Gia Lai triển khai Kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA

UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Kế hoạch số 2375/KH-UBND về triển khai thực hiện Quyết định số 1201/QĐ-TTg, ngày 6.8.2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA).

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về Hiệp định EVFTA và thị trường các nước EU cho cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp, người dân thông qua các phương tiện truyền thông, trang thông tin điện tử của đơn vị để nâng cao nhận thức, hiểu biết về nội dung cam kết cũng như các công việc cần triển khai để thực thi hiệu quả Hiệp định EVFTA.

Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tư pháp pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật liên quan để chủ động thực hiện hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới phù hợp với việc thực thi các cam kết tại Hiệp định EVFTA và quy định của pháp luật.

Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Lao động – Thương binh và Xã hội, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Sở Ngoại, Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum, Ban Quản lý Khu Kinh tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn.

Đồng thời, UBND tỉnh đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh thường xuyên bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người lao động, tổ chức các hoạt động an sinh xã hội để tạo sự gắn kết các đoàn viên và thu hút người lao động gia nhập tổ chức công đoàn. Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong đoàn viên, người lao động. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ công đoàn các cấp, tăng cường quản lý việc thành lập và hoạt động của các tổ chức của người lao động tại các cơ sở, doanh nghiệp. Yêu cầu Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên – Môi trường triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội và bảo vệ môi trường.

Đi tới nguồn bài viết