Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nâng cao độ che phủ rừng trên địa bàn

71

baokontum.com.vn

04/10/2023 06:21

Nhằm hoàn thành chỉ tiêu mà Nghị quyết số 06-NQ/ĐH, ngày 30/9/2020 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI đề ra về tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh vào năm 2025 đạt 64%, các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã và đang tăng cường triển khai các giải pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng gắn với công tác giao, khoán, hỗ trợ người dân trồng, chăm sóc rừng.

162031C%C3%A1c%20l%E1%BB%B1c%20l%C6%B0%E1%BB%A3ng%20c%C3%B9ng%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20d%C3%A2n%20qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD,%20b%E1%BA%A3o%20v%E1%BB%87%20r%E1%BB%ABng%20ph%C3%B2ng%20h%E1%BB%99%20huy%E1%BB%87n%20Kon%20R%E1%BA%ABy.

Các lực lượng chức năng huyện Kon Rẫy cùng người dân quản lý, bảo vệ rừng phòng hộ. Ảnh: ĐT

 

Để bảo vệ tốt diện tích rừng được giao quản lý với hơn 14.700ha rừng thuộc địa bàn thị trấn Đăk Rve và xã Đăk Kôi (huyện Kon Rẫy), thời gian qua, Ban Quản lý rừng phòng hộ Kon Rẫy chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai các nhiệm vụ theo chức năng, quyền hạn được giao; trong đó, chú trọng công tác kiện toàn, củng cố tổ chức, đội ngũ cán bộ quản lý và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng. Bên cạnh đó, đơn vị tập trung thực hiện hiệu quả công tác khoán bảo vệ 4.000ha rừng cho 12 cộng đồng dân cư thôn và 3 tổ chức đứng chân trên địa bàn huyện Kon Rẫy.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp hữu hiệu trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, thời gian qua, Ban Quản lý rừng phòng hộ Kon Rẫy làm tốt công tác quản lý, bảo vệ diện tích rừng được giao khỏi sự xâm hại của con người; nhất là các khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng bảo vệ nguồn nước, rừng ở khu vực giáp đất sản xuất của người dân.

Song hành với nhiệm vụ bảo vệ chặt chẽ diện tích rừng tự nhiên hiện có, Ban Quản lý rừng phòng hộ Kon Rẫy tập trung triển khai công tác trồng và chăm sóc rừng trên diện tích đất lâm nghiệp chưa có rừng. Từ năm 2020 đến nay, đơn vị tiến hành trồng 105ha rừng thông 3 lá; trong đó, năm 2023 tiến hành trồng trồng 30ha rừng.

161952C%C3%A1n%20b%E1%BB%99%20ki%E1%BB%83m%20l%C3%A2m%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Kon%20Tum%20h%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20d%C3%A2n%20ch%C4%83m%20s%C3%B3c%20r%E1%BB%ABng%20tr%E1%BB%93ng

Cán bộ kiểm lâm thành phố Kon Tum hướng dẫn người dân chăm sóc rừng trồng. Ảnh: ĐT

 

Vừa tham gia trồng, chăm sóc rừng vừa tham gia nhận khoán bảo vệ rừng, người dân trong các cộng đồng dân cư thôn vùng đệm của Ban Quản lý rừng phòng hộ Kon Rẫy có thêm nguồn thu nhập ổn định, góp phần nâng cao đời sống của người dân sống gần rừng. Từ đó, nhận thức và trách nhiệm của các cộng đồng dân cư thôn trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng ngày càng được nâng lên.

Theo kế hoạch, trong 2 năm sắp tới (2024-2025), mỗi năm, Ban Quản lý rừng phòng hộ Kon Rẫy trồng thêm 30ha rừng. Đối với những diện tích rừng trồng sau 4 năm chăm sóc và đạt tiêu chí thành rừng, đơn vị sẽ triển khai giao khoán những diện tích rừng này cho các cộng đồng dân cư thôn vùng đệm bảo vệ.

Năm 2023, Ban Quản lý rừng phòng hộ Kon Rẫy bắt đầu triển khai công tác khoanh nuôi xúc tiến tái sinh 170ha đất rừng có cây gỗ tái sinh nằm trong diện tích rừng được giao quản lý. Hiện tại, đơn vị đang triển khai phát dọn thực bì, tỉa cành cây rừng lựa chọn và tăng cường tuyên truyền người dân tham gia bảo vệ diện tích đất rừng này.

Tại thành phố Kon Tum, thời gian qua, Hạt Kiểm lâm thành phố thường xuyên chỉ đạo lực lượng kiểm lâm địa bàn thực hiện tốt công tác tham mưu UBND cấp xã về triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; tăng cường công tác tuần tra các khu vực rừng tự nhiên, khu vực trọng điểm dễ xảy ra hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp; kiểm tra, theo dõi các dự án có liên quan đến diện tích rừng và đất lâm nghiệp đã, đang triển khai trên địa bàn thành phố; hướng dẫn các cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, giao rừng chủ động thực hiện nghiêm túc việc quản lý, bảo vệ rừng.

Hạt Kiểm lâm thành phố Kon Tum thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc rừng đến người dân. Từ năm 2021 đến nay, toàn thành phố đã trồng mới 1.891,21ha rừng (chủ yếu cao su, thông 3 lá, bò ma, bời lời, mắc ca); trong đó, diện tích trồng rừng từ nguồn xã hội hóa và người dân tự trồng là 1.683,31ha. Riêng trong năm 2023, đến thời điểm hiện nay, thành phố Kon Tum đã trồng mới 274,5ha. Theo kế hoạch năm 2024-2025, thành phố Kon Tum tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác chăm sóc các diện tích rừng đã trồng và tiến hành trồng mới khoảng 20ha rừng.

Theo số liệu của Chi cục Kiểm lâm tỉnh, cuối năm 2022, toàn tỉnh trồng mới 10.082ha rừng và tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 63,5%, đạt 98,5% so với mục tiêu đến năm 2025 mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI đề ra. Từ đầu năm 2023 đến nay, toàn tỉnh đã trồng mới được 3.572ha/4.000 rừng chỉ tiêu kế hoạch năm, đồng thời, thực hiện khoán bảo vệ 132.435,7ha rừng, chăm sóc 373,97ha rừng và khoanh nuôi xúc tiến tái sinh 1.823,62ha rừng.

Để hoàn thành mục tiêu nâng tỷ lệ độ che phủ rừng của tỉnh đến năm 2025 đạt 64%, các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp sẽ tiếp tục chủ động, xây dựng triển khai kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu lâm nghiệp, phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong việc trồng và chăm sóc cây rừng. Đồng thời, tham mưu cấp thẩm quyền hạn chế tối thiểu việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, ngăn chặn triệt để việc phá rừng làm nương rẫy, thực hiện tốt công tác khoanh nuôi phục hồi rừng và cập nhật các diện tích rừng trồng đã đủ tiêu chí thành rừng do người dân trồng.              

Đức Thành


Nguồn bài viết:
http://baokontum.com.vn/kinh-te/phan-dau-hoan-thanh-chi-tieu-nang-cao-do-che-phu-rung-tren-dia-ban-33089.html