Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ ngành Nội vụ 6 tháng cuối năm 2019

  142


  16/07/2019 14:03


  Sáng 16/7, tại thủ đô Hà Nội, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân chủ trì hội nghị.
  Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh. Ảnh: ĐN

   

  Tại điểm cầu tỉnh Kon Tum, dự hội nghị có đại diện lãnh đạo, cán bộ, công chức Sở Nội vụ và một số sở, ngành.

  Báo cáo tại hội nghị, Bộ Nội vụ nhấn mạnh, trong 6 tháng đầu năm 2019, ngành Nội vụ xác định công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên cần tập trung thực hiện đảm bảo thời hạn, chất lượng. Việc đẩy mạnh công tác phân cấp, ủy quyền cho các bộ, ngành và địa phương thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm phù hợp quy định của pháp luật. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm được thực hiện thường xuyên, kịp thời; công tác thông tin, báo cáo phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của các cấp có thẩm quyền được chấn chỉnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả.

  Công tác cải cách hành chính được triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, tạo sự chuyển biến rõ rệt; bộ phận một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức theo hướng công khai, minh bạch, thuận tiện.

  Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đã mang lại kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức. Ngành Nội vụ đã thực hiện quyết liệt việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên Trục liên thông văn bản quốc gia với Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương.

  Hội nghị cũng tập trung thảo luận về những vấn đề liên quan đến tổ chức bộ máy, chính quyền địa phương, công chức, viên chức, cải cách hành chính, tôn giáo, thi đua- khen thưởng, văn thư- lưu trữ…

  Trong thời gian tới, Bộ Nội vụ khẩn trương thẩm định biên chế công chức năm 2020 để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; thẩm định, giao số người làm việc cho các bộ, ngành, địa phương năm 2020. Ngành Nội vụ cả nước đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý những sai phạm trong thực thi công vụ; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Tập trung triển khai thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021. Tổ chức triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030…

  Đức Nhuận

  Đi tới nguồn bài viết