Thành lập bổ sung cơ sở cách ly trên địa bàn tỉnh

(1). Ngày 22/01/2021, UBND đã ban hành Quyết định 48/QĐ-UBND về việc thành lập bổ sung cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

ha noi tiep tuc huong dan cach ly cac truong hop co yeu to lien quan den covid 19

(Ảnh minh họa)

Theo đó: Thành lập bổ sung cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Kon Tum tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum Cơ sở 4 (phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum), khả năng tiếp nhận: 150 người.

Cơ sở cách ly tập trung chịu trách nhiệm tổ chức cách ly các đối tượng theo quy định tại Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19.

Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum bàn giao cơ sở nêu trên cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai khu cách ly tập trung theo đúng quy định hiện hành. Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 505/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung các cơ sở cách ly trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

(2). Ngày 22/01/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định 49/QĐ-UBND về việc thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung tại Khách sạn trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Theo đó, thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung tại Khách sạn Khách sạn Tây Đô; địa chỉ: 263A Phạm Văn Đồng, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum; số lượng: 22 phòng, 30 người; số đăng ký kinh doanh: 6100239917.

Khách sạn Tây Đô chịu trách nhiệm tổ chức cách ly y tế tập trung cho các đối tượng được cách ly y tế tự nguyện chi trả theo quy định tại Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 20/03/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

UBND phố Kon Tum chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện cách ly y tế tập trung tại khách sạn cho các đối tượng được cách ly y tế tự nguyện chi trả theo đúng Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 20/03/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế; Văn bản số 7038/VPCP-KTTH ngày 24/8/2020 của Văn phòng Chính phủ về chi phí cách ly, chi phí điều trị COVID-19 và Văn bản số 3919/CV-BCĐ ngày 14/10/2020 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum về việc hướng dẫn một số nội dung cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng chống dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả.

Thái Ngân

 

Đi tới nguồn bài viết