Công an tỉnh: Tăng cường vai trò của người đứng đầu trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

122

Tại Công văn số 4327/UBND-KTTH ngày 19/11/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh yêu cầu Công an tỉnh tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

C:UsersAdministratorDesktopKON-RAY-BAT-CAC-DOI-TUONG-TROM-CAP-TAI-SAN.jpg

Công an huyện Kon Rẫy lấy lời khai đối tượng trộm cắp tài sản. Ảnh: kontumtv.vn

Nhằm triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 13/11/2020, tại Công văn nêu trên, UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh nói riêng và các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố nói chung tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất, đạo đức và ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là đối với người đứng đầu.

Trong đó, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời, giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý hoặc tham mưu xử lý các trường hợp vi phạm.

Theo chức năng, nhiệm vụ, giao Công an tỉnh tiếp tục tăng cường vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm (như trộm cắp tài sản,…). Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu các vấn đề nêu trên tiếp tục tái phát, phát sinh, diễn biến phức tạp trong phạm vi đơn vị, địa phương mình quản lý.

Khánh Vi

Đi tới nguồn bài viết