Phát huy vai trò HTX nông nghiệp

55

baokontum.com.vn

11/04/2022 06:03

Kinh tế tập thể, HTX là một trong các thành phần kinh tế quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, có vai trò hết sức quan trọng trong việc cơ cấu lại sản xuất, thúc đẩy sản xuất hàng hóa phát triển, tạo điều kiện để các thành viên tham gia liên kết, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và giảm nghèo bền vững. Vấn đề này đã được Đảng và Nhà nước khẳng định xuyên suốt qua các kỳ Đại hội.

Xuất phát từ vai trò, ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc cùng những đóng góp quan trọng của kinh tế tập thể (KTTT), HTX, thời gian qua Đảng và Nhà nước đã từng bước thể chế hóa thành các nghị quyết, luật, văn bản dưới luật và các chính sách để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế – xã hội, tạo điều kiện để KTTT, HTX phát huy vai trò của mình. Vì vậy, KTTT, HTX ngày càng khẳng định được vai trò quan trọng, đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Ở tỉnh ta, được sự giúp đỡ của Liên minh HTX, sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, cùng các sở, ban ngành, đoàn thể, thời gian qua, số lượng HTX tăng cả về số lượng và chất lượng. Đến nay, toàn tỉnh đã phát triển được 208 HTX, giải quyết việc làm thường xuyên, có thu nhập ổn định cho khoảng 1.000 lao động. Nhiều HTX đã phát huy được vai trò tiên phong trong công tác xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Trong đó, đóng góp lớn nhất phải nói đến các HTX nông nghiệp, đã góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn.


HTX Công bằng Pô Kô tiến hành phơi, sấy cà phê. Ảnh: HN

 

Một số HTX nông nghiệp đã năng động, linh hoạt, chuyển đổi hoạt động theo mô hình HTX kiểu mới, sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm khép kín. Từ sự liên kết chặt chẽ giữa các HTX với các thành viên, hộ gia đình để có sản phẩm đầu vào ổn định đến chế biến và liên kết với doanh nghiệp để xuất khẩu các sản phẩm của HTX. Qua đó, cùng với các thành phần kinh tế khác trở thành động lực quan trọng cho việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh.


Thành viên HTX Nông nghiệp, thương mại và dịch vụ Rạng Đông (huyện Đăk Tô) phát triển cây ăn quả sạch. Ảnh: HN

 

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, những năm qua, HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp không ngừng tăng lên về quy mô; năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý điều hành HTX nông nghiệp đã có sự chuyển biến tích cực. Đã có nhiều mô hình HTX nông nghiệp kiểu mới hoạt động có hiệu quả gắn với việc liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi giá trị và ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng và quy trình thực hành nông nghiệp tốt. Đặc biệt, một số HTX đã tích cực tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm với nhiều sản phẩm OCOP được công nhận, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế xã hội, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn. Điển hình HTX nuôi trồng nấm Đông trùng hạ thảo (thành phố Kon Tum) HTX Bắc Tây Nguyên Farm, HTX Công bằng Pô Cô, HTX Sáu Nhung (huyện Đăk Hà), HTX rau hoa và du lịch Thanh Niên (huyện Kon Plông), HTX Nông nghiệp, thương mại và dịch vụ Rạng Đông (huyện Đăk Tô), HTX Đoàn Kết (huyện Sa Thầy)…

Để các HTX nói chung, HTX nông nghiệp nói riêng trên địa bàn tỉnh phát huy được vai trò của mình, nhất là trong công cuộc đổi mới và xây dựng nông thôn mới hiện nay, thời gian tới, các cấp, các ngành, chính quyền địa phương cần chú trọng, quan tâm hơn nữa để đẩy mạnh phát triển HTX trong lĩnh vực mà tỉnh có tiềm năng lợi thế như nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trồng và chế biến dược liệu, cà phê; xây dựng HTX gắn với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, tái cơ cấu nông nghiệp; tạo điều kiện, tăng cường liên kết giữa HTX với doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác.

Đẩy mạnh hỗ trợ HTX nông nghiệp kết nối thị trường đầu vào, đầu ra, liên kết chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học công nghệ thông qua nhiều hình thức khác nhau như các diễn đàn kết nối nông sản, phiên chợ, hội chợ xúc tiến thương mại, xây dựng trang web, sàn giao dịch; hỗ trợ HTX nông nghiệp tham gia phát triển vùng nguyên liệu và hình thành liên kết chuỗi giá trị ngành hàng nông sản; tăng cường, đổi mới phương thức chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao; hỗ trợ HTX xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, trong đó đẩy mạnh chuyển đổi phương thức hoạt động từ dịch vụ đầu vào sang sản xuất hàng hóa; tạo điều kiện cho HTX tiếp cận được nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng, quỹ hỗ trợ phát triển HTX.

Song song với sự quan tâm hỗ trợ của Nhà nước thì để khẳng định vai trò của mình, các HTX cũng cần chú trọng đầu tư, đổi mới trang thiết bị, ứng dụng mạnh mẽ tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm; đồng thời, chủ động kết nối tìm kiếm đối tác, tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm và giải quyết việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn để họ gắn bó, đồng hành và ủng hộ, cùng xây dựng HTX ngày càng phát triển…        

Hà Nam


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/kinh-te/phat-huy-vai-tro-htx-nong-nghiep-23326.html