Báo cáo về tình hình kinh tế – xã hội, thực hiện thu, chi NSNN 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

0
189

 


Đồng chí Lê Ngọc Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội, thực hiện thu, chi NSNN 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Thực hiện Chương trình kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế – xã hội,thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, cụ thể như sau:

I. Tình hình kinh tế – xã hội, thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm

Loading...

 

1. Tình hình kinh tế – xã hội

 

a) Phát triển kinh tế

 

– Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 5.185 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), tăng 9,25% cùng kỳ năm trước, trong đó: Nông – Lâm – Thủy sản tăng 7,35%; Công nghiệp – Xây dựng tăng 13,25%; Thương mại – Dịch vụ tăng 8,19%; Thuế nhập khẩu, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 7,45%.

 

– Tổng diện tích gieo trồng ước tính đến 30/6/2018 là 11.210 ha, đạt 102,3% kế hoạch và bằng 100,6% cùng kỳ. Chăn nuôi trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được phát hiện và xử lý kịp thời, không để lây lan trên diện rộng. Việc tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản cơ bản ổn định.

 

– Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh năm 2010) đạt 2.670 tỷ đồng, tăng 14,6% cùng kỳ và đạt 45,9% kế hoạch; chỉ số phát triển công nghiệp toàn ngành tăng 15,0% so với cùng kỳ. Các cơ sở sản xuất sản phẩm công nghiệp trong những tháng đầu năm hoạt động tương đối ổn định, sản phẩm công nghiệp chủ yếu đạt khá cao.

 

– Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ ước thực hiện 8.162 tỷ đồng, đạt 48% kế hoạch và bằng 112,5% cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu 42 triệu USD, đạt 43,3% kế hoạch và bằng 64,6% cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu 1,68 triệu USD, đạt 16,8% so với kế hoạch và bằng 10,8% cùng kỳ. Tổng lượng du khách đến Kon Tum 150.000 lượt (khách quốc tế ước 100.000 lượt), tổng doanh thu ước đạt 92 tỷ đồng.

 

– Tín dụng có tốc độ tăng trưởng tốt, mặt bằng lãi suất cho vay ổn định. Huy động vốn ước thực hiện 14.500 tỷ đồng, đạt 93,5% kế hoạch, bằng 118,6% cùng kỳ năm trước; dư nợ tín dụng ước 27.000 tỷ đồng, đạt 91,5% kế hoạch, bằng 121,2% cùng kỳ năm trước, trong đó nợ xấu là 410 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 1,5%/tổng dư nợ.

 

– Công tác xúc tiến đầu tư, hợp tác đầu tư, thương mại và du lịch có nhiều khởi sắc. Tỉnh đã ban hành danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018 – 2020; ban hành kế hoạch và tích cực chuẩn bị tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Kon Tum năm 2018.

 

b) Văn hóa – xã hội

 

– Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động được chú trọng thực hiện.Công tác an sinh xã hội được triển khai kịp thời, hiệu quả. Công tác giảm nghèo tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt.

 

– Chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên, quy mô trường lớp học được mở rộng, nâng cấp, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của người dân. Tỷ lệ huy động học sinh các cấp ngày càng cao hơn. Chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số được cải thiện. Công tác phát triển nguồn nhân lực tiếp tục được tập trung chỉ đạo thực hiện.

 

– Chất lượng khám chữa bệnh ngày càng được cải thiện. Việc đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng y tế được quan tâm. Ước đến 30/6/2018, toàn tỉnh có 72 xã được công nhận đạt Bộ Tiêu chí quốc gia y tế xã, tương ứng tỷ lệ 70,6%. Công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tiếp tục được chú trọng.

 

– Các đề tài, dự án khoa học công nghệ tiếp tục được triển khai nghiên cứu, ứng dụng vào sản xuất và đời sống. Từ đầu năm đến nay, đã triển khai 21 đề tài, dự án cấp tỉnh và 01 dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi thuộc các lĩnh vực nông nghiệp, y tế, dược, công nghệ sinh học, xã hội và nhân văn,…

 

– Hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng diễn ra thường xuyên, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Công tác bảo tồn, gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa và các nghề truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ được quan tâm chỉ đạo. Phong trào thể dục thể thao được đẩy mạnh; thể thao thành tích cao được duy trì luyện tập và tham gia thi đấu.

 

– Hệ thống công nghệ thông tin của tỉnh ngày càng được hoàn thiện và mở rộng; công tác đảm bảo an ninh mạng và bảo mật thông tin được chú trọng. Phát thanh, truyền hình ngày càng đa dạng về loại hình và phong phú nội dung, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của người dân.

 

c) Công tác nội vụ, thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo

 

– Các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh được rà soát, nhắc nhở, đôn đốc thực hiện kịp thời, khắc phục tình trạng bỏ sót và phát huy tốt hiệu quả xử lý công việc. Đã tổ chức kiểm tra đột xuất tại các đơn vị để chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế, yếu kém trong quá trình triển khai công tác cải cách hành chính và chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông được triển khai, áp dụng rộng rãi và phát huy được hiệu quả.

 

– Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế được triển khai quyết liệt. 

 

– Công tác thanh tra, kiểm tra được đẩy mạnh. Lĩnh vực tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm thực hiện tốt.  

 

d) Quốc phòng, an ninh và đối ngoại

 

– Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đấu tranh ngăn chặn, xử lý các loại tội phạm được chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Công tác đấu tranh xóa bỏ Tà đạo Hà Mòn có nhiều chuyển biến tích cực.

 

– Công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế tiếp tục đi vào chiều sâu, quan hệ hợp tác với các địa phương trong nước và trong Khu vực Tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam được tăng cường trên nhiều lĩnh vực. Phân giới, cắm mốc tuyến biên giới Việt Nam – Campuchiatiếp tục được triển khai thực hiện theo kế hoạch.

 

2. Thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm

 

a) Tình hình thu ngân sách nhà nước: Dự toán thu NSNN năm 2018 HĐND tỉnh giao 2.191.000 triệu đồng; ước thực hiện 6 tháng 1.172.000 triệu đồng, đạt 53,5% dự toán và bằng 106,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đóthu nội địa1.060.000 triệu đồng, đạt 55,2% dự toán, bằng 113,2% so cùng kỳ năm trước.

 

Về công tác thu hồi nợ đọng thuế:Nợ thuế tại thời điểm 31/12/2017 là 330.184 triệu đồng, đến ngày 31/3/2018, số nợ phát sinh thêm là 134.266 triệu đồng, cơ quan thuế đã thu được 145.196 triệu đồng, số nợ thuế còn lại là 319.254 triệu đồng. Dự kiến nợ thuế đến 30/6/2018 là 302.000 triệu đồng; trong đó nợ có khả năng thu là 32.000 triệu đồng, nợ khó thu là 270.000 triệu đồng.

 

b) Thực hiện chi ngân sách địa phương:Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2018 HĐND tỉnh giao 6.769.911 triệu đồng; nhiệm vụ chi năm 2017 còn tiếp tục chuyển nguồn sang năm 2018 là 1.167.469 triệu đồng, nguồn thu để lại đầu tư xây dựng cơ bản chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương và nguồn khác 95.900 triệu đồng. Nhiệm vụ chi ngân sách địa phương năm 2018 (tính cả chuyển nguồn và nguồn thu để lại) 8.033.280 triệu đồng. Ước thực hiện chi 6 tháng 3.096.000 triệu đồng, đạt 38,5% nhiệm vụ chi và bằng 129,2% so cùng kỳ năm trước, trong đó:Chi đầu tư phát triển 1.007.000 triệu đồng đạt 35,8% so với nhiệm vụ chi, bằng 157,8% so cùng kỳ năm trước; chi thường xuyên 2.089.000 triệu đồng, đạt 44,3% nhiệm vụ chi, bằng 118,8% so thực hiện cùng kỳ.

 

 Về xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản: Đến thời điểm hiện nay còn 84.014 triệu đồng, trong đó nợ do cấp tỉnh quản lý là 18.946 triệu đồng, nợ do các huyện, thành phố quản lý là 65.068 triệu đồng.

 

 Vốn ứng trước thực hiện đầu tư các dự án trên địa bàn:Ứng trước ngân sách Trung ương chưa thu hồi 784.174 triệu đồng. Ứng trước ngân sách tỉnh chưa thu hồi 154.349 triệu đồng.

 

Về tạm ứng kế hoạch vốn chưa thu hồi: Số dư tạm ứng vốn đầu tư phát triển tỉnh quản lý đến nay 248.506 triệu đồng, trong đó số dư tạm ứng quá hạn 71.568 triệu đồng của 19 dự án, 09 chủ đầu tư.

 

3. Đánh giá chung

 

Sáu tháng đầu năm 2018, với tinh thần trách nhiệm cao của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và toàn dân, tình hình kinh tế – xã hội tiếp tục ổn định, phát triển và đạt được nhiều kết quả; tiến độ thu ngân sách đảm bảo; giá trị sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng khá; sản phẩm chủ lực của tỉnh được chú trọng đầu tư; thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội nông thôn từng bước được cải thiện; các chính sách xã hội được triển khai thực hiện bảo đảm sát đúng mục đích, đối tượng; chất lượng giáo dục tiếp tục được cải thiện, quy mô trường lớp học được mở rộng, nâng cấp; hoạt động văn hóa, văn nghệ, phong trào thể dục thể thao được đẩy mạnh; mạng lưới y tế từng bước được tinh gọn, chất lượng khám, chữa bệnh dần được cải thiện; kỷ luật, kỷ cương hành chính được chú trọng; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; đối ngoại địa phương ngày càng được mở rộng.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2018 còn có một số hạn chế như: Sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn; tiến độ xây dựng nông thôn mới chậm so với kế hoạch đề ra; giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tái định canh, định cư một số dự án còn bất cập; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân có nơi chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế, có một số vụ việc phức tạp, kéo dài với quy mô đông người. Chất lượng nguồn nhân lực còn thấp; đào tạo nghề gắn với nhu cầu thị trường còn hạn chế. Chất lượng một số dịch vụ y tế và nguồn nhân lực tuyến cơ sở còn hạn chế. Công tác đấu tranh với các loại tội phạm có lúc, có nơi chưa hiệu quả.

 

II. Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

 

Để thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2018, trong 6 tháng cuối năm, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định tại Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế – xã hội năm 2018; Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; khắc phục có hiệu quả các hạn chế nêu trên, đồng thời tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

 

1. Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tăng nguồn thu ngân sách

 

– Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng. Tiếp tục thực hiện tốt các đề án, chương trình phát triển nông, lâm nghiệp đã được ban hành. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng nông thôn mới. Tăng cường các biện pháp chống lũ bão, chủ động đối phó với diễn biến phức tạp mùa mưa đến.

 

– Tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Kon Tum năm 2018. Tiếp tục tổ chức thực hiện Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp. Thực hiện tốt công tác hỗ trợ, xúc tiến đầu tư và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

– Thực hiện các biện pháp mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa, tạo điều kiện cho hàng Việt có đủ tiêu chuẩn xâm nhập, mở rộng thị trường tiêu thụ; thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường, kiên quyết xử lý hàng giả, hàng lậu, kém chất lượng, bán hàng đa cấp vi phạm pháp luật.

 

– Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình thu ngân sách để có chỉ đạo kịp thời. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế; quản lý tốt các nguồn thu trên địa bàn. Quản lý chặt chẽ chi ngân sách nhà nước.

 

– Đẩy nhanh tiến độ đầu tư, giải ngân vốn đầu tư phát triển. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm đảm bảo việc sử dụng nguồn vốn đầu tư đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí.

 

– Tiếp tục đề ra biện pháp hữu hiệu quản lý tốt quy hoạch trên từng huyện, thành phố; tăng cường trách nhiệm của cơ quan cấp tỉnh trong quản lý quy hoạch.

 

2. Phát triển văn hóa, giáo dục; đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội

 

– Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ nội dung, chương trình, phương pháp dạy học và đánh giá kết quả học tập của học sinh theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học. Tổ chức tốt các hoạt động hè cho học sinh, sinh viên bổ ích, thiết thực. Tiếp tục chỉ đạo và triển khai công tác tuyển sinh và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho năm học mới 2018 – 2019.

 

– Tiếp tục củng cố và kiện toàn mạng lưới y tế cơ sở; nâng cao năng lực quản lý, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và có hiệu quả các nội dung về đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm.

 

– Triển khai thực hiện đồng bộ Đề án giảm nghèo bền vững. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa đào tạo nghề. Thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; giải quyết kịp thời, đầy đủ các chính sách đối với người cao tuổi, người có công với cách mạng, các hoạt động cứu trợ.

 

– Tổ chức tốt Tuần lễ Văn hóa – Du lịch tỉnh Kon Tum năm 2018. Tiếp tục đẩy mạnh việc khai thác, phát triển các tuyến, điểm du lịch của tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phát triển mạnh phong trào thể dục, thể thao quần chúng, các môn thể thao chuyên nghiệp, thành tích cao mà tỉnh có thế mạnh.

 

– Đảm bảo an toàn thông tin, ứng phó kịp thời trước các nguy cơ tấn công từ bên ngoài qua mạng Internet. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng quy trình ISO trong công tác quản lý nhà nước.

 

3. Tiếp tục cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh; phòng chống tham nhũng, lãng phí và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân

 

– Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa bí thư các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập và triển khai sắp xếp các đơn vị trong hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng.

 

– Xác định và xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị nếu không thực hiện nhiệm tốt vụ chính trị được giao. Tích cực triển khai và tổ chức kiểm tra việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ triển khai tự chủ của các cơ sở sự nghiệp công lập.

 

– Triển khai biện pháp nhanh chóng cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh; thực hiện tốt Kế hoạch về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực trạnh tranh quốc gia năm 2018 và Đề án cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Kon Tum đến năm 2020.

 

– Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vu Tỉnh ủy, của HĐND tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Trương ương.

 

– Tiếp tục thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất khi cần thiết; kiểm tra việc thực hiện kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra; thực hiện kiên quyết và đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đề cao trách nhiệm của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật những vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ khi phát sinh, nhất là những vụ khiếu kiện đông người liên quan đến đất đai, tài nguyên, môi trường… Tăng cường đối thoại trực tiếp để giải quyết có hiệu quả những bức xúc của nhân dân phù hợp với quy định của pháp luật, nhất là các điểm nóng tranh chấp, khiếu kiện.

 

4. Quốc phòng, an ninh và đối ngoại địa phương

 

– Thực hiện tốt công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý tốt đường biên, cột mốc biên giới.

 

– Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án định hướng hội nhập quốc tế của tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Quản lý tốt đoàn ra, đoàn vào; đẩy mạnh đối ngoại nhân dân, đối ngoại quốc phòng.

 

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế – xã hội, thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 6 xemn xét, cho ý kiến./.

 

Trà Trí

Đi đến nguồn bài viết

Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Loading...