Tag: – Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ ra quân xây dựng nông thôn mới tại huyện Ia H’Drai