Huyện Ia H’Drai: Hợp nhất để nâng cao hiệu quả hoạt động

  185

  23/09/2019 13:02

  Ia H’Drai là huyện biên giới mới thành lập, biên chế được giao ít. Khi thực hiện tổ chức sắp xếp bộ máy, nhân sự các cơ quan tham mưu, giúp việc, huyện được chọn triển khai Đề án thí điểm hợp nhất 3 cơ quan chuyên môn thuộc khối Đảng và chính quyền huyện nhằm tinh gọn biên chế, ít đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động…

  Thực hiện Chương trình số 51 ngày 9/2/2018 của Tỉnh ủy về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Đề án hợp nhất 3 cơ quan chuyên môn khối Đảng và chính quyền đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt, huyện Ia H’Drai tiến hành hợp nhất Ban Tổ chức Huyện ủy với Phòng Nội vụ huyện thành cơ quan Tổ chức- Nội vụ huyện; hợp nhất Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HĐND-UBND huyện thành Văn phòng Huyện ủy- HĐND-UBND huyện; hợp nhất cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với Thanh tra huyện thành cơ quan Ủy ban Kiểm tra – Thanh tra huyện.

  Để hợp nhất các cơ quan theo hướng tinh gọn, nhưng hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trước khi thực hiện, Huyện ủy Ia H’Drai đã tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt cho đảng viên, cán bộ chủ chốt cấp huyện, cấp xã, cấp ủy các cơ sở và đội ngũ cán bộ, công chức tại các cơ quan hợp nhất để phổ biến, quán triệt các văn bản, nghị quyết của Trung ương cũng như của tỉnh về chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức sắp xếp, tinh gọn bộ máy; qua đó tạo sự đồng thuận, quyết tâm cao trong triển khai thực hiện.

  Sau khi hợp nhất, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan hợp nhất theo mô hình là ban xây dựng Đảng trực thuộc Huyện ủy, thực hiện theo Quy định 220 ngày 27/12/2013 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách, tham mưu, giúp việc huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy.

  Huyện ủy quản lý số biên chế cán bộ, công chức các cơ quan hợp nhất, xây dựng vị trí việc làm của các cơ quan hợp nhất và thực hiện theo quy chế làm việc của Huyện ủy.

  Tỉnh ủy công bố Quyết định về công tác cán bộ của huyện Ia H’Drai. Ảnh: ĐN 

  UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan hợp nhất theo mô hình là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thực hiện theo Nghị định 37 ngày 5/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

  Ngoài ra, các cơ quan hợp nhất chịu sự hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chuyên môn nghiệp vụ đối với các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh gồm Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND-UBND, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh.

  Chủ tịch UBND huyện Ia H’Drai – Nguyễn Hữu Thạch chia sẻ: Đây là 3 cơ quan trọng yếu của huyện khi được hợp nhất, nên số cán bộ, công chức tại các cơ quan, trước và sau khi hợp nhất cơ bản giữ nguyên biên chế hiện có. Tuy nhiên do biên chế thiếu, một số cán bộ vẫn phải kiêm nhiệm. Ngay sau khi thành lập 3 cơ quan hợp nhất, huyện đã xây dựng quy chế làm việc, thông báo phân công nhiệm vụ công tác, trong đó xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, cơ chế làm việc, mối quan hệ phối hợp, thẩm quyền, nhiệm vụ đối với từng nhân sự cụ thể. Các cơ quan hợp nhất phải thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ công tác theo quy định của Đảng, chính quyền.

  Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hữu Thạch chia sẻ thêm: Sau khi hợp nhất 3 cơ quan, đã tạo được sự lãnh đạo tập trung, thống nhất cao giữa Huyện ủy với UBND huyện trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, góp phần giữ vững an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện.

  Sau khi hợp nhất 3 cơ quan nói trên, chất lượng, hiệu quả công việc tại các cơ quan hợp nhất được nâng lên; tăng cường mối quan hệ phối hợp, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong nội bộ các cơ quan hợp nhất trên hai lĩnh vực công tác Đảng, công tác Nhà nước được chặt chẽ, liên thông với nhau. Do đó đã góp phần giải quyết công việc được nhanh chóng, giảm thủ tục hành chính, giảm số lượng văn bản triển khai, hướng dẫn thực hiện giữa cơ quan Đảng và Nhà nước. Tăng cường sự thống nhất, tính hiệu quả khi triển khai thực hiện nhiệm vụ giữa các cơ quan, giảm tầng nấc trung gian, giảm sự chồng chéo khi thực hiện nhiệm vụ của các lĩnh vực có tính chất tương đồng.

  Tuy nhiên, sau khi hợp nhất, các cơ quan hiện nay vẫn sử dụng đồng thời hai con dấu, do vậy đồng thời sử dụng hai tài khoản, hai thể thức văn bản nên có những khó khăn, bất cập nhất định.

  Hiện tại, Trung ương, Chính phủ vẫn chưa có hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, chế độ chính sách của các cơ quan hợp nhất. Cơ chế làm việc, thủ tục hành chính, mối quan hệ công tác của các cơ quan hợp nhất chưa có nhiều đổi mới vì Trung ương chưa có hướng dẫn cụ thể. Vì vậy việc thực hiện cải cách hành chính, giảm sự chồng chéo, trùng lắp trong quản lý, lãnh đạo, điều hành còn có những khó khăn nhất định…

  Dương Đức Nhuận

  Đi tới nguồn bài viết