Chi bộ Phòng Cảnh sát môi trường đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

182

Trước yêu cầu tăng cường công tác tư tưởng trong tình hình mới, việc triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đảng viên và nhân dân là hết sức cần thiết. Đây là một chủ trương lớn, vừa mang tính cấp bách vừa có ý nghĩa lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã quán triệt: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt để phát triển đất nước. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) nêu rõ mục tiêu phải nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ… Để đạt được mục tiêu đó, cần kết hợp có hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với việc triển khai Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập, rèn luyện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn hệ thống chính trị.Với cán bộ, đảng viên Phòng Cảnh sát môi trường nói riêng, Công an tỉnh Kon Tum nói chung, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những nội dung quan trọng của những phong trào thi đua yêu nước mà đội ngũ cán bộ, đảng viên đã và đang thực hiện, nhằm xác định phương hướng hoạt động cho phù hợp với thực tiễn công tác. Qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giúp cho cán bộ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, nâng cao đạo đức cách mạng, trình độ lý luận và nghiệp vụ chuyên môn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là những cán bộ đáng tin cậy của Đảng và Nhà nước, những người bạn gần gũi và người đầy tớ trung thành của nhân dân.Từ ngày thành lập Phòng đến nay, các thế hệ cán bộ, đảng viên đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, phấn đấu không ngừng cho sự trưởng thành của Chi bộ, của đơn vị, của Ngành; cố gắng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Tuy thành lập chưa lâu, cấp ủy chi bộ đã luôn chú trọng giáo dục tư tưởng đạo đức phẩm chất, lý luận cách mạng, mỗi cán bộ, đảng viên luôn tu dưỡng, rèn luyện tư cách của người Công an cách mệnh là:

“Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính.Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ.Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành.Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép.Đối với công việc, phải tận tụy.Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo”.

Với tinh thần ấy đã tạo nên một đội ngũ cán bộ, đảng viên vững mạnh, trong sạch, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Đảng và nhân dân cần đến. Cán bộ, đảng viên trong chi bộ phấn đấu tốt, được Đảng giao những trọng trách của Ngành và của Cấp ủy. Vững vàng trong hoạt động nghiệp vụ, kiên quyết vượt qua mọi khó khăn thử thách, có ý chí đấu tranh bảo vệ công lý, đội ngũ cán bộ Phòng Cảnh sát môi trường những năm gần đây đã và đang giữ được niềm tin của Đảng, chính quyền và nhân dân trong công tác chuyên môn, xử lý các vi phạm pháp luật về môi trường.

Vừa qua, Chi bộ Phòng Cảnh sát môi trường đã tổ chức Đại hội chi bộ cơ sở lần thứ IV – nhiệm kỳ 2020-2025 sau gần 05 năm quán triệt, tổ chức học tập triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc các chủ trương, kết luận, Nghị quyết, nhận thức của đại đa số cán bộ, đảng viên về vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ đã được tăng cường. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm thường xuyên; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào nề nếp trong sinh hoạt của chi bộ. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW được thực hiện tại chi bộ. Qua đó giúp cho cán bộ, đảng viên xác định đúng đắn mục tiêu, lý tưởng, có quan điểm lập trường vững vàng, không mơ hồ, mất cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; không để xảy ra tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Duy trì nghiêm việc thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND, chấp hành Điều lệnh CAND góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Tăng cường đoàn kết, thống nhất trong nội bộ. Làm tốt công tác quản lý cán bộ, quy hoạch, bổ nhiệm; công tác bố trí, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ phù hợp với yêu cầu công tác, trình độ, năng lực của từng cán bộ, đảng viên đảm bảo công bằng, khách quan, dân chủ, đoàn kết. Làm tốt công tác phổ biến, triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương về tinh giản biên chế, sắp xếp lại bộ máy trong lực lượng Công an từ Trung ương xuống cơ sở để cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ và nghiêm túc thực hiện. Quan tâm, coi trọng công tác thi đua khen thưởng, thường xuyên động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên trong đơn vị tích cực công tác, phấn đấu, thi đua, rèn luyện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu, rèn luyện, học tập.

Chi bộ Phòng Cảnh sát môi trường tổ chức Đại hội chi bộ cơ sở lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Công an tỉnh Kon Tum cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành trong tỉnh, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc các mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ III. Đã xây dựng là một tập thể chi bộ đoàn kết, thống nhất xuyên suốt trong công tác tham mưu, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm; xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Cán bộ, đảng viên đã nêu cao vai trò, trách nhiệm trước nhiệm vụ chính trị được phân công; Triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ đặc biệt là công tác nghiệp vụ cơ bản, góp phần nâng cao chất lượng công tác phòng ngừa, phát hiện, điều tra xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy chi bộ, Đảng uỷ và Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.Cấp ủy chi bộ và lãnh đạo đơn vị luôn quan tâm đến công tác xây dựng chi bộ và đơn vị, thường xuyên kiểm tra đảng viên chấp hành các Nghị quyết, Điều lệ Đảng gắn liền thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong Công an nhân dân, tập trung triển khai trên các mặt công tác Đảng, công tác Công an, chế độ chính sách, chống tham ô, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Tạo chuyển biết tích cực, dân chủ trong đơn vị và chi bộ, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch vững mạnh từng bước chính quy, tinh nhuệ và hiện đại. Tổ chức triển khai, thực hiện tốt Đề án của Bộ Công an, Quyết định của Công an tỉnh về tôt chức bộ máy của Phòng Cảnh sát môi trường. Điều chỉnh bộ máy đơn vị từ 04 Đội thành 03 Đội theo Đề án của Bộ Công an.

Chú trọng công tác xây dựng và kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, chú trọng công tác kiểm điểm tự phê bình, phê bình; tăng cường đoàn kết nội bộ; quan tâm công tác bồi dưỡng, phát triển đảng; làm tốt công tác đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm. Thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ Chính trị về thi hành Điểu lệ Đảng. Cụ thể trong nhiệm kỳ đã tạo điều kiện cho 02 đ/c tham gia lớp học bồi dưỡng nhận thức về Đảng; 03 đ/c tham gia lớp Bồi dưỡng Đảng viên mới; đề nghị Đảng ủy Công an tinht kết nạp Đảng viên mới cho 02 đ/c; đề nghị chuyển Đảng chính thức cho 03 đ/c; Chi bộ có trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tập thể đơn vị được UBND Tỉnh tặng 02 Bằng khen; 03 năm đạt danh hiệu đơn vị Quyết Thắng; Cá nhân 11 đ/c được các cấp khen thưởng.

Trong thời gian tới để triển khai hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cấp ủy và đảng viên đã đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, tăng cường bồi dưỡng, nâng cao nhận thức và quyết tâm chính trị của cấp ủy các cấp về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; coi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một biện pháp cấp bách, trước mắt, vừa cơ bản, vừa lâu dài. Thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống vẻ vang của Đảng, của ngành, rèn luyện và bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, cách mạng.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong cấp ủy, từng cán bộ, đảng viên. Đưa việc tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên, nhân dân về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhận diện, đấu tranh khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” vào các buổi sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt chuyên đề, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và tổ chức.

Đẩy mạnh tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW, gắn với việc kiểm điểm đánh giá chất lượng và xếp loại đảng viên, cán bộ hàng năm trên tinh thần dân chủ, nghiêm túc, thẳng thắn và xây dựng; kiên quyết xử lý kỷ luật những cá nhân không tự giác trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình, không tự nhận sai lầm, khuyết điểm, bảo thủ và không khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.

Hai là, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng của đảng viên góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên đối với Đảng. Quan tâm đầu tư giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW.

Đảng viên phát huy sự sáng tạo và đề ra sáng kiến, các cách làm hay để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối thoại, phát huy dân chủ trong sinh hoạt đảng; tăng cường kỷ cương, kỷ luật phát ngôn; đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng để việc học tập chỉ thị, nghị quyết trở thành nhu cầu và trách nhiệm của cấp ủy đảng và mỗi cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh hoạt động nêu gương của bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị về đạo đức, lối sống, tác phong công tác; xác định thẩm quyền, trách nhiệm và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo đơn vị. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ gắn với việc quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên.

Ba là, tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn đầu mối tổ chức, bộ máy trong hệ thống chính trị, đảm bảo yêu cầu tinh gọn, hiệu quả theo đúng tinh thần Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII). Rà soát, bổ sung, cụ thể hóa và thực hiện những chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên phù hợp với đặc điểm của ngành, địa phương, đơn vị. Kiểm tra, xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm trong thực thi quyền lực và nhiệm vụ, gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Phát hiện và ngăn chặn kịp thời những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả khâu đột phá về Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, địa phương, đơn vị. Thực hiện tốt đạo đức công vụ; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên tận tụy, liêm khiết, gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ nhân dân.

Bốn là, cấp ủy tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng Đảng, gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm với các nội dung có trọng tâm, trọng điểm để phát hiện và xử lý kịp thời những đảng viên vi phạm tư cách, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những phần tử cơ hội, bất mãn, gây mất đoàn kết nội bộ trong Đảng; lựa chọn được những vấn đề đột phá, những vấn đề khó, bức xúc của địa phương, đơn vị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân và kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Tăng cường công tác quản lý cán bộ, thường xuyên rà soát, đánh giá chất lượng cán bộ, công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động và thực hiện chế độ chính sách đối với CBCS; Làm tốt công tác nhận xét, đánh giá cán bộ, sắp xếp, bố trí phù hợp với năng lực, sở trường của từng CBCS trong đơn vị; coi trọng bảo vệ nội bộ, bảo vệ BMNN; thực hiện nghiêm quy trình công tác, điều lệnh CAND.

Năm là, mỗi cán bộ, đảng viên trên cơ sở nhận thức đầy đủ và sâu sắc 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để tự soi, tự sửa, hoàn thiện tư cách đạo đức, phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Cần kiên trì, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đó là nhu cầu tự hoàn thiện, nhu cầu tự làm trong sạch nhân cách của mỗi cán bộ, đảng viên. Xây dựng Đảng về đạo đức là xây dựng và thực hiện những chuẩn mực giá trị đạo đức cách mạng của đội ngũ đảng viên, làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Sáu là, xây dựng cơ chế hợp lý để bảo vệ và khuyến khích phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW nhằm đánh giá kịp thời những ưu điểm, hạn chế trong thực tiễn tại địa phương, đơn vị. Qua đó, cấp ủy, tổ chức Đảng phát hiện, nêu gương những cá nhân có thành tích xuất sắc để khen thưởng và nhân rộng làm điển hình, tạo động lực tu dưỡng, rèn luyện trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đưa đất nước hội nhập và phát triển.

Toàn thể cán bộ, đảng viên Chi bộ Phòng Cảnh sát môi trường sẽ cố găng phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tiên phong, gương mẫu, tự giác rèn luyện tư cách đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp, chuyên môn, nghiệp vụ, tận tụy với công việc nâng cao năng lực hiệu quả công tác, hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra, tiến tới xây dựng Chi bộ Phòng Cảnh sát môi trường trong sạch, vững mạnh.

Tường Linh

 

 

Đi tới nguồn bài viết