Công an tỉnh Kon Tum triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019 – Trang Thông Tin Điện Tử Công An Tỉnh Kon Tum

0
56

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Kế hoạch số 1138/KH-UBND ngày 14/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019, vừa qua, Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019.

https://congankontum.gov.vn/wp-content/uploads/2019/05/word-image-33.jpeg

Lực lượng chức năng Công an tỉnh phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy (ảnh minh họa)

Nhằm tăng cường giáo dục đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân cho cán bộ, chiến sĩ làm công tác dân vận với phương châm “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật cho người dân về xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; giải quyết tốt những vụ việc, khiếu kiện phức tạp, đông người, kéo dài; tạo sự đồng thuận của xã hội góp phần thực hiện thắng lợi khẩu hiệu hành động của Công an tỉnh là “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả – Công an Kon Tum hướng về cơ sở”, Công an tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm cần phải thực hiện như sau:

Loading...

Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, địa phương về công tác dân vận; tăng cường công tác phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong Công an tỉnh về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân.

Xác định công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng Công an các cấp. Đổi mới, nâng cao chất lượng xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo trong hạn, chấm dứt tình trạng giải quyết quá hạn luật định, nâng cao tỉ lệ giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt công tác nắm tình hình, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong đối thoại giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả hoạt động tiếp công dân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu gắn với việc xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường công tác hòa giải, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc phát sinh nhằm hạn chế tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp, kéo dài.

Kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác dân vận; chủ động bố trí cán bộ có năng lực, trách nhiệm và kinh nghiệm thực tiễn làm công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và công khai kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo; hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai, thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019. Tiếp tục đăng ký, xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” và báo cáo hoạt động của mô hình, điển hình tiêu biểu; phát động cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2019. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về công tác dân vận, các mô hình, điển hình về phong trào “Dân vận khéo”, nâng cao chất lượng các tin, bài về công tác dân vận trên Trang thông tin điện tử Công an tỉnh.

Tăng cường tổ chức kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI “về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”; Chương trình số 07-CTr/BDVTU-CAT ngày 24/4/2017 giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Công an tỉnh về thực hiện “Thực hiện công tác dân vận” giai đoạn 2017-2021; Chương trình số 240/CTr-CAT-PV05 ngày 25/02/2019 về công tác dân vận của lực lượng Công an tỉnh năm 2019. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo công tác dân vận theo quy định.

Như vậy, việc tổ chức thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019 gắn với việc thực hiện chính trị, chuyên môn của từng đơn vị, địa phương, đảm bảo phù hợp và hiệu quả.

Thái Ngân

 

Đi tới nguồn bài viết

Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Loading...