Kiểm toán chuyên đề quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản tại nhiều tỉnh, thành

57

cand.com.vn

Thông tin từ Kiểm toán nhà nước (KTNN) cho biết, đơn vị vừa triển khai các cuộc kiểm toán chuyên đề: Quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn các tỉnh: Đăk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Đăk Nông; quản lý, bảo vệ môi trường tại các cụm công nghiệp làng nghề và làng nghề trên địa bàn thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh và huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội giai đoạn 2019-2021; việc thực hiện đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ công ích giai đoạn 2019-2021 tại 2 tỉnh: Ninh Bình, Thái Bình.

Cùng với đó, KTNN cũng triển khai kiểm toán ngân sách địa phương năm 2021 của các tỉnh: Ninh Bình, Thái Bình, Kon Tum. Các cuộc kiểm toán trên do các KTNN khu vực: XI, XII và KTNN chuyên ngành III thực hiện trong thời gian từ 40 đến 60 ngày. Trong đó, đối với cuộc kiểm toán chuyên đề quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn các tỉnh Đăk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Đăk Nông, KTNN thực hiện nội dung kiểm toán việc tham mưu, ban hành cơ chế, chính sách; việc thực hiện quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch; việc cấp, thực hiện các loại giấy phép; việc quản lý thu, nộp ngân sách nhà nước các khoản thuế, phí, lệ phí; việc tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường; việc thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng liên quan đến hoạt động thăm dò, khai thác tài nguyên khoáng sản.

Với chuyên đề kiểm toán Việc thực hiện đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ công ích giai đoạn 2019-2021, KTNN sẽ tập trung kiểm toán công tác quản lý, tổ chức thực hiện và chấp hành các quy định về đặt hàng, đấu thầu; quản lý, sử dụng nguồn kinh phí thực hiện các dịch vụ công ích được kiểm toán.

Đối với các cuộc kiểm toán ngân sách địa phương, nội dung là kiểm toán việc quản lý, sử dụng các khoản thu, chi ngân sách, tiền và tài sản nhà nước; việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ quản lý tài chính, kế toán và chế độ đầu tư xây dựng của Nhà nước.

Đ. Nhật


Nguồn bài viết:
https://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/kiem-toan-chuyen-de-quan-ly-nha-nuoc-ve-tai-nguyen-khoang-san-tai-nhieu-tinh-thanh-i649733/