Triển khai Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trong Công an tỉnh năm 2019

  [Tin Kon Tum] –

  Thực hiện Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trong lực lượng Công an nhân dân nói riêng và trên địa bàn tỉnh Kon Tum nói chung, Công an tỉnh Kon Tum đã xây dựng và triển khai Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trong toàn đơn vị nhằm hướng tới thực hiện chủ đề công tác của lực lượng Công an nhân dân năm 2019 là “Hoàn thiện thể chế, tăng cường cơ sở” theo hướng “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.

  Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực cấp, quản lý căn cước công dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019. Nguồn: congankontum.gov.vn

  Theo đó, công tác kiểm soát thủ tục hành chính trong Công an tỉnh năm 2019 sẽ tập trung vào những nội dung trọng tâm sau:

  – Một là, công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

  Tập trung rà soát để kiến nghị phương án đơn giản hóa đối với 02 nhóm thủ tục hành chính trọng tâm năm 2019, gồm:

  + Nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý xuất cảnh, nhập cảnh liên quan đến công dân Việt Nam.

  + Nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực cấp, quản lý căn cước công dân.

  – Hai là, công tác công khai thủ tục hành chính.

  Thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai, đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đã được Bộ trưởng Bộ Công an công bố bằng các hình thức phù hợp với tính chất, đặc điểm và điều kiện của các đơn vị, Công an các huyện, thành phố.

  – Ba là, công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công an và Công an tỉnh.

  Tổ chức thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức, cá nhân theo đúng quy định của pháp luật, không được tự đặt ra các yêu cầu, điều kiện, hồ sơ trái với quyết định công bố thủ tục hành chính của Bộ trưởng Bộ Công an.

  Công khai địa chỉ cơ quan, địa chỉ thư tín, số điện thoại chuyên dùng, địa chỉ Trang thông tin điện tử (website), địa chỉ thư điện tử (email) thực hiện việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công an và Công an tỉnh trên Trang thông tin điện tử Công an tỉnh và niêm yết công khai tại trụ sở các đơn vị trực tiếp tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức, cá nhân.

  Tổ chức tốt việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định tại Quyết định số 4067/QĐ-BCA-V19, ngày 23/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quy chế phối hợp giữa Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an.

  – Bốn là, công tác kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

  Các đơn vị liên quan, Công an các huyện, thành phố có trách nhiệm tự kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, nội dung tập trung vào việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức, cá nhân.

  Phòng Tham mưu có trách nhiệm tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại các đơn vị, Công an các huyện, thành phố.

  – Năm là, tổ chức thực thi các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính đã được phê duyệt.

  Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Quyết định số 4814/QĐ-BCA-V03, ngày 30/8/2018 của Bộ Công an ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 112/NQ-CP, ngày 30/10/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an.

  – Sáu là, tiếp tục thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg, ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trong Công an nhân dân.

  Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 2043/QĐ-BCA-V19, ngày 14/6/2017 của Bộ Công an về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; Quyết định số 2044/QĐ-BCA-V19, ngày 14/6/2017 của Bộ Công an về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính; Quyết định số 170/QĐ-UBND, ngày 10/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum và Quyết định số 540/QĐ-UBND, ngày 11/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc điều chỉnh danh mục các thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  – Bảy là, ứng dụng khoa học – công nghệ phục vụ hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

  Tổ chức cung cấp các dịch vụ công trực tuyến của ngành Công an tới người dân và doanh nghiệp, đặc biệt các dịch vụ công đã được lựa chọn cung cấp ở mức độ 3, 4 thuộc trách nhiệm của Bộ Công an.

  Tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 247/KH-BCA-V01 ngày 12/11/2018 của Bộ Công an thực hiện Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch hành động thúc đẩy cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2020.

  – Tám là, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

  Xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trong Công an nhân dân.

  Đề xuất Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an đưa ra tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

  Với các nội dung kiểm soát thủ tục hành chính được đặt ra như trên sẽ góp phần bảo đảm cho các thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung được công bố kịp thời, công khai và cập nhật trên Trang thông tin điện tử Công an tỉnh; niêm yết đồng bộ, thống nhất tại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của các đơn vị, Công an các huyện, thành phố; phấn đấu đơn giản hóa thành phần hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết và giảm số lần đi lại để thực hiện thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân.

  Khánh Vi