Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ 04-08/6/2018

0
166

 


Ảnh minh họa

Chủ động phòng, chống mưa lũ trên địa bàn tỉnh: Để chủ động phòng, chống thiên tai và hạn chế thấp nhất những thiệt hại do ảnh hưởng mưa lũ cơn bão số 2 năm 2018 gây ra, UBND tỉnh yêu cầu các các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Tập trung thực hiện một số nhiệm vụ: Tổ chức trực ban 24/24 giờ, thực hiện nghiêm túc phương châm “4 tại chỗ”; rà soát, nắm chắc số lượng phư­ơng tiện, vật tư dự phòng phục vụ công tác phòng, chống lũ lụt, sạt lở đất ở địa phương và có phương án huy động phương tiện, lực l­ượng để ứng cứu kịp thời khi có sự cố do mưa lũ gây ra. Kiểm tra, rà soát những làng, hộ dân sinh sống ở khu vực dễ bị ảnh hưởng trực tiếp của mưa, lũ, sạt lở đất đá và sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai phương án sơ tán người dân khi cần thiết; thông báo, cảnh báo cho Nhân dân ở các khu vực nguy hiểm biết thông tin để chủ động ứng phó; kiên quyết ngăn chặn không cho người dân và các phương tiện di chuyển qua suối, cầu tràn khi xảy ra mưa lũ. Tổ chức cung ứng hàng hóa, chất đốt, lương thực, thực phẩm, nhu phẩm thiết yếu cho người dân khi sơ tán, di dời, cứu trợ nhân dân vùng bị thiệt hại, không để người dân thiếu đói, rét….

Loading...

Tổ chức bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2018-2020: Để thực hiện thống nhất thời gian tổ chức bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã phường, thị trấn thuộc thẩm quyền quản lý triển khai việc bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố: (1) Thực hiện thống nhất nhiệm kỳ của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là hai năm rưỡi, nhiệm kỳ 2018 – 2020 được tính từ tháng 7/2018 đến tháng 12/2020, cụ thể: đối với các đơn vị đã bầu cử từ ngày 31/12/2016 trở về trước thì tổ chức tổng kết nhiệm kỳ và bầu cử nhiệm kỳ 2018-2020; đối với các đơn vị đã bầu cử từ ngày 01/01/2017 đến nay thì được xem xét kéo dài nhiệm kỳ cho đến thời điểm tổ chức bầu cử nhiệm kỳ 2020-2022 (trường hợp cần thiết, UBND các huyện, thành phố có thể chỉ đạo tiến hành tổng kết và tổ chức bầu cử lại trong nhiệm kỳ 2018-2020 để có sự thống nhất chung); hoàn thành việc bầu cử trong quý III năm 2018; (2) Chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ công tác bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố theo quy định; có kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn trật tự trước, trong và sau ngày bầu cử; giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm các quy định về bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố (nếu có).

Tăng cường công tác quản lý chất thải rắn khu vực nông thôn: Để tăng cường công tác quản lý chất thải rắn khu vực nông thôn, góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND các huyện, thành phố trong việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt nông thôn; phối hợp theo dõi, thanh tra, giám sát hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn khu vực nông thôn, giảm ô nhiễm môi trường do chất thải rắn gây ra; rà soát, đánh giá các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, trong đó có quy định về hoạt động quản lý chất thải rắn khu vực nông thôn để kịp thời phản ánh, đề xuất cơ quan thẩm quyền xem xét, giải quyết những hạn chế, bất cập phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện. Giao các cơ quan liên quan nghiên cứu tham mưu xem xét lập, điều chỉnh Quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh; rà soát việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, trong đó đặc biệt lưu ý hạn chế triển khai các bãi chôn lấp chất thải rắn phân tán quy mô cấp xã; hướng dẫn quy hoạch các vùng chăn nuôi trên địa bàn tỉnh và việc tổ chức thu gom, lưu giữ chất thải rắn phát sinh trong hoạt động nông nghiệp…

Yêu cầu UBND các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức về quản lý chất thải sinh hoạt, hướng dẫn tận dụng chất thải hữu cơ để tái sử dụng làm phân compost; rà soát các điểm tập trung rác, cơ sở xử lý chất thải rắn, yêu cầu phải thực hiện đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường; không chấp nhận đầu tư lò đốt, hạn chế bãi chôn lấp quy mô cấp thôn, xã; khuyến khích các xã hoặc khu dân cư tập trung có dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; xây dựng phương án giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt; lập kế hoạch, kinh phí thực hiện trong việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng tại địa phương….

Triển khai thực hiện chính sách ổn định đời sống sản xuất đối với đồng bào di cư tự phát trên địa bàn tỉnh: Triển khai kết quả khảo sát Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và tỉnh Kon Tum về chủ trương, giải pháp tiết tục giải quyết tình trạng dân di cư tự do, bố trí dân cư và sắp xếp, ổn định dân di cư tự phát. Không giao đất cho doanh nghiệp ở những nơi người dân chưa có đất, đất sản xuất còn thiếu mà ưu tiên giải quyết cho người dân; nghiên cứu quỹ đất sản xuất hiện có để điều hòa, chuyển đổi phương án sản xuất thâm canh hiệu quả, gia tăng giá trị, hạn chế phương thức sản xuất cần dùng nhiều quỹ đất tự nhiên. Chủ động thực hiện kiểm tra, tháo gỡ những khó khăn, bất cập, đề xuất những giải pháp quản lý, thực hiện chính sách ổn định dân di cư tự phát, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tăng cường công tác vận động, tuyên truyền trong Nhân dân về chấp hành pháp luật, chính sách của Nhà nước; giải quyết dứt điểm các vi phạm tồn tại kéo dài…

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành rà soát quy hoạch các dự án ổn định dân cư trên cơ sở nắm rõ tình hình, thực trạng đời sống, sản xuất của Nhân dân để tham mưu điều chỉnh, bổ sung phù hợp; nghiêm trị những hành vi phạm pháp luật (chặt phá rừng, buôn bán lâm sản, đất đai, chống đối người thi hành công vụ, xúi giục, tiếp tay cho các hoạt động trái pháp luật…); kịp thời tham mưu đề xuất kiến nghị với cấp có thẩm quyền về cơ chế, giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả chính sách bố trí, sắp xếp, ổn định đời sống, sản xuất, giải quyết nhu cầu đất ở, đất sản xuất, bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh; bảo đảm việc học tập của trẻ em, chính sách với hộ nghèo, gia đình chính sách.

Tăng cường quản lý thu thuế từ hoạt động khai thác đất sét sản xuất gạch, ngói trên địa bàn tỉnh: Tăng cường công tác quản lý nhà nước và chống thất thu trong hoạt động khai thác đất sét và hoạt động sản xuất gạch, ngói trên địa bàn, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố tăng cường phối hợp với cơ quan thuế trong việc quản lý thu thuế đối với hoạt động khai thác đất sét và sản xuất gạch, ngói trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định, chỉ đạo của UBND tỉnh về phối hợp quản lý, chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, quản lý tài nguyên khoáng sản, lộ trình giảm dần và chấm dứt sản xuất gạch xây đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn tỉnh…

Yêu cầu UBND các huyện, thành phố không cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ gia đình, cá nhân đối với hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng không phù hợp với lộ trình giảm dần và chấm dứt sản xuất gạch xây đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn thường xuyên rà soát trên địa bàn quản lý; khi nhận được đề nghị của cơ quan Thuế về các cơ sở sử dụng đất sét không có nguồn gốc hợp pháp để sản xuất gạch, ngói phải tiến hành rà soát và đình chỉ sản xuất đối với các cơ sở trên; vận động các cơ sở sản xuất gạch, ngói làm thủ tục cấp phép khai thác đất sét, thành lập hợp tác xã…

Đề nghị cơ quan Thuế tăng cường quản lý thu các loại thuế, phí đối hoạt động khai thác đất sét và hoạt động sản xuất gạch, ngói trên địa bàn theo đúng quy định. Trường hợp phát hiện cơ sở sản xuất gạch, ngói sử dụng đất sét không có nguồn gốc hợp pháp, thông báo để UBND các huyện, thành phố đình chỉ sản xuất đối với các cơ sở này; trường hợp phát hiện cơ sở khai thác đất sét không có giấy phép khai thác, phải thông báo để Sở Tài nguyên và Môi trường đình chỉ hoạt động khai thác đất sét trái phép và xử lý theo quy định; đối với các cơ sở khai thác đất sét để sản xuất gạch, ngói không có giấy phép khai thác vẫn quản lý thu phí bảo vệ môi trường theo quy định.

Tạm dừng bổ sung các dự án điện mặt trời vào Quy hoạch phát triển điện lực: Thực hiện ý kiến của Bộ Công Thương, Chủ tịch UBND giao Sở Công Thương chủ trì rà soát tiến độ thực tế và năng lực của nhà đầu tư đối với các dự án điện năng lượng mặt trời đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực; đánh giá tiến độ vận hành của các dự án theo Quy hoạch được duyệt. Rà soát các dự án trên địa bàn tỉnh đã và đang trình các cấp thẩm định, phê duyệt; đánh giá các điều kiện thuận lợi, khó khăn về đất đai, phương án đầu nối điện đối với dự án; năng lực tài chính, kỹ thuật và kinh nghiệm thực hiện dự án của các nhà đầu tư.

Yêu cầu Sở Công Thương và UBND các huyện, thành phố thông báo việc tạm dừng thẩm định các dự án nhà máy điện mặt trời riêng lẻ trong thời gian hoàn thiện Quy hoạch phát triển điện mặt trời quốc gia theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện.

Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp công trình thủy điện Thượng Kon Tum: Xét đề nghị của UBND huyện Kon Plông, UBND tỉnh thống nhất hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp đối với phần diện tích đất lúa nước bị thu hồi của các hộ dân tại thôn Vi Xây, xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông để thực hiện dự án thủy điện Thượng Kon Tum, đã được bồi thường về đất nhưng chưa được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp theo quy định; Chủ đầu tư không khai hoang cấp 0,2 ha đất lúa nước cho các hộ được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp nêu trên.

UBND tỉnh giao UBND huyện Kon Plông làm việc với các hộ dân để yêu cầu các hộ có cam kết về quản lý, sử dụng tiền hỗ trợ một cách hiệu quả, đảm bảo phục vụ cho phát triển sản xuất và cuộc sống để hướng đến cuộc sống tốt hơn; đồng thời cam kết thể hiện rõ hộ gia đình đã có đủ diện tích đất lúa nước để sản xuất, tự đảm bảo được lương thực nên không nhận diện tích đất lúa nước do chủ đầu tư cấp mà nhận tiền hỗ trợ đối với diện tích đất chưa được hỗ trợ, sau này không có ý kiến đề nghị nhà nước cấp đất do thiếu đất sản xuất./.

Thái Ninh

Đi đến nguồn bài viết

Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Loading...