Đảng ủy Công an tỉnh tích cực chuẩn bị phục vụ tổ chức Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025

0
67

Để Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đạt mục đích, yêu cầu đề ra, là định hướng chính trị soi đường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Công an, các bước chuẩn bị phục vụ tổ chức Đại hội đang được tích cực thực hiện với tinh thần, mục tiêu cao nhất.

C:UsersAdminDesktopuntitled.png

Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ VI     (Ảnh minh họa)

Ngày 25-7-2019, Đảng ủy Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 82-KH/ĐUCA về việc chuẩn bị, tổ chức Đại hội cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, xác định các định có nội dung công tác trọng tâm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức cơ sở đảng thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ: Công tác tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025; phân công Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác chuẩn bị và đại hội các chi bộ, đảng bộ cơ sở; đồng thời dự kiến đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI và phân bổ đại biểu dự đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ VII.

Loading...

Để phục vụ công tác chuẩn bị đại hội, Đảng ủy Công an tỉnh đã lựa chọn nhân sự và kiện toàn Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tuyên truyền, tổ chức và phục vụ Đại hội. Mỗi tiểu ban với nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Đối với Tiểu ban Văn kiện, các dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ VII phải tập trung đánh giá, kiểm điểm những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, nổi bật, đảm bảo đánh giá được kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an tỉnh Kon Tum. Báo cáo chính trị trình Đại hội phải đánh giá đúng tình hình, ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân; gắn kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ với thực hiện Điều lệ Đảng, các Nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Công an Trung ương và Tỉnh ủy; xác định rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan đối với những yếu kém, khuyết điểm và xác định lộ trình, biện pháp khắc phục. Yêu cầu đổi mới việc xây dựng báo cáo theo hướng ngắn gọn, sát thực, lựa chọn những vấn đề trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện được chú trọng.

Đối với Tiểu ban nhân sự, công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 cần tiến hành đúng quy định của Đảng về công tác cán bộ. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới và theo quy hoạch cán bộ lãnh đạo, chỉ huy giai đoạn 2016-2021, giai đoạn 2021-2026, quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 với mục tiêu cấp ủy nhiệm kỳ tới phải đảm bảo chất lượng, tính kế thừa, phát triển, có số lượng, cơ cấu hợp lý để lãnh đạo mọi mặt công tác của đơn vị; là những cán bộ tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đối với Tiểu ban tuyên truyền, tổ chức và phục vụ Đại hội, cần xác định rõ các công việc, nhiệm vụ cần được chuẩn bị thực hiện, cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác tổ chức Đại hội.

Công tác xây dựng Văn kiện Đại hội, kiện toàn nhân sự và tuyên truyền, phục vụ Đại hội đang được các tiểu ban khẩn trương thực hiện. Thông qua Trang Thông tin điện tử Công an tỉnh và Chuyên mục “An ninh Kon Tum”, công tác tuyên truyền về hoạt động chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 được tích cực triển khai với nhiều tin, bài đa dạng, phong phú. Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 được khẩn trương xây dựng và lấy ý kiến đúng quy định về quy trình và thời gian. Bên cạnh đó, công tác tổ chức đại hội điểm tại Đảng bộ cơ sở Phòng Cảnh sát Cơ động, Đảng bộ cơ sở Phòng An ninh đối ngoại và Chi bộ cơ sở Phòng Cảnh sát Môi trường đang được chuẩn bị thực hiện và hoàn thành trong Quý I/2020.

Tổ chức Đại hội đảng bộ cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm 2020. Công tác chuẩn bị phục vụ tổ chức Đại hội đang được nỗ lực thực hiện với tinh thần cố gắng, nêu cao trách nhiệm của các tiểu ban, các đơn vị, cá nhân có liên quan nhằm hướng tới một đại hội thành công, đưa ra đường lối đúng đắn soi đường và bầu chọn cán bộ đủ đức, đủ tài lãnh đạo, chỉ đạo Công an tỉnh hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác Công an trong nhiệm kỳ tới.

Khánh Vi

Đi tới nguồn bài viết

Loading...