau.

Trên đây là Thông báo các hình thức tuyển sinh đào tạo trình độ Đại học, Trường Đại học ANND năm 2022. Phòng Tổ chức cán bộ thông báo đến các cán bộ, chiến sĩ biết./.

Đội TC, BC & ĐT

 


Nguồn bài viết:
https://congankontum.gov.vn/thong-bao-quan-trong/thong-bao/thong-bao-cac-hinh-thuc-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-dai-hoc-truong-dai-hoc-an-ninh-nhan-dan-nam-2022.html