Tag: – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã tại huyện Kon Plông