Tag: chỉ đạo khắc phục điểm sụt tại Km122+420 Quốc lộ 24