Hội nghị giao ban trực tuyến ngành Tài chính – Kế hoạch quý II/2018

 


Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đại diện lãnh đạo Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục thuế, phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Kon Tum và lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở.

Theo báo cáo, trong quý II năm 2018, thu ngân sách nhà nước là 1.242.964 triệu đồng (đạt 56,7% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 112,7% cùng kỳ năm trước); chi ngân sách là 2.863.776 triệu đồng (đạt 35,6% nhiệm vụ chi và bằng 119,5% so cùng kỳ năm trước), trong đó, chi đầu tư phát triển: 940.978 triệu đồng (đạt 33,5% nhiệm vụ chi bằng 147,5% so cùng kỳ năm trước), chi thường xuyên: 1.922.798 triệu đồng (đạt 40,7% nhiệm vụ chi bằng 109,4% so thực hiện cùng kỳ năm trước); tổng số nợ thuế năm 2017 chuyển sang năm 2018 là 330.184 triệu đồng, trong đó, nợ có khả năng thu 66.129 triệu đồng (chiếm 20% tổng nợ thuế), nợ khó thu 264.055 triệu đồng (chiếm 80% tổng nợ thuế).

 

Về công tác xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản có chuyển biến tích cực; công tác quản lý tài chính, ngân sách và trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị ngày càng được cũng cố và tăng cường; công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán thực hiện thường xuyên, đảm bảo công khai, minh bạch.

 

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thành phố đã tham gia thảo luận, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc đối với tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách quý II và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả nhiệm vụ quý III/2018.

 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đồng Thanh Xuân đề nghị các phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thành phố triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trọng quý III năm 2018 như: Tiếp tục bám sát chương trình hành động của UBND tỉnh tại Quyết định số 62/QĐ-UBND, ngày 16/01/2018 về triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, HĐND tỉnh về kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 để triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả; tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, phấn đấu đạt dự toán giao một cách toàn diện; thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong chi tiêu ngân sách; tập trung đôn đốc, hướng dẫn, triển khai chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập sang mô hình tự chủ hoàn toàn cả về chi đầu tư, chi thường xuyên, thực hiện quản lý, kế toán theo mô hình doanh nghệp.

 

Đồng chí nhấn mạnh, các đơn vị, địa phương cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển 2018 được giao; tăng cường phối hợp với Kho bạc nhà nước trong việc thực hiện quản lý, điều hành chi NSNN chặt chẽ theo đúng dự toán được giao; triển khai xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh và lập các thủ tục thực hiện đấu giá các cở sở nhà đất thuộc trụ sở làm việc theo Kế hoạch số 1539/KH-UBND của UBND tỉnh; tập trung công tác đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách năm 2018, xây dựng dự toán ngân sách năm 2019…/.

 

Tin, ảnh: Nguyễn Hiệp

Đi đến nguồn bài viết