Tag: – Chủ tịch UBND tỉnh TXCT sau kỳ họp thứ 7 tại phường Ngô Mây